Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Work­shop Vri­jwilligers en Verzekeringen

De vri­jwilligersverzek­er­ing is bedoeld voor vri­jwel ieder vri­jwilliger die onver­plicht en onbe­taald werkt om anderen en/​of de samen­lev­ing te helpen. Deze verzek­er­ing is dus voor iedere vri­jwilliger die actief is in de gemeente of actief is voor een organ­isatie uit de gemeente. Dit geldt ook voor maatschap­pelijke sta­giaires. Tij­dens de work­shop zal er een pre­sen­tatie gehouden wor­den en kun­nen er vra­gen gesteld worden.

Wat: work­shop Vri­jwilligersverzek­er­ing
Wan­neer: don­derdag 1 juni, van 13. 3015. 00 uur
Waar: Stad­huis­plein 100, 1506 MZ Zaan­dam (Ver­gaderzaal 6)
Kosten: geen
Aan­melden: via de mail, tele­fonisch of via www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl

Een aan­tal organ­isaties hebben na deel­name hun verzek­erin­gen (naar omlaag) aangepast, omdat er door de gemeente meer wordt verzek­erd dan ze wis­ten. Zaankan­tersvoorelkaar,
Lucy van der Wal

Joomla tem­plates by a4joomla