Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Er is veel aan­dacht voor de actu­aliteit. De gevol­gen van de Brexit en de gebo­den kansen. De reac­tie van de overige 27 EU-​lidstaten. Na een diep­gaande blik in de spiegel hebben zij gekozen voor de vlucht naar voren en verdieping van de onder­linge samen­werk­ing. De her­vorm­ingsvoorstellen, inclusief de stand­pun­ten van onze Europar­lemen­tar­iërs komen aan bod.
We sluit af met een vooruit­b­lik op de aanstaande Europese verkiezin­gen.
Gedurende de gehele lez­ing bestaat er volop ruimte voor uw vragen.
Wal­ter Pfeil (1959) is Europa-​deskundige en ver­bon­den aan Sticht­ing EU Research en Edu­catie. Sinds 1995 houdt Eured zich vanuit een onafhanke­lijke posi­tie bezig met Europa. Zij ver­zorgt gast­lessen, lezin­gen en cur­sussen, en ver­strekt advies. Zij richt zich op het verkleinen van de kloof tussen Brus­sel en de Europese burger.
Joomla tem­plates by a4joomla