Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

‘Kunst voor Thuis’ bij Galerie Staphor­sius
Pers­bericht


Zater­dag­mid­dag 4 jan­u­ari start Galerie Staphor­sius het nieuwe jaar met een nieuwe exposi­tie: ‘Kunst voor Thuis’. Naast ‘Zon­der Haast’ en ‘Natu­urlijk Natuur’ is dit de derde thema exposi­tie in het jaar­lijkse pro­gramma van de galerie.
‘Kunst voor Thuis’ is een zeer gevarieerde verkoop­ex­posi­tie van schilder­i­jen, tekenin­gen en objecten. Kunst ook in ver­schil­lende pri­jsklassen, maar wel alle­maal betaal­baar. Voor elke huiskamer is er wel iets te vin­den. De exposi­tie is samengesteld met werk van bijna 20 kun­ste­naars.

StapGeurtsZo zijn er bij­zon­dere meube­lob­jecten van kersen­hout te zien, gemaakt door meubel­mak­ers van Blik op Hout, die hun werk­plaats delen in de voor­ma­lige blik­fab­riek Zaan­lan­dia in Krom­me­nie. Ook van hout is het werk van Thomas Anton Geurts. Zijn vazen en andere objecten roepen ver­won­der­ing op. Hoe is dit gemaakt? Welke stap­pen zijn er wel niet gemaakt om tot het ein­dresul­taat te komen? Dit geldt ook voor het werk van hout­draaier Mark Stel­tenpool die met een bij­zon­dere tech­niek fraaie natu­urlijke patro­nen in zijn objecten brandt of hier­aan met gebruik van poly­ester en epoxy een extra dimen­sie toevoegt.
StapKraan2020Verder laat glaskun­ste­naar Jacob Bos zijn intrigerende beelden zien, die met veel geduld en cre­ativiteit met hele kleine stuk­jes glas zijn opge­bouwd. De spel­ing van het licht bij deze beeld­jes is fascinerend. Of de wat mystieke schilder­i­jen van Her­man Smoren­burg, die in een tij­drovende fijn­schildertech­niek zijn werk maakt. Met veel geduld wordt hier­bij laag over laag met dunne lagen transparante verf een schilderij opge­bouwd tot­dat de gewen­ste diepte en kleurstelling is bereikt. Een hele andere stijl is die van Kees van de Nes, die op een krachtige bijna explosieve wijze zijn onder­w­er­pen op het doek neerzet.
Tot slot zijn ook indruk­wekkende beelden te zien van de Bel­gis­che kun­ste­naar Pieter Van­den Daele, stads­gezichten van Roos van der Mei­j­den, naak­t­portret­ten van Cas Water­man en mar­i­tiem werk van Zaankan­ter Fred Boom.

Kunst voor Thuis:
4 jan­u­ari — 25 april
dins­dag — zater­dag: 917 uur
Galerie Staphor­sius, J.J. Allanstraat 287b, 1551 RG Westzaan


Joomla tem­plates by a4joomla