Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Train­ing vertrouwensper­so­nen vri­jwilliger­swerk Zaanstad

Pers­bericht

Wan­neer een vri­jwilliger mis­bruik maakt van zijn posi­tie heeft dat ingri­jpende gevol­gen voor het slachtof­fer en voor de organ­isatie. Als bestuur hoor je er alles aan te doen om sek­sueel grensover­schri­j­dend gedrag te voorkomen. Een van de instru­menten die hier­voor wor­den ingezet is het aanstellen van een vertrouwen­scon­tact­per­soon.
Deze train­ing op 16 en 30 novem­ber is bedoeld voor de mensen die in deze func­tie actief zijn of willen wor­den. In deze train­ing komen aan bod:
Welke stap­pen moeten er gezet wor­den om zaken te sig­naleren en te voorkomen. En welke stap­pen zet je als er zich een casus voor­doet. Boven­dien leer ik in deze train­ing om een lastig gesprek te voeren omtrent zo‚n casus en wordt er geoe­fend in het bespreek­baar maken van dit onder­w­erp bij een groep vri­jwilligers.
Uit­gangspunt voor deel­name is dat de verenig­ing daad­w­erke­lijk aan de slag is met vei­lighei­ds­beleid en daar­voor een vertrouwen­scon­tact­per­soon heeft aangesteld.
Op 16 en 30 novem­ber 2017 van 19.0022.00 zijn de beide train­ingsavon­den. In jan­u­ari 2018 volgt de derde avond.

Doe­len
1. Je kri­jgt ken­nis over hoe het pro­ces van sek­suele grensover­schri­jd­ing van vri­jwilliger naar deel­ne­mer kan gaan;
2. Je leert stap­pen om sek­sueel grensover­schri­j­dend gedrag tussen vri­jwilligers en jonge deel­ne­mers te voorkomen;
3. Je leert de stap­pen te zetten als er wel een inci­dent plaatsvindt;
4. Je leert gebruik te maken van de web­site “In veilige han­den” van NOV en eventueel van de site van NOC/​NSF (alleen wan­neer je in een sportv­erenig­ing actief bent);
5. Je werkt aan een plan wat je organ­isatie nodig heeft om e.e.a. te voorkomen en wat te doen bij een inci­dent;
6. We oefe­nen gespreksvo­er­ing; het aanspreken van een vri­jwilliger met ongewenst gedrag op dit vlak en hoe ga je in op een beschuldig­ing.
Een aan­tal oefenin­gen kun je ook zelf in je organ­isatie toepassen om meer gesprek te kri­j­gen over het voorkomen van sek­sueel grensover­schri­j­dend gedrag. Deze wor­den aange­duid met een *.
Het pro­gramma voor jan­u­ari 2018 en de datum wordt na 30 novem­ber vast­gesteld, deels op grond van jul­lie wensen.

Pro­gramma 16 novem­ber 2017
19.00 Welkom, doe­len train­ing, afspraken over vei­ligheid, voorstellen deel­ne­mers, wat wil je leren?
19.20 Wat kun je doen om de vei­ligheid te ver­groten; Risi­co­fac­toren ken­nen, omgangsregels, gedragscode, VOG, VCP, gebruik van de NOV-​site ‘in veilige han­den’
19.40 Func­tieom­schri­jv­ing Con­tactvertrouwensper­soon; pri­maire en secundaire pre­ven­tie. Wat hoort bij je taken, en met wie werk je samen, waar heb jij je “back­ing’; Veilig Thuis/​NOCNSF. Aan­dacht voor gezonde sek­suele ontwik­kel­ing kinderen/​pubers.
20.30 Risi­co­fac­toren, Wie, wat , wan­neer, oefen­ing * Wat zijn de groot­ste risico’s?
21.10 Omgangsregels; wat zijn jul­lie (informele) omgangsregels? Wat doen jul­lie nu bij ongewenst gedrag op het gebied van dit thema?
21.30 Start het maken van een stap­pen­plan
21.50 Terug­b­lik op de avond, huiswerk
22.00 Einde programma

Huiswerk:
Aan de hand van de vra­gen “ Vink aan wat jouw organ­isatie al doet” pre­sen­teer je de vol­gende keer, 30 nov 2017, wat er al is en wat je verder wilt ontwikke­len. Gebruik daar­bij de site “In veilige han­den” en het actieplan In veilige han­den uit je mapje.

Pro­gramma 30 novem­ber 2017
19.00 Welkom en pro­gram­ma­toelicht­ing
19.05 In twee­t­allen elka­ars plan­nen vertellen
19.20 Ple­nair een aan­tal plan­nen delen en vra­gen daar­bij bespreken.
20.15 pauze
20.30 Gebruik van film­pje op de site “In veilige han­den’ en uit­spe­len; hoe spreek je iemand aan met mogelijk grensover­schri­j­dend gedrag.
21.00 Casus bespreken; hoe ga je om als er iemand met een ‘ver­haal’ naar je toekomt?
21.40 Wat heb je geleerd, waar heb je nog behoefte aan?
22.00 Einde dagdeel 2 en tot in jan­u­ari 2018

Locatie: Buurt­cen­trum de Bovenkruier, Drielse Weter­ing 49, Zaandam

Train­ers:
Robert Hubers, sek­suoloog en gespe­cialiseerd in voorkomen van grensover­schri­j­dend gedrag,
Annelies Jansen, coach en pro­jectlei­der Zaanse In Veilige Handen

Joomla tem­plates by a4joomla