Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Een groep promi­nente Zaankan­ters heeft een nood­fonds opgericht om Zaanse onderne­mers in de pop­sec­tor finan­cieel te ste­unen. Want alleen met hulp van deze onderne­mers kan de bloeiende pop­cul­tuur in de Zaanstreek voortbestaan. ‘Niet alle onderne­mers komen in aan­merk­ing voor de kabi­netss­teun. Dus we voelden ons ver­plicht om in actie te komen.’

De Zaanse pop­cul­tuur kende voor het coro­n­avirus een enorme oplev­ing. Steeds meer bands, arti­esten en nieuw tal­ent wer­den lan­delijk zicht­baar en steeds pop­u­lairder. Dit suc­ces was niet alleen te danken aan de kwaliteit van de muziek, maar ook aan de onder­s­te­un­ing van plaat­selijke cul­turele onderne­mers als pro­du­cen­ten, boek­ingskan­toren, aan­bieders van oefen­ruimtes en cul­turele podia.

Kabi­netss­teun niet toereik­end
Nu het virus langer onder ons is en alle even­e­menten zijn afge­last, verk­eren steeds meer cul­turele onderne­mers in finan­ciële nood. Niet alle onderne­mers komen door omstandighe­den in aan­merk­ing voor de kabi­netss­teun. Daar­naast duurt de aan­vraag­pro­ce­dure soms zolang dat onderne­mers al over de kop gaan, nog voor­dat over eventuele finan­ciële steun is beslist.

Vol­gend jaar weer naar je favori­ete band?
Daarom hebben een aan­tal promi­nente Zaankan­ters uit de pop­sec­tor een nood­fonds opgericht om onderne­mers daar waar het kan, tege­moet te komen. Het fonds wil graag dat de pop­cul­tuur in de Zaanstreek bli­jft én weer verder kan groeien. Dit is onmo­gelijk zon­der al deze betrokken onderne­mers. Want als deze fail­liet gaan, dan kent de Zaanse pop­cul­tuur geen bestaan­srecht meer. En kun­nen muziek­liefheb­bers niet meer naar optre­dens van hun favori­ete band.

Hoe werkt het nood­fonds?
Iedereen die wil, kan een vri­jwillige donatie doen. Het fonds is een onafhanke­lijk insti­tuut, gedra­gen door een aan­tal promi­nente Zaankan­ters. De cri­te­ria zijn heel sim­pel: wie zich aan­toon­baar pro­fes­sioneel bezighoudt met de Zaanse pop­muziek en door de cri­sis dreigt om te vallen, kan onder­s­te­un­ing kri­j­gen. Onderne­mers kun­nen zich aan­melden via www​.zaansnood​fonds​.nl. Op 20 juni vindt er om 20:00 uur via Flux TV – Podium de Flux – een online bene­fi­etavond plaats met als doel zoveel mogelijk donaties bin­nen te halen.
Bank rek.: IBAN NL 16 TRIO 0338 7457 69 tnv Jazz in de Winkel ovv Zaans Noodfonds.


Joomla tem­plates by a4joomla