Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wandelenwater2Wan­de­len over Water in het Guisveld

Op beide Pinks­ter­da­gen, zondag 4 en maandag 5 juni, organ­iseert Staats­bos­be­heer in samen­werk­ing met de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” opnieuw het natu­ureven­e­ment Wan­de­len over Water in het prachtige en unieke natu­urge­bied het Guisveld.

Wan­de­len over Water is een leuke en leerzame wan­del­ing, over het tril­veen en door het moeras­gedeelte, in een anders voor het pub­liek afges­loten deel van het Guisveld. wandelenwaterGedurende de wan­del­ing van circa 4 kilo­me­ter kunt u ken­nis maken met diverse rietvo­gels, zoals de blauw­borst, de riet­zanger, de kleine karekiet en het baard­man­netje. Ook zijn er in dit veen­wei­dege­bied genoeg wei­de­vo­gels te zien, waaron­der de grutto, de scholek­ster, de kievit en de ture­luur die er hun nesten hebben. Daar­naast zijn er enkele roofvo­gel­soorten waar te nemen: de bru­ine kiek­endief, de buiz­erd en miss­chien de slecht­valk. Met wat geluk laat ook de schuwe roer­domp zich horen of zelfs zien. Langs de wan­del­route staan diverse bor­d­jes met inter­es­sante infor­matie over de vogels, de planten en de bloe­men ter plekke. In de maand juni valt er ontzettend veel te beleven in het Guisveld.

Wandelenwater3Het even­e­ment heeft overi­gens niet voor niets Wan­de­len over Water, want op de wan­del­route loopt u echt een gedeelte over het water! Vraag niet hoe dat kan…U zult zien dat het kan, dus neem uw foto­toes­tel mee. Halver­wege de wan­del­ing is er een rust­punt, waar leden van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” met een infor­mati­e­s­tand staan. Ze hebben daar ook een aan­tal tele­scoop­kijk­ers opgesteld waar­van u gebruik kunt maken voor het bek­ijken van de aan­wezige vogels. Des­gewenst geven deskundige voge­laars tekst en uit­leg over de vogels die te zien en te horen zijn.
Kinderen kri­j­gen bij de start een vogel­zoekkaart mee waarop ze tij­dens de wan­del­ing de door hen waargenomen vogels kun­nen aankruisen.
N i e u w is dat er op beide dagen een vier­tal vogel­vaar­tochten wor­den gehouden. Deze vaar­tochten van circa drie kwartier staan onder deskundige begelei­d­ing en gaan langs de delen met de wei­de­vo­gels.
Ze vertrekken om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur vanaf de stand­plaats van de Vogelwacht.
Aan­melden voor deze vaar­tochten vooraf is noodza­ke­lijk en ver­plicht. Dat kan uit­slui­tend via www​.staat​bos​be​heer​.nl bij het onderdeel Activiteiten. Vol is vol.

Let op …
Er zijn een paar bij­zon­der­he­den die in acht moeten wor­den genomen: hon­den zijn niet toeges­taan, ste­vig en water­dicht schoeisel wordt aan­bev­olen, een ver­rek­ijker kan handig zijn, de wan­del­ing is niet geschikt voor min­der vali­den en/​of mensen met kinder­wa­gens, rol­la­tors of scootmobielen.

Start­punt en open­ingsti­j­den
Het begin­punt van de wan­del­route op beide Pinks­ter­da­gen bevindt zich aan de achterz­i­jde van het NS-​station Wormerveer. Een bus– en trein­verbind­ing is daarom direct bij het start­punt. Op het NS-​parkeerterrein kunt u ook uw auto kwijt en anders in de omliggende straten van Wormerveer.

Tij­den
Zondag 4 juni (Eerste Pinks­ter­dag) is de wan­del­route voor de zeer vroege voge­laars al geopend vanaf 06.00 uur en bli­jft deze open tot 16.00 uur.
Maandag 5 juni (Tweede Pinks­ter­dag) is de wan­del­route open van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Bijlage: Foto van een riet­zanger (Joke Stu­ur­man)
Foto van Wan­de­len over Water (archief, foto aangeleverd)

Joomla tem­plates by a4joomla