Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op 21 novem­ber terecht op het spreekuur in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125 te Krom­me­nie.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 50,00.

En op 21 decem­ber en 24 jan­u­ari kunt u hier­voor terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3 te Wormerveer.

Voor senioren kost de keur­ing € 40,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 60,00.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.

Voor infor­matie en een afspraak belt u tij­dens kan­tooruren naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau van Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen: ‪088 23 23 300.

Zelf een datum plan­nen kan via www​.regel​zorg​.nl.
De ver­w­erk­ing en beo­ordel­ing van de Eigen Verk­lar­ing door het CBR kan tot 3 maan­den in beslag nemen. Gead­viseerd wordt om ten min­ste 4 maan­den voor het ver­lopen van de geldigheid van het rijbe­wijs een afspraak te maken voor een keur­ing.
Veel gemeen­ten ver­strekken geen keur­ings­for­mulieren (Eigen Verk­lar­ing met Geneeskundig Ver­slag) meer en ver­wi­jzen naar het CBR. De Eigen Verk­lar­ing is echter ook verkri­jg­baar bij Regel­zorg en kost € 41,00

Joomla tem­plates by a4joomla