Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

CarolsCar­ols from Scratch bij FluXus

Pers­bericht

Voor jong en oud In één dag ker­stlied­jes instud­eren en performen.

Een gezel­lige dag vol ker­sts­feer en zin­gen: dat is Car­ols from Scratch bij FluXus. Deze 19e edi­tie is op 9 decem­ber en begint om 10.00 uur met het uit­de­len van de muziek. Na een dag instud­eren bij FluXus, onder­bro­ken door een lekkere lunch, geven de deel­ne­mers om 16.00 uur een presentatie.

Ook dit jaar staat de Car­ols from Scratch onder lei­d­ing van twee heren die hun strepen in muzikaal Zaanstad dik hebben ver­di­end:
- de zeer ervaren Her­man Rouw dirigeert de deel­ne­mers en
- Piet Huls­bos ver­zorgt de pianobegelei­d­ing deze dag.
De deel­ne­mers van Car­ols from Scratch wor­den dus goed ont­van­gen en begeleid om te komen tot een mooi ker­stop­tre­den. Dit alles met een lunch, koffie, thee en als afs­luiter glühwein!

Kinder Car­ols from Scratch
Naast de tra­di­tionele Car­ols from Scratch voor vol­wasse­nen is er nu voor het tweede jaar ook een ‘Kinder Car­ols from Scratch’. Op dezelfde dag dat de vol­wasse­nen repeteren, kun­nen ook kinderen de mooiste ker­stlied­jes instud­eren, maar dan wel later op de dag!
Vanaf 13 uur kri­j­gen de kinderen bij FluXus zan­gles, onder lei­d­ing van de gerenom­meerde kinderko­or­do­cente Maite Tife. Een gezel­lige mid­dag met limon­ade en ker­stkran­sjes, die wordt afgerond met een optre­den tij­dens de pre­sen­tatie van de vol­wassen Car­ols from Scratch om 16 uur.

Ver­schil­lende locaties
De locatie voor de repeti­ties is FluXus, West­z­i­jde 148 in Zaan­dam.
De locatie van het optre­den is de Bullek­erk, West­z­i­jde 75 in Zaan­dam.
Kosten voor vol­wasse­nen zijn 25 euro (met FluXus-​pas 3 euro kort­ing) en voor kinderen 5 euro (met FluXus-​pas gratis).
Voor meer infor­matie zie www​.fluxus​.nl Inschri­jven gaat via de cur­sus­pag­ina van de web­site of bel 075 6356 111.

Joomla tem­plates by a4joomla