Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ramadan1Ramadan iftar maaltijd
Pers­bericht

Wilt u ook een iftar met een moslim fam­i­lie door­bren­gen tij­dens de Ramadan?
Eet mee voor een betere samen­lev­ing!
Tij­dens de Ramadan die op 6 mei begint en duurt tot 4 juni, vin­den er meerdere ‘iftar’ maalti­j­den plaats bij organ­isaties en bij moslims thuis. Ook wel de ‘Kunst van het Samen­leven: Ramadan din­ers’ genoemd. Vorige jaar waren er dan ook hon­der­den aan­meldin­gen voor een iftar maaltijd bij een moslim­fam­i­lie thuis.
Wilt u ook een iftar met een moslim­fam­i­lie doorbrengen?
Ook in Zaanstad en omgev­ing, bij Soci­aal Cul­tureel Cen­trum Sticht­ing Animo en bij hun vri­jwilligers thuis.
Tij­dens de Ramadan ope­nen moslims hun huis voor geïn­ter­esseer­den. De maand Ramadan is een maand waarin moslims vas­ten en ook een gele­gen­heid om de maaltijd te delen met anderen, met andere woor­den een moment van gezel­ligheid. Een dag wordt afges­loten met een maaltijd die ‚iftar’ wordt genoemd, vaak onder goed gezelschap. Vri­jwilligers in de buurt stellen hun huis open voor geïn­ter­esseer­den en nodi­gen mensen uit om onder het genot van een maaltijd nader ken­nis met elkaar te maken.
Om de kloof tussen moslims en niet-​moslims te over­bruggen, stellen gast­gezin­nen tij­dens de vas­ten­maand hun huis open voor geïn­ter­esseer­den. Hier­bij staat het ont­moeten, ervaren van de wereld van de ander en het delen van het posi­tieve cen­traal. Over­tu­igd dat dit een enorme bij­drage zal lev­eren tot sociale relaties en het wed­erz­i­jds begrip, is het project ‘de Kunst van het Samen­leven’ gelanceerd. Moslims delen hun iftar met andere fam­i­lies en nodi­gen vrien­den, oud­ers en buren uit. Fam­i­lie en ken­nis­sen wor­den bezocht en men eet geza­men­lijk.
Een kleine maar belan­grijke bij­drage in het stim­uleren van saamhorigheid, tol­er­antie, wed­erz­i­jds begrip en respect.

Ramadan2Meer weten en aan­melden
De iftar maalti­j­den zijn kosteloos. Je kunt meer infor­matie vin­den en je aan­melden via https://​iftarmee​.nl/. U wordt dan uitgen­odigd bij een deel­ne­mend gezin.
Joomla tem­plates by a4joomla