Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Dat deze vin­d­plaats uit de Romeinse Tijd dateerde en veel noordelijker lag dan andere Romeinse vin­d­plaat­sen uit die tijd, maakte hem bij­zon­der. Meer dan vijftig jaar heeft het Hain dan ook de gemoed­eren in de arche­ol­o­gis­che wereld bezig gehouden.
Tot 2018: arche­olo­gen­bu­reau Argo uit Zaan­dam heeft een nieuwe opgrav­ing op deze plek uit­gevo­erd, in opdracht van Gemeente Zaanstad. Er moest duidelijkheid komen over wat er nu pre­cies in Krom­me­nie was gevon­den. Een offer­plaats? Een vuur­toren? Een mil­i­taire wacht­post?
De resul­taten van de laat­ste opgrav­ing zijn in deze ten­toon­stelling te zien. Ook kri­jgt u antwo­ord op de vraag wat het Hain nu pre­cies was.
Pro­gramma 18 sep­tem­ber
16.00 uur — • Inloop met koffie /​thee
16.15 uur • Welkom door gemeen­tearchivaris Frans Hov­ing
• Intro­duc­tie door gemeen­telijk arche­oloog Piet Kleij
• Onthulling ten­toon­stelling in de pub­liek­shal door wethouder Rita Noordzij
• Bek­ijken ten­toon­stelling en bor­rel

Wilt u de ten­toon­stelling op een ander moment bek­ijken? Dit is mogelijk tij­dens de open­ingsti­j­den van het Stad­huis tot en met vri­jdag 22 november.
Open­ingsti­j­den Stad­huis:
Maandag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Dins­dag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Woens­dag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Don­derdag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Vri­jdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

Joomla tem­plates by a4joomla