Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

‘Verd­we­nen Zaanstreek. De erfe­nis van Jan Kruijver’

Pers­bericht

JanKruyver

Ten­toon­stelling: van 19/​05/​2018 tm 29/​07/​2018

Als Frans Mars en Pieter Boorsma de vaders zijn van De Zaan­sche Molen, dan is de molen­mak­er­szoon Jan Krui­jver (18691950) de groot­vader. Onver­moeibaar legde deze huiss­childer tal­loze pan­den en molens vast vóór­dat deze door de slop­er­shamer wer­den geveld. En dat slopen nam epi­demis­che vor­men aan gedurende het lange leven van Krui­jver. In navol­ging van deze pio­nier stelden ook mensen als Ger­rit Mol, Rem­met Ouwe­jan, Buschen­henke en Frans Mars zich ten doel de verd­wi­j­nende Zaanstreek in woord en beeld te vangen.


De huiss­childer Krui­jver was in zijn hart vooral kun­stschilder, aquarel­list, teke­naar en his­tori­cus. Voor zijn tekenin­gen en schilder­i­jen bestond van oud­sher veel belang­stelling, en de maker gaf ze graag weg. Zijn vriend Frans Mars noemde ze ‘Krui­jvert­jes’, van­wege de herken­baarheid en de topografis­che nauwkeurigheid.
Naast pot­lood en penseel hanteerde Krui­jver ook de pen met vaardige hand. Hij schreef tal­loze artike­len over de Zaanse geschiede­nis in de dag­bladen De Zaan­lan­der en De Typhoon. Een bun­del­ing daar­van ver­scheen in het boek De pel­molens in het Oost­z­i­jderveld (1925).
Grote betrokken­heid bij de Zaanse molens spreekt uit het Molen­boek van Ges­loopte Molens uit 1909. Het is een uniek exem­plaar waarin Krui­jver ges­loopte molens afbeeldde en beschreef. Bij de opricht­ing in 1925 schonk Krui­jver het unieke boek aan De Zaan­sche Molen. Uit­er­aard maakt het boek­w­erk deel uit van de huidige ten­toon­stelling.
In de overzicht­sten­toon­stelling in het Molen­mu­seum zijn voor het eerst sinds 70 jaar werken van Krui­jver bijeenge­bracht. De ent­hou­si­aste medew­erk­ing van molenken­ner Ron Couwen­hoven was cru­ci­aal bij de tot­stand­kom­ing van de exposi­tie. Tij­dens diens onder­zoek doken er maar liefst 150 onbek­ende werken van Krui­jver op. Een aan­tal ervan is te zien tij­dens de ten­toon­stelling en wor­den dus voor de eerste keer aan het pub­liek getoond. Het oeu­vre van Krui­jver is zo omvan­grijk dat Couwen­hoven ver­moedt dat er nog veel meer werken van hem zullen opduiken.
Bij de ten­toon­stelling ver­schi­jnt een prachtig boek over leven en werk van Jan Krui­jver; Verd­we­nen Zaanstreek, De erfe­nis van Jan Krui­jver (€ 24,95)

Onder­schrift Teken­ing Sluis­pad 38, uit 1932.

Joomla tem­plates by a4joomla