Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaan­sche Zegel­Zoek­ers (ZZZ) postzegelv­erenig­ing 100 jaar
Pers­bericht

Deze keer geen uitn­odig­ing om een grootse open­ing van een ten­toon­stelling bij te wonen… En dat ter­wijl de verenig­ing die nu exposeert, juist deze week hon­derd jaar bestaat. De nieuw­ste ten­toon­stelling van het Gemeen­tearchief, in samen­werk­ing met postzegelv­erenig­ing de Zaan­sche Zegel­Zoek­ers (ZZZ), is geopend in kleine kring. Om al onze vaste gas­ten toch op afs­tand mee te laten geni­eten van de open­ing, hebben we alles op film vastgelegd.
In deze peri­ode van aan­dacht op afs­tand brengt de post­bode weer vaker per­soon­lijke kaarten en brieven rond. De Zaan­sche Zegel­Zoek­ers zijn al hon­derd jaar inten­sief met post bezig: leden van deze Zaanse postzegelv­erenig­ing zijn altijd op zoek naar die ene zegel of dat ene post­stuk om hun verza­mel­ing nog com­pleter te maken.
In de ten­toon­stelling komen hun diverse inter­esses terug: er zijn Olymp­is­che postzegels te zien, vlin­ders, vuur­torens, Van Gogh, zep­pelin­post, ijs­post, ramp­post – alles kleur­rijk ontworpen.
Ook zijn er verza­melin­gen van oude ansichtkaarten met het stad­huis van Zaan­dam op de voorkant of Zaanse postkan­toren. Post naar Zaankan­ters vanuit Nederlands-​Indië en mon­sterza­k­jes uit alle hoeken van de wereld voor Zaanse bedrijven.
Een eeuw gele­den besloot een groepje ent­hou­si­astelin­gen een verenig­ing van Zaanse postzegelverza­me­laars op te richten. Dat gebeurde hartje zomer, op 1 juni 1920 in café Tromp te Zaan­dam. In de Paas­vakantie van 1961 was er een druk­be­zochte jubileum­ten­toon­stelling in het Typhoonge­bouw, toen leek iedereen wel postzegels te verza­me­len. En nu dus een ten­toon­stelling in het Stad­huis: voor alle (voor­ma­lige) verza­me­laars een feest van herkenning!
De ten­toon­stelling is tot en met 14 augus­tus gratis te bezichti­gen tij­dens de open­ing­suren van het Stad­huis.
Denk daar­bij wel aan de ander­halve meter afs­tand tot andere bezoekers.


Joomla tem­plates by a4joomla