Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Onthulling kun­st­e­d­u­catiepro­ject op Artza­anstad Event

Pers­bericht

guernicaOngeveer 20 leer­lin­gen uit groep 7 en 8 van diverse Zaanse basiss­c­holen zullen onder begelei­d­ing van leer­lin­gen en vak­do­cent Rob Cerneus van Com­paen VMBO in Zaan­dam werken aan een lev­ens­g­root doek, geïn­spireerd op het schilderij „Guer­nica” van Picasso uit 1937. De voltooi­ing vindt plaats op de 3-​daagse kun­st­beurs Artza­anstad Event 2018, waarna het resul­taat van het project wordt onthuld tij­dens de feestelijke open­ing van het even­e­ment op vri­jdag 25 mei aanstaande.

Tien dagen vooraf­gaand aan het even­e­ment zal de groep voor het eerst samenkomen bij Artza­anstad, ini­ti­atiefne­mer van dit kun­st­e­d­u­catiepro­ject, genaamd “De meester en zijn pupil”. Fleur Pas­toors van Artza­anstad vertelt: “Tij­dens de infor­matiebi­jeenkomst zal Rob Cerneus de leer­lin­gen meer vertellen over het project, de tot­stand­kom­ing van het doek van Picasso en de verbind­ing naar het heden maken. Ook wordt er begonnen met het maken van de eerste schet­sen. Op de open­ings­dag van het Artza­anstad Event komt de groep weer samen en wordt het kunst­werk afge­maakt onder toeziend oog van niet alleen de Mae­stro, maar ook de bezoek­ers van de kun­st­beurs. Het doek kri­jgt na de onthulling een promi­nente plek op de beurs”.

Pilot
Het project kri­jgt mogelijk een ver­volg: “Wij zien “De meester en zijn pupil” als een pilot, waaraan we – na gebleken suc­ces – heel graag een ver­volg willen geven bij Artza­anstad. Er is de afgelopen maan­den veel con­tact geweest met de betrokken onder­wi­jsin­stanties, iedereen is ent­hou­si­ast en staat te sprin­gen om een ver­volg met bijvoor­beeld iedere keer een ander kunst­werk of thema cen­traal. We vin­den het erg belan­grijk om als cul­turele organ­isatie weer aan­dacht te best­e­den aan kun­st­e­d­u­catie”, aldus een bevlo­gen Fleur Pastoors.

Para­dox­aal won­der­schoon
Het schilderij “Guer­nica” toont het bom­barde­ment op de stad Guer­nica tij­dens de Spaanse Burg­eroor­log. Rob Cerneus licht toe: “Para­dox­aal genoeg schilderde Picasso de ver­schrikkin­gen van die oor­log ontzettend ont­wape­nend en won­der­schoon. Het onder­w­erp van het doek wekt ook van­daag de dag asso­ci­aties op met bijvoor­beeld de ver­woes­tende oor­log in Syrië. Daarmee is het ruim tachtig­jarige doek anno 2018 nog steeds actueel”.

Prak­tis­che infor­matie
Het kunst­werk van de scholieren is te zien op het Artza­anstad Event, geopend op vri­jdag 25 mei van 16:0021:00 uur, zater­dag 26 en zondag 27 mei van 12:00 tot 18:00 uur. Locatie: Mid­den­weg 72, Hem­brugter­rein Zaan­dam, gebouw 72 (Pro­ject­ge­bouw).
Bezoek­ers kun­nen gratis park­eren.
Vanaf het NS-​station Zaan­dam rijdt tij­dens het even­e­ment een gratis pen­del­bus.
Meer infor­matie over de pro­gram­mer­ing is te vin­den op www​.artza​anstade​vent​.nl

Open­ingsti­j­den Artza­anstad:
dins­dag t/​m zater­dag 10.0017.00 uur

Grote Hulzen 11
1505 RH Zaan­dam
075 6141 210

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla