Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Trio Yoffi, Klassiek aan de Zaanbocht

Pers­bericht

YoffiOp zondag 15 decem­ber om 15:00 uur in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer

Trio Yoffi Piano, Viool en contra-​bassist
Entree: € 15,00

Rami Koch
Rami Koch werd geboren in Rus­land en begon op 6-​jarige leeftijd met viool­spel.
Op 13-​jarige leeftijd is hij geëmi­greerd naar Israël waar hij zijn viool­studie con­tin­ueerde, eerst op mid­del­bare muziekschool en daarna op de Muziek Acad­e­mie in Tel Aviv als leer­ling van prof. Ilona Feher en prof. Rami Shevelov.
In 1972 ver­huisde Rami Koch naar Ned­er­land en werd lid van het Ned­er­lands Phil­har­monisch ork­est. Hij nam deel aan diverse ensem­bles, o.a. als aan­vo­erder van het Arkios Ensem­ble en het Cae­cil­lia Con­sort met welke hij ook solis­tisch optrad.
Vanaf 1976 was hij con­cert­meester in het Metro­pole Ork­est en vanaf 1982 gedurende 22 jaar lid van het Raphael Kwartett.

Jetze Dubbel­man
Zij studeerde geschiede­nis aan de Vrije Uni­ver­siteit en ver­vol­gens piano aan het Sweel­inck Con­ser­va­to­rium te Ams­ter­dam bij Hans Der­ck­sen. Hij vol­gde de Kurt Thomas cur­sus koordi­rec­tie en kreeg direc­tiecoach­ing van Jos van der Sijde. Als pianist heeft hij zich toegelegd op kamer­muziek en geeft hij pianorecitals. Hij maakt deel uit van het pianis­ten­col­lec­tief Scarbo, dat regel­matig con­certen organ­iseert. Met Rami Koch (viool) en Daniela Zlatkin (cello) vormt hij het “trio Yoffi”, dat regel­matig con­certen geeft.
Jetze geeft les aan de Acad­e­mie voor The­ater en Dans in Ams­ter­dam. Aldaar leidt hij ook het stu­den­tenkoor. Daar­naast is Jetze vaste diri­gent van het gemengd kamerkoor Scala te Ams­ter­dam, het maatschap­pijkri­tisch koor Mor­rend Volk en sinds maart 2007 van Vrouwenkoor Haarlemmermeer

Daniela Zlatkin
Daniela Zlatkin is in Israel geboren en daar afges­tudeerd aan de Muzieka­cad­e­mievan de uni­ver­siteit in Tel-​Aviv als cellist,contrabassist en diri­gent.
Zij heeft in Israel tal­loze muzikale func­ties bek­leed als docent, diri­gent,
musi­cus en directeur van muzieksc­holen. In Ned­er­land sinds 2000, speelde zij als invaller in gerenom­meerde orkesten zoals het ork­est van het Oosten. Zij was en is diri­gent van ver­schil­lende orkesten en koren.
Momenteel is zij naast het koor Eigen-​Wijsze ook diri­gent van het Masetto in Maarssen en het koor Jong van Hart in Kamerik.
Joomla tem­plates by a4joomla