Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

KerstplaatjeA Fes­ti­val of Lessons and Carols

Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam o.l.v. Cor Bran­den­burg.
m.m.v. Jan Hage, orgel, en voor­gangers van diverse kerke­lijke gemeen­schap­pen

Maandag 18 decem­ber 2017, 20.00 uur, West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk), Zaan­dam. (kerk open 19.15 uur)

Kaarten12,50 (voorverkoop), € 15,= (in de kerk), t/​m 16 jaar gratis

In het spoor van een lange Engelse tra­di­tie ver­zorgt Col­legium Vocale Zaan­dam dit jaar voor de zestiende keer A Fes­ti­val of Lessons and Car­ols. Tij­dens dit ‘litur­gisch con­cert’ klinken afwis­se­lend Christ­mas Car­ols en schriftlezin­gen. Na de intocht met kaarsen in een donkere kerk, ontvouwt zich gelei­delijk het ker­stver­haal, vanaf de eerste aankondig­ing van de Mes­sias tot de geboorte van Chris­tus, in muziek en gespro­ken woord. In dit sfeer­volle feest van lezin­gen en liederen wis­se­len samen­zang en koorzang elkaar af. Ken­merk­end voor de Zaanse Fes­ti­val­tra­di­tie is dat hier­aan voor­gangers uit diverse Zaanse kerke­lijke gemeen­schap­pen meew­erken.
Uit het schier onu­it­put­telijke reper­toire aan Car­ols ver­meldt het pro­gramma dit jaar: Once in royal Davids city (arr. D. Will­cocks), O mag­num mys­terium (T.L. da Vit­to­ria), The Lord at first (arr. D. Will­cocks), A great and mighty won­der (arr. M. Prae­to­rius), Lord of the Dance (arr. D. Will­cocks), Torches (J. Jou­bert), Sans Day Carol (J. Rut­ter), The first Now­ell (arr. D. Will­cocks), The Shepherd’s farewell (H. Berlioz), Kings of Ori­ent (arr. D. Will­cocks), Lully, lulla, thou lit­tle tiny (arr. K. Leighton), The Lord’s Prayer (Stone) en O come, all ye faith­ful (arr. D. Will­cocks).
Ook dit jaar ver­leent organ­ist Jan Hage weer zijn medew­erk­ing aan de uitvo­er­ing.
Jan Hage is organ­ist aan de Domk­erk in Utrecht. Hij won in bin­nen– en buiten­land pri­jzen als orgel-​improvisator. Hij geniet mede bek­end­heid als com­pon­ist en is warm pleit­be­zorger van heden­daagse muziek.
Kaarten zijn te koop via de web­site van het koor, bij FluXus Muziek (tegen­over de Bullek­erk), bij koorleden of – indien dan nog voor­ra­dig – vooraf­gaand aan de uitvo­er­ing in de kerk.
Nadere infor­matie: http://​www​.col​legiumvo​calezaan​dam​.nl Cor Bran­den­burg, diri­gent, 06 2148 1858

Aan­geleverde foto: Heilige fam­i­lie met Eliz­a­beth en Johannes, Rubens, ca. 1615

Joomla tem­plates by a4joomla