Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

CarolsIn ker­sts­feer met con­certen van FluXus

Pers­bericht

Ron­dom de kerst organ­iseert FluXus ver­schil­lende ker­stop­tre­dens in de Zaanstreek.
Op 9 en 20 decem­ber vin­den er con­certen plaats in de Bullek­erk in Zaan­dam,
op 10 en 17 decem­ber bij Fluxus, locatie West­z­i­jde, Zaan­dam en
op 15 decem­ber in de Ver­man­ing in Krom­me­nie.
Meer info is te vin­den op www​.fluxus​.nl/​a​g​e​n​d​a.

De deel­ne­mers van Car­ols from Scratch geven het startschot op zater­dag 9 decem­ber. Na een dag repeteren in de Fluxus-​locatie aan de West­z­i­jde 148, tre­den zij om 16.00 uur op in de Bullek­erk aan de overkant, West­z­i­jde 75. Zowel kinderen als vol­wasse­nen zin­gen dan de mooiste ker­stliederen. Geïn­ter­esseer­den hier­voor kun­nen zich nog steeds opgeven via www​.fluxus​.nl
Entree voor de pre­sen­tatie van Car­ols from Scratch is gratis.

Bullek­erk
Naast de Car­ols from Scratch-​dag op 9 decem­ber vin­den er op woens­dag 20 decem­ber ker­st­con­certen plaats met tal­entvolle muziekcur­sis­ten in de Bullek­erk. De eerste, met vooral jonge cur­sis­ten, begint om 16.30 uur en de tweede start om 19.00 uur. De Bullek­erk is te vin­den aan de West­z­i­jde 75 in Zaan­dam.
Entree voor de andere con­certen in de Bullek­erk is € 2,50. Met de FluXus-​pas is alleen voor deze con­certen de entree gratis.

de Ver­man­ing
In de Ver­man­ing in Krom­me­nie, een prachtig intiem kerkje, organ­iseert FluXus op vri­jdag 15 decem­ber een ker­st­con­cert met muziekcur­sis­ten. Aan­vang is 19.00 uur. De Ver­man­ing vind je aan de Noorder­hoofd­straat 46 in Krom­me­nie.
Entree voor de andere con­certen in de Ver­man­ing is € 2,50. Met de FluXus-​pas is alleen voor deze con­certen de entree gratis.

Ker­st­shows
Zondag 10 decem­ber geeft zang­do­cent Jean­nine la Rose met haar zangcur­sis­ten een ker­st­show in de Verkadezaal van FluXus, West­z­i­jde 148 te Zaan­dam. De show begint om 14.00 uur. Entree bedraagt € 7,50.
Op zondag 17 decem­ber geeft de Zaanse The­ater­school vier korte voorstellin­gen in de Verkadezaal van FluXus, waaron­der “Scrooge” en “De Kont van de Ezel”. De eerste voorstelling begint om 19.30 uur. Entree: € 1,-

Meer infor­matie over deze optre­dens vind je in de agenda op www​.fluxus​.nl/​a​g​e​n​d​a

Joomla tem­plates by a4joomla