Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Oer IJ atlasKen­nis­mak­ingscur­sus Oer-​IJ gebied in de Zaanstreek

Pers­bericht

Na de suc­cesvolle ken­nis­mak­ingscur­sussen in Ken­nemer­land en de IJmond wordt nu ook in de Zaanstreek een serie vergelijk­bare hoor­col­leges geor­gan­iseerd waar­bij de Zaanse ontstaans– en bewon­ings­geschiede­nis cen­traal staat. Deskundige gast­sprek­ers geven op zes don­derda­gavon­den een pre­sen­tatie over onder meer arche­olo­gie, geolo­gie, natuur, water­be­heer en de relatie tussen het land­schap en de indus­triële ontwik­kel­ing. Te begin­nen op don­derda­gavond 31 jan­u­ari. Aanslui­tend zijn er op zater­da­gen twee excur­sies in het buitengebied.


Deel­name aan de cur­sus kost € 100, inclusief cur­sus­boek en koffie/​thee.
Deel­ne­mers kri­j­gen ook de gele­gen­heid aan­vul­lend de mod­ule ‘gid­sen’ te vol­gen, waar­door ze als gids bij excur­sies hun ken­nis kun­nen over­dra­gen aan anderen.
Voor de aan­vul­lende mod­ule ‘gid­sen’ op zater­dag 6 april wordt 15 euro extra in reken­ing gebracht.

De organ­isatoren hopen dat onder de deel­ne­mers ook mensen zijn die later als ‘Oer-​IJ rondlei­der’ kun­nen fun­geren.
De bijeenkom­sten vin­den plaats in het Natu­ur­mu­seum van Zaans Natuur en Milieu Cen­trum, Thi­jsses­traat 1, 1504 LB in Zaandam.

De intro­duc­tiecur­sus wordt geor­gan­iseerd door de sticht­ing Oer-​IJ in samen­werk­ing met het Zaans Natuur en Milieu Cen­trum.
Wie zich wil inlezen ver­wi­jzen we naar de onlangs uit­gekomen Atlas Oer-​IJ.
Inschri­jven kan vanaf decem­ber via de Oer-​IJ web­site: http://​www​.oerij​.eu/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​d​e​-​o​e​r​-​i​j​-​a​c​a​d​e​m​i​e​/​g​i​d​s​e​n​c​u​r​s​u​s​/

Aan­geleverde foto van de Oer-​IJ-​Atlas.

Joomla tem­plates by a4joomla