Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Water­rijke groep­sex­posi­tie bij Artzaanstad

Pers­bericht

waterVan 13 okto­ber t/​m 17 novem­ber organ­iseert Artza­anstad een groep­sex­posi­tie van zes kun­ste­naars met het thema „Water”.
De offi­ciële en feestelijke open­ing is op zater­dag 13 okto­ber om 15:00 uur bij de kun­s­tu­itleen op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam en is vrij toe­ganke­lijk. De open­ing wordt ver­zorgd door Cees Loggen. Cees Loggen (VVD) is gede­puteerde van de provin­cie Noord-​Holland voor water, Wad­den­fonds, water­recre­atie, grotere wateren, toezicht waterschappen.

Met de zin­derende zomer nog in ons achter­hoofd, waarin bijna alle records wer­den ver­bro­ken en er zelfs een watertekort dreigde, is het thema „Water” natu­urlijk heel toepas­selijk. Natasja Rikken van Artza­anstad: „Water zie je in de kunst natu­urlijk veel terug, op aller­lei manieren en in de meest uiteen­lopende vor­men en tech­nieken. We von­den het inter­es­sant om een aan­tal kun­ste­naars te vra­gen werk met dit thema bij ons te exposeren. Het resul­taat is een ver­rassend pret­tige een­heid van com­pleet ver­schil­lende kunst­werken.”
De zes kun­ste­naars die zullen exposeren zijn Anna Khodor­ovich, Daniëlle van der Erve, Jan van IJken, Daphne Ver­heijke, Lies Goe­mans en Pauline van Buringen.

Water­w­ereld
De kunst­werken var­iëren van oliev­erf­schilder­i­jen tot fotografie. Natasja Rikken: „Zo laat bijvoor­beeld fotograaf Jan van IJken de wereld onder water zien en zien we bij kun­ste­naars Daniëlle van der Erve en Pauline van Burin­gen hoe zij waterop­per­vlak­tes op geheel eigen wijze inter­preteren. „De meeste kun­ste­naars zijn zelf aan­wezig bij de open­ing om ken­nis te maken met de aan­wezige kun­stliefheb­bers en te vertellen over hun werk”, zegt Natasja Rikken tot slot, „iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.”

Prak­tis­che infor­matie
De groep­sex­posi­tie „Water” is te zien van 13 okto­ber t/​m 17 novem­ber a.s. bij Artza­anstad, Grote Hulzen 11, 1505 RH Zaan­dam (Hem­brugter­rein), tele­foon 075 6141 210, e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., web­site www​.artza​anstad​.nl
De toe­gang is vrij.
Open­ingsti­j­den van dins­dag t/​m zater­dag 10:0017:00 uur, gratis parkeren.

Joomla tem­plates by a4joomla