Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zomer­ex­posi­tie Zon­der Haast

Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphorsius

Galerie Staphor­sius in West­zaan pre­sen­teert deze zomer de lus­trumedi­tie van de exposi­tie Zon­der Haast. Vanzelf­sprek­end staat het stilleven hier­bij weer cen­traal met werken in ver­schil­lende tech­nieken van nation­aal en inter­na­tion­aal bek­ende kun­ste­naars. Niet alleen werken voor aan de wand, van (hyper) real­isme tot een meer impres­sion­is­tis­che stijl, maar ook beelden en objecten voor in de vrije ruimte.

StapHub

Rust is ook deze keer het cen­trale thema. Galeriehouder Rob Staphor­sius licht toe: “We zijn alle­maal 247 online en de ver­schil­lende plat­for­men van social media nemen daar een cen­trale plaats in. StapGerdDat ene snelle sym­booltje van een duim­pje omhoog lijkt soms wel de plaats in te nemen van oprecht gemeende aan­dacht. Ook kijk­end naar kunst bijvoor­beeld; hoeveel lut­tele sec­on­den staat een bezoeker van een museum nog stil bij een kunst­werk? Er wordt nog snel even een selfie genomen met een kunst­werk en direct gedeeld op een van de plat­for­men. Er lijkt geen tijd meer om met aan­dacht te kijken. Onze lus­trumedi­tie van de zomer­ex­posi­tie Zon­der Haast geeft de mogelijkheid om hier even los van te komen en te geni­eten van de prachtige kunst die we ook deze keer weer bijeen hebben kun­nen brengen”.

StapMarliesSundays@Staphorsius
Op de zondagopenin­gen geven ver­schil­lende exposerende kun­ste­naars demon­straties van hun werk. Ieder met een eigen werk­wi­jze laten ze de bezoeker zien hoe met ein­de­loos geduld en zeer ver­fi­jnde penseelvo­er­ing een schilderij in vaak tien­tallen lagen wordt opge­bouwd. Alles begint voor hen echter bij de juiste com­posi­tie van de onder­w­er­pen en vooral ook het juiste gebruik van het licht om ook de meest beschei­den onder­w­er­pen opti­maal tot hun recht te laten komen.

StapMegGalerie Staphor­sius, J.J. Allanstraat 287b, West­zaan
23 juni tot en met 23 sep­tem­ber 2018
Dins­dag tot en met zater­dag van 917 uur
Zondagopen­ing: 24 juni en 8, 23 sep­tem­ber, telkens van 1317 uur


Foto-​onderschriften:
Mar­lies Heere: Orchidee – 40 x 50 cm
Meg den Har­tog – Bom­meltje in het nieuws. – 18 x 24 cm.
Hub Pollen — Stilleven met emaille bord en appeltak
Gerd Ren­shof — Alaha — 50 x 65

Joomla tem­plates by a4joomla