Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

We doen meer dan Swim­Star
Al ruim 5 jaar stim­uleren we jonge kinderen en hun oud­ers om te bli­jven zwem­men na het halen van het zwemdiploma. Dan doen we door 4 x per jaar een Swim­Star blok = 5x zwem­men te organ­is­eren. De kosten van deel­name aan zo’n blok houden we zo laag mogelijk (in 2018201912,50 voor 5x zwem­men)
We hebben con­tact met alle basiss­c­holen in Zaanstreek-​Noord om Swim­Star onder de aan­dacht te bren­gen en In de afgelopen 5 jaar hebben we al ruim 600 deel­ne­mers gehad.
Dit kun­nen we alleen dankzij de steun van zv de Ham zc, een aan­tal spon­soren en de opbrengst van activiteiten zoals de zwem4daagse en de Vaart er in.
Alle steun is welkom om Swim­Star ook weer mogelijk te maken in 20192020.
De zwem4daagse is er ook dit jaar weer in de Crom­menije van 3 juni tot 7 juni.
Deel­name kost € 10,-
Maar boven­dien is de deel­name kaart voor de zwem4daagse Een start­be­wijs voor “De vaart er in” op 23 juni
Met “De vaart er in” bieden we iedereen die vol­doende kan zwem­men de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om in open water te zwemmen.
Omdat veilig te kun­nen doen wordt er een zwem­baan van 250 mtr uit­gelegd zodat de zwem­mers geschei­den bli­jven van de recre­atie vaart.
De zwem­baan in ongeveer net zo lang als het even­e­menten ter­rein van Boule­vaart zodat je als deel­ne­mer wel bijna verzek­ert bent van aanmoedigingen.
De kosten van deel­name zijn € 2,50 pp (voor deel­ne­mers aan de zwem4daagse gratis is de deel­name gratis, op ver­toon van hun deelnamebewijs)
De vei­ligheid is natu­urlijk naast het plezier het belan­grijk­ste dus wor­den de zwem­mers in de gaten gehouden door de boten en beman­ning van de Zaanse Red­dings­bri­gade voor deze gele­gen­heid ‘Boule­vaart­watch’ naast nog 2 boten van de organisatie.
En als het echt niet mocht lukken staan er ook nog om de 50 mtr. lad­ders tegen de kade van de Vaart.
Maar behalve dat:
- je kunt mee doen aan de recre­atieve zwemtocht,
- is er ook nog Beach­wa­ter­polo (voor het eerst in de Zaanstreek),
- de brandweer boot die rond­vaarten en demon­straties ver­zorgt,
- de Zaanka­naries die roei­demon­straties e.a. geven.
Met de opbrengst van ‘de Vaart er in’ zor­gen we er voor dat we ook vol­gend seizoen weer Swim­Star kun­nen betalen. Met Swim­Star maken we het zwem­men voor de veel jonge kinderen (en hun oud­ers) betaalbaar.
Tij­dens Boule­vaart https://​www​.boule​vaartkrom​me​nie​.nl zijn er dan behalve IN de Nauer­naase Vaart nog heel veel Boule­vaart activiteiten rond de Vaartdijk
St. PiB — Sticht­ing Part­ners in Beweg­ing is een ini­ti­atief gericht op het stim­uleren van bewe­gen — vooral­snog met name zwem­men — en het ver­la­gen van de drem­pels (m.n. kosten) daar voor Er wor­den een aan­tal activiteiten geor­gan­iseerd zoals Swim­Star — de zwemac­tiviteiten wor­den mede mogelijk gemaakt door de steun (faciliteiten en kader) vanuit zv. De Ham zc
Joomla tem­plates by a4joomla