Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Krom­me­nie — Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen op Woens­dag 15 jan­u­ari, 19 feb­ru­ari, 18 maart 2020 in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125 medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen. Tele­fonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plan­nen: www​.regel​zorg​.nl.
Voor­dat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezond­hei­dsverk­lar­ing. Aanger­aden wordt dit dig­i­taal te kopen met behulp met uw DigiD op mijn​.cbr​.nl

Een papieren gezond­hei­dsverk­lar­ing is verkri­jg­baar bij de meeste gemeen­ten of via Regel­zorg. U beant­wo­ordt de vra­gen en stu­urt de verk­lar­ing naar het CBR. Bin­nen een paar weken kri­jgt u dan het Keur­ingsver­slag dat de arts moet invullen.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen vanaf € 45,00. Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief vanaf € 70,00.
Bent u gezond, koopt u een dig­i­taal for­mulier en kunt u snel een afspraak maken bij de keur­ingsarts dan is uw nieuwe rijbe­wijs snel geregeld.
Is dit niet het geval dan kan het max­i­maal 3 of 4 maan­den duren. Maak op tijd de afspraak.

Wormerveer — Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen op 28 novem­ber in Buurt­cen­trum „De Lorzie”, Mark­t­plein 3 medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen. Tele­fonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plan­nen: www​.regel​zorg​.nl.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de eind­da­tum van uw rijbe­wijs in de gaten en start 6 maan­den voor deze datum.
Voor­dat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezond­hei­dsverk­lar­ing. Aanger­aden wordt dit dig­i­taal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn​.cbr​.nl
Een papieren gezond­hei­dsverk­lar­ing is verkri­jg­baar bij de meeste gemeen­ten, het CBR of Regel­zorg. Deze verk­lar­ing moet u eerst invullen en ops­turen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuis­ges­tu­urd krijgt.
Aanger­aden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw for­mulier op de com­puter (dig­i­taal) kan invullen.

Joomla tem­plates by a4joomla