Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Lan­delijke actiedag 23 juni om groei lucht­vaart te beperken: helpt u mee?

Pers­bericht

Op 23 juni slaan wij de han­den ineen om een stop op de lucht­vaart­groei te eisen. Bewon­ers­groepen ron­dom vliegvelden (LBBL), Green­peace, Natuur en Milieufed­er­atie Noord-​Holland en Natuur & Milieu roepen samen de over­heid op om de lucht­vaart­sec­tor aan ban­den te leggen en te investeren in alter­natieven. Op 23 juni gaan we in zes ste­den ron­dom de luchthavens tegelijk de straat op om te laten zien dat we ver­bon­den zijn en dat de groeiende lucht­vaart een nation­aal prob­leem is.


Voor meer infor­matie kunt u kijken op de face­book­pag­ina van LBBL (Lan­delijk Bewon­ers­Ber­aad Lucht­vaart, een ini­ti­atief van zes bewon­er­sor­gan­isaties). Om dit te laten sla­gen hebben we onder­s­te­un­ing nodig. Daarom doen we een hartelijk beroep op uw betrokken­heid en inzet.

Wat hebben we nodig:
Voor de organ­isatie van deze lan­delijke actiedag kun­nen we uw hulp goed gebruiken. Green­peace heeft aange­bo­den om de basisza­ken te rege­len (podium, geluid, ver­gun­ning, etc.), maar de rest van de organ­isatie hangt af van betrokken bewon­ers­groepen en vri­jwilligers. We zoeken daarom mensen voor de pro­motie vooraf, maar ook vri­jwilligers op de dag zelf (sfeer­be­heer /​opbouw podi­ums /​stew­ards /​ehbo’ers). Wilt u mee­helpen dan kunt u zich aanmelden.

Meer infor­matie
Waarom?
We kun­nen niet langer onze ogen en oren sluiten voor de ein­de­loze groei van de lucht­vaart. Steeds meer Ned­er­lan­ders maken zich net als u terecht zor­gen om het veran­derende kli­maat, de toen­e­mende over­last en de bizarre uit­zon­der­ingsposi­tie van de luchtvaart.

Het oud­er­wetse over­hei­ds­beleid leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en onmo­gelijk lage tick­et­pri­jzen. Maar groei van de lucht­vaart gaat niet samen met een groene, veilige toekomst. We willen betaal­baar en snel op duurzame, kli­maatvrien­delijke manier kun­nen reizen.

Wat willen we?
De groei van de lucht­vaart moet stop­pen. Ten opzichte van het kli­maat en de omwo­nen­den kun­nen we niet langer stil zijn en toes­taan dat Schiphol als een rupsje-​nooit-​genoeg maar bli­jft groeien. Wij roepen de over­heid op in te gri­jpen en te investeren in alter­natieven. Stop de oneer­lijke con­cur­ren­tieposi­tie van de lucht­vaart ten opzichte van de trein en bus.
Hef belast­ing op vliegtick­ets en kerosine.

Hoe /​waar /​wat?
Op 23 juni gaan we in zes ste­den ron­dom de luchthavens tegelijk de straat op om te laten zien dat we ver­bon­den zijn en dat de groeiende
lucht­vaart een nation­aal prob­leem is.

Meer infor­matie over de exacte invulling van deze dag volgt snel! Maar mocht u nu al uw hulp willen aan­bieden dan heel graag!

Groeten,
Kon­takt Milieube­heer Zaanstreek
Rita Melk
voorzit­ter

Joomla tem­plates by a4joomla