Panorama zaandam by Tilemahos EfthimiadisHout in object en prod­uct
Op de exposi­tie is waanzin­nig werk te zien van kun­ste­naars Rob Cerneus, Diederik Kraai­jeveld, Mein­dert Regoort, Mark van Praagh, Serge Ver­heugen. Behalve kunst­werken tonen we ook toegepaste kunst van ontwer­pers:
van Cleo Ebbing hebben we prachtige houten tassen en van Lex Pott bren­gen we zijn super hippe mod­erne ver­sie van de houten klomp (mid­dels de stel­lage die in april bij de Salone di Mobile in Milaan te zien was). Ook is het werk te zien van Stu­dio Hamer­haai, zij maken meer dan de wel bek­ende en orig­inele Rijk­swachters. Verder exposeren we op de entresol schilder­i­jen en andere werken met een relatie tot hout.

Samen­werk­ing
De ten­toon­stelling valt samen met en is onderdeel van het fes­ti­val ‘WE MAKE THE CITY’. Het fes­ti­val draait om de rol die de bewon­ers van de stad (kun­nen) hebben in de maak­baarheid van de stad. Artza­anstad gaat met ‘Hout’ in de hoof­drol terug naar de Zaanse his­to­rie. Hierin speelde de hout­bouw een belan­grijke rol; het trans­port van bomen over de Zaan naar de houtza­ag­molens en hout­fab­rieken én natu­urlijk de scheeps­bouw.
Tij­dens de opbouw op 20 juni zal Rob Cerneus zijn kunst­werken live bij Artza­anstad bew­erken, 21 juni zijn ook zijn leer­lin­gen van VMBO Com­paen aan het werk. De laat­ste dag van het fes­ti­val is op zondag 23 juni met onder andere een lez­ing van Eva Stache.
De exposi­tie is ver­vol­gens tot en met zater­dag 13 juli te zien.
FKG archi­tecten aan de Zaan — 60 jaar
Archi­tecten­bu­reau FKG is, let­ter­lijk als maker van de stad, een belan­grijke speler. Bij hun laat­ste ontwer­pen zoals ‘Brokking aan de Zaan’ in West­knol­len­dam gebruikt FKG hout voor de gevels.
De vier­ing van hun 60 jarig bestaan is voor FKG Archi­tecten aan de Zaan een prachtige aan­lei­d­ing de exposi­tie “HOUT” te onder­s­te­unen. Als een cadeau aan heel Zaanstad.

Meer infor­matie
Artza­anstad, Grote Hulzen 11 (Hem­brugter­rein), 1505 RH Zaan­dam
www​.artza​anstad​.nl.
Open­ingsti­j­den:
dins­dag — t/​m zater­dag: 10.0017.00 uur
eerste zondag van de maand: 11.0017.00 uur
Aan­geleverde foto.
Joomla tem­plates by a4joomla