Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Atlas Oer IJNieuwe cur­sus over ontstaans­geschiede­nis Zaanstreek
Pers­bericht


Samen­werk­ing Zaans Natuur en Milieu Cen­trum en Sticht­ing Oer-​IJ.
Na suc­cesvolle cur­sussen in Ken­nemer­land, de IJmond en Zaan­dam (2019) wordt in het vroege voor­jaar van 2020 in Zaan­dam een tweede serie col­leges geor­gan­iseerd, waar­bij de ontstaans– en bewon­ings­geschiede­nis van de Zaanstreek, cen­traal staan.
Deskundige gast­sprek­ers geven op zes dins­da­gavon­den van 18 feb­ru­ari 2020 t/​m 24 maart 2020 een pre­sen­tatie over onder meer geolo­gie, land­schap, arche­olo­gie, natuur, water­be­heer en de relatie tussen het land­schap en de indus­triële ontwik­kel­ing. Daar­bij wordt ook aan­dacht besteed aan de voor­ganger van het IJ en het Noordzeekanaal, het Oer– IJ.
Aanslui­tend zijn er op zater­dag 7 maart 2020 en op zater­dag 28 maart 2020 twee excur­sies in het buitenge­bied.
Deel­ne­mers kri­j­gen de gele­gen­heid aan­vul­lend de mod­ule ‘Gid­sen’ te vol­gen, waar­door ze als gids bij excur­sies hun ken­nis kun­nen over­dra­gen aan anderen.
Kosten:
Deel­name aan de reg­uliere cur­sus kost rond € 100,- inclusief cur­sus­boek en koffie/​thee.
Voor de aan­vul­lende mod­ule ‘Gid­sen’ op zater­dag 418 april wordt € 22,50 extra in reken­ing gebracht.

NoordzeekanaalDe organ­isatoren hopen dat onder de deel­ne­mers ook mensen zijn, die later als ‘Oer-​IJ rondleider/​gids’ kun­nen fun­geren. Dat is geen ver­plicht­ing. De cur­sus wordt met name geor­gan­iseerd voor mensen, die meer willen weten over de geschiede­nis van hun woonomgev­ing.

Plaats en tijd:
De bijeenkom­sten vin­den plaats in het Natu­ur­mu­seum van Zaans Natuur en Milieu Cen­trum, Thi­jsses­traat 1, 1504 LB in Zaan­dam.
De avon­den starten op 19.30 uur en wor­den afges­loten rond 21.30 uur, met daar tuss­enin een koffie/​theepauze.

De intro­duc­tiecur­sus wordt geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Oer-​IJ in samen­werk­ing met het Zaans Natuur en Milieu Cen­trum.
Aan­meld­ing kan via de web­site: https://​www​.oerij​.eu/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​d​e​-​o​e​r​-​i​j​-​a​c​a​d​e​m​i​e​/​g​i​d​s​e​n​c​u​r​s​u​s​/
Meer infor­matie ook over de suc­cesvolle, infor­matieve Atlas Oer-​IJ (2018): https://​www​.oerij​.eu/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​o​e​r​i​j​-​a​t​l​a​s​/​b​e​s​t​e​l​l​e​n​/Aan­geleverde foto’s.

Joomla tem­plates by a4joomla