Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Foto-​expositie ‘Roofvo­gels en uilen in de Zaanstreek’ terug in Wormer.

havikDe foto-​expositie ‘roofvo­gels en uilen’ van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” is vanaf begin jan­u­ari tot en met eind mei te zien in Zorgcirkel Toren­erf, Prins van Oran­jes­traat 1 te Wormer.
Toren­erf is iedere werkdag van maandag t/​m vri­jdag geopend voor het pub­liek van 09.00 tot 16.30 uur. In Toren­erf zijn ze te bek­ijken op de begane grond. Al eerder waren de foto’s te zien in De Poelboerderij..

Alle getoonde foto’s zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht.

De Zaanstreek staat bek­end om de vele wei­de­vo­gels die tot broe­den komen in de fraaie veen­wei­dege­bieden zoals het Oost­zan­erveld, het West­z­i­jderveld en het Wormer– en Jis­per­veld.
Min­der bek­end zijn de roofvo­gels en uilen die zich in onze streek hebben geves­tigd. Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aan­tal roofvo­gels en uilen toegenomen.
Dit had twee rede­nen: sinds die tijd is het gebruik van gif in de land– en tuin­bouw sterk ver­min­derd waar­door ook de prooi­dieren van deze groep vogels zoals muizen min­der gif­stof­fen in hun lichaam kre­gen. Tevens zijn de bomen uit­ge­groeid tot mooie parken en hout­wallen. In en direct na de Tweede Werel­door­log wer­den veel bomen gekapt om het hout te gebruiken voor het ver­war­men van huizen en gebouwen.
De laat­ste jaren is er zeer veel gedaan aan de bescherming van roofvo­gels en uilen door de des­be­tr­e­f­fende werk­groep van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” door o.a. nestkas­ten op te hangen voor de kerkuil, de steenuil en de toren­valk. Boven­dien wor­den alle nesten elk jaar in kaart gebracht en goed in de gaten gehouden op ver­stor­ing door mensen.

Roofvo­gels en uilen die in de Zaanstreek broe­den zijn: de buiz­erd, havik, sper­wer, toren­valk, boom­valk, slecht­valk, bru­ine kiek­endief, kerkuil, ran­suil en het steenuiltje.
De vis­arend, zeearend en blauwe kiek­endief zijn roofvo­gels die in (zeer) kleine aan­tallen in het voor– en najaar doortrekken of hier ’s win­ters aan­wezig zijn.

Meegeleverde foto: De fraaie havik is broed­vo­gel in de Zaanstreek (foto: Jan v.d. Geld)

Joomla tem­plates by a4joomla