Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Bestri­j­den van een­za­amheid
De pro­jecten die dit jaar door het Arie Lems­fonds wor­den ges­te­und zijn:
“Inloo­phuis 1 is samen” en
“Human­i­tas Vriend­schap­pelijk Huis­be­zoek”.
Beide organ­isaties halen mensen uit hun isole­ment en zor­gen ook rond deze feestda­gen voor wat gezel­ligheid. Help hen de een­za­amheid te bestri­j­den, want nie­mand wil toch een­zaam zijn.

De lekker­ste ker­st­stol van de Zaanstreek
Uit­er­aard kunt u een ker­st­brood bestellen voor eigen con­sump­tie, maar geheel in de lijn en doel­stelling van Arie Lems kunt u ook iemand verassen met een ker­st­brood. Dat kun­nen fam­i­lie en vrien­den zijn, maar ook kunt u iemand in uw omgev­ing ver­rassen die een bezoekje en een leuke atten­tie in de vorm van een ker­st­brood niet verwacht. De ker­st­bro­den wor­den gebakken door Bakkerij Lex Brak­en­hoff. Lex Brak­en­hoff draagt zijn deel bij door een flinke kort­ing per ker­st­brood te verschaffen.
Als u een ker­st­brood wilt bestellen dan kunt u dat doen via http://​bit​.ly/​k​e​r​s​t​b​r​o​o​d​a​c​t​i​e en het over­maken van € 10.- per ker­st­brood op banknum­mer:
NL95 RABO 0323422535 t.n.v. Arie Lems­fonds onder ver­meld­ing van ker­st­brood.

Uw bestelling wordt van vri­jdag 20 t/​m dins­dag 24 decem­ber bij u thuis, of bij afwezigheid bij de buren, afgeleverd.
Voor bedri­jven geldt dat u ker­st­bro­den kunt bestellen voor uw per­son­eel. De aflev­er­ing daar­van vindt in de week vóór kerst plaats. Vanaf maandag 16 decem­ber.

Wil je meer weten over het Arie Lems­fonds of helpen bij het onder­s­te­unen van de ges­e­lecteerde pro­jecten kijk dan op www​.arielems​fonds​.nl.


Joomla tem­plates by a4joomla