Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Voor infor­matie en een afspraak belt u tij­dens kan­tooruren naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau van Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen: ‪088 23 23 300.

Zelf een datum plan­nen kan via www​.regel​zorg​.nl.
De ver­w­erk­ing en beo­ordel­ing van de Eigen Verk­lar­ing door het CBR kan tot 3 maan­den in beslag nemen. Gead­viseerd wordt om ten min­ste 4 maan­den voor het ver­lopen van de geldigheid van het rijbe­wijs een afspraak te maken voor een keur­ing.
Veel gemeen­ten ver­strekken geen keur­ings­for­mulieren (Eigen Verk­lar­ing met Geneeskundig Ver­slag) meer en ver­wi­jzen naar het CBR. De Eigen Verk­lar­ing is echter ook verkri­jg­baar bij Regel­zorg en kost € 41,00

Joomla tem­plates by a4joomla