Panorama zaandam by Tilemahos EfthimiadisMorele dilemma’s staan cen­traal in deze ten­toon­stelling. Tij­dens het begin van de bezetting kre­gen vele ambtenaren hier mee te maken: ler­aren, poli­tieagen­ten, gemeen­teambtenaren. Dilemma’s als: onderteken ik de Ariërverk­lar­ing? Wat doe ik als wiskun­del­er­aar, als ik het wiskun­de­boek alleen nog mag gebruiken wan­neer ik de pag­ina met de naam van de joodse auteur uit het boek scheur? Gehoorzaam ik het gezag of volg ik mijn geweten?

Vooraf­gaand aan de open­ing is er een open­bare bijeenkomst in de raad­szaal, waarin één van deze dilemma’s in een pan­eld­is­cussie nader uit­gew­erkt wordt.
Deze dis­cussie wordt gevo­erd door ver­schil­lende ambtenaren van Gemeente Zaanstad. Een trainer morele oordeelsvorm­ing van het Bureau Integriteit van de Gemeente Ams­ter­dam begeleidt het gesprek. Hij let erop dat de rechten, belan­gen en wensen van alle betrokke­nen vol­doende gewicht kri­j­gen. Daarna for­muleert hij de besliss­ing die we gaan onder­zoeken.
De gespreks­deel­ne­mers bren­gen eerst de betrokke­nen in beeld en daarna de argu­menten die spe­len.
Graag nodi­gen wij u uit voor deze open­bare bijeenkomst.
U kunt zich aan­melden via https://​archief​.zaanstad​.nl/ of stuur een e-​mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. met uw naam en met hoeveel per­so­nen u komt.

Pro­gramma 14 feb­ru­ari
13.30 Inloop met koffie /​thee
14.00 Open­ing door gemeen­tes­ec­re­taris Cis Apel­doorn
14.10 Inlei­d­ing door auteur Erik Schaap over de sit­u­atie in de Zaanstreek in 1941
14.20 De ambte­naar van toen (acteur Roel Goudsmit) stelt zich voor, vertelt kort wat zijn dilemma is en bespreekt zijn over­weg­in­gen voor zijn besliss­ing.
14.30 Pan­eld­is­cussie met ambtenaren van nu
15.30 Nage­sprek met alle aan­wezi­gen
16.00 Open­ing ten­toon­stelling in de pub­liek­shal

Na het bek­ijken van de vit­rine is er tijd om na te praten bij een bor­rel.
Wilt u de ten­toon­stelling op een ander moment bek­ijken? Dit is mogelijk tij­dens de open­ingsti­j­den van het Stad­huis tot en met vri­jdag 15 mei 2020.
Open­ingsti­j­den Stad­huis:
Maandag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Dins­dag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Woens­dag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Don­derdag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Vri­jdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

Joomla tem­plates by a4joomla