Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Foto-​expositie van de Vogelwacht “Zaanstreek”
Pers­bericht

RoerdompDe Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” houdt tot en met 31 jan­u­ari in de gan­gen op de eerste en tweede etage van Zorg­cen­trum Evean Guisveld aan de George Gersh­win­straat 207 te Zaandijk een foto-​expositie.
Het Zorg­cen­trum is dagelijks vrij te bezoeken tij­dens de kan­tooruren van 9.00 tot 17.00 uur.
Deze exposi­tie van fotow­erk van haar eigen leden bestaat uit twee thema’s: de Zaanse rietvo­gels en de Vogelwacht in actie.

In de mooie Zaanse veen­wei­dege­bieden is naast wei­de­vo­gels ook ruimte voor diverse fraaie rietvo­gels. Van deze soorten wor­den een tien­tal getoond mid­dels de foto’s zoals de blauw­borst, de kleine karekiet, de riet­gors, de baard­man en natu­urlijk de geheimzin­nige roer­domp. Alle­maal vogel­soorten die met enig geduld in de Zaanstreek te zien zijn in de daar­voor geschikte biotopen.

huiszwaluwnestNaast de rietvo­gels zijn er foto’s te zien van activiteiten van de vogelwacht met de daar­bij behorende vogel­soorten. Zo zijn er foto’s te zien van door de verenig­ing aan­gelegde ijsvo­gel­broed­wand­jes, van oev­erzwaluw­broed­wan­den en onder dak­goten aange­brachte huiszwaluwnestkom­men. Uit­er­aard wor­den de betr­e­f­fende vogels ook getoond. Denk ook aan het op geschikte plekken aan­bren­gen van toren­valkkas­ten en nestkas­ten voor steenuilt­jes en kerkuilen.
Voor al deze kwets­bare soorten is de vogelwacht actief met het aan­bren­gen van nieuwe nest­gele­gen­heden waar­door ze in de Zaanstreek kun­nen bli­jven broe­den en behouden kun­nen bli­jven.
Alle 30 foto’s zijn voorzien van een korte tekst met uit­leg over de soort en activiteit.

Meegeleverde foto’s:
Roer­domp (foto Ed Staats)
Het aan­bren­gen van huiszwaluwnestkom­men (foto Ico van Dijk)


Joomla tem­plates by a4joomla