Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Open­ing 31 juli
Door de maa­trege­len ron­dom het coro­n­avirus kon de eerder gep­lande offi­ciële open­ing op 18 juni niet door­gaan. In plaats van een offi­cieel open­ingsmo­ment is gekozen om het Molen­mu­seum vanaf 31 juli open te stellen voor het grote pub­liek. Later dit jaar volgt de offi­ciële opening.

Molen­mu­seum op de Zaanse Schans
Voor Verenig­ing De Zaan­sche Molen is de komst van het museum naar een van de belan­grijk­ste toeris­tis­che trek­pleis­ters van Ned­er­land een mijl­paal. De indus­triemolens op de Zaanse Schans liggen op een steen­worp afs­tand van het Molenmuseum.

Alge­meen Man­ager van verenig­ing De Zaan­sche Molen en voor­ma­lig directeur van de Zaanse Schans, Peter-​Jan van Steen­ber­gen, “Wind­molens zijn onlos­make­lijk ver­bon­den met deze regio. De Zaanstreek is het oud­ste indus­triege­bied ter wereld en totaal hebben hier meer dan 1.100 molens ges­taan en gedraaid. Acht van deze indus­triemolens staan op de Kalver­ringdijk en aan het einde van deze dijk staat het nieuwe Molen­mu­seum. Mede hier­door is de wind­molen expe­ri­ence ‘Wereld van Wind­molens’ tot stand gekomen. Bezoek­ers kun­nen zich hele­maal onder laten dom­pe­len in de ontstaans­geschiede­nis van de Ned­er­landse wind­molen industrie.”

Col­lec­tie
In het museum is alle infor­matie over de geschiede­nis van indus­triemolens te vin­den en welke rol ze speelden in de Zaanse samen­lev­ing en de Ned­er­landse economie.

Bij de aankomst op de Zaanse Schans dienen de bezoek­ers zich te melden met hun ticket bij molen De Huis­man. Daar ont­van­gen ze een ‘molen­steen’ die voorzien is van een ‘tag’. Deze inter­ac­tieve steen doen bezoek­ers om de nek. Zo kun­nen ze in het Molen­mu­seum in hun eigen taal het ver­haal van de wind­molens te vol­gen. Zeven Zaanse gid­sen (en één han­de­laar) nemen bezoek­ers mee op reis door een wereld van wind­molens. Deze gid­sen wor­den geac­tiveerd door het gebruik van de genoemde molensteen.

Eén van de pronkstukken van het museum is het Molen­panorama van de Zaanse kun­stschilder Frans Mars. Dit in oor­logstijd ver­vaardigde schilderij van 2 x 11 meter geeft een beeld van de oos­t­o­ever van de Zaan rond 1800 met daarop meer dan 50 wind­molens.
Een ander top­stuk is de exacte replica op schaal van papier­molen De Een­dragt. De replica werd in opdracht van de firma Van Gelder (papier­fab­rikant) gebouwd voor de wereld­ten­toon­stelling in Par­ijs (1900). Het bedrijf wilde hier­mee het tra­di­tionele ambacht van het papier maken aan de wereld laten zien.

Verder zijn in het Molen­mu­seum o.a. ook een ‘Molen­mak­erij’ en een inter­ac­tieve kaart met alle 1.100 molens te zien die ooit in de streek hebben ges­taan. Bezoek­ers kun­nen rond­dwalen langs de thema wan­den waar inge­gaan wordt op de con­trasten in de Zaanse molengeschiede­nis: rijk en arm, vrije tijd en hard werken komen hier aan bod, maar ook ver­nuftige uitvin­din­gen en slimme toepassingen.

Wereld van Wind­molens
Een bezoek aan ‘Wereld van Wind­molens’ laat het ver­haal achter de wel­vaart van Ned­er­land vanaf de Gouden Eeuw pas echt goed zien. Oude ver­halen, op eigen­ti­jdse wijze verteld.
De riv­ier de Zaan, waaraan de indus­triemolens en het Molen­mu­seum gele­gen zijn, was van oud­sher (circa 1600) de belan­grijk­ste (en feit­elijk enige) ver­keer­sweg voor grond­stof­fen en te bew­erken pro­ducten naar de molens toe, én voor bew­erkte pro­ducten die van de molens via de Zaan naar Ams­ter­dam en elders gin­gen. Boten voeren af en aan om alle pro­ducten van en naar de wind­molens te ver­vo­eren. Juist de com­bi­natie van de grote water­weg (en de tal­loze sloten en sloot­jes die er mee in verbind­ing ston­den) en het vlakke land waar het vaak waait, maakte dat de indus­triemolens een suc­ces kon­den wor­den. Tal­loze uitvin­din­gen en toepassin­gen zorgden ervoor dat er uiteen­lopende pro­ducten ver­w­erkt kon­den wor­den (van hout tot specer­i­jen, van olie tot papier). Deze ‘Wereld van Wind­molens’ is door de Verenig­ing Zaan­sche Molens samenge­bracht in een wind­molen experience.

Henk Hei­j­nen, kun­sthis­tori­cus en con­ser­va­tor bij het Molen­mu­seum, “De bezoek­ers wor­den door de indus­triemolens op de Kalver­ringdijk rondgeleid en kun­nen aanslui­tend het pro­gramma in het Molen­mu­seum door­lopen. In de molens ervaren bezoek­ers het stam­pen en schud­den van een werk­ende molen, en in het museum onder­gaat de bezoeker het ver­haal achter de molens. Zo wor­den belev­ing, edu­catie en inter­ac­tie gecom­bi­neerd.
De enorme hoeveel­heid molens bracht rijk­dom in de regio, maar niet voor iedereen. Daarom is er niet alleen aan­dacht voor de han­del, maar ook voor de arbei­ders en de opkomst van het social­isme. Zo kri­jgt de bezoeker ook een inkijkje in de geschiede­nis van de Zaanse samen­lev­ing die zo bepaald is door de molens.”

Bezoek­ers en aangepaste maa­trege­len
Nor­maal gespro­ken is er ruimte voor circa 1.000 tot 1.500 bezoek­ers per dag. Door de maa­trege­len ron­dom het coro­n­avirus is er plek voor circa 500 per­so­nen en deze kun­nen bin­nen vast­gestelde tijd­sloten het museum veilig bezoeken.
Meer infor­matie is te vin­den op www​.zaan​schemolen​.nl

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla