Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ook dit jaar is er weer een ate­lier­route in de Zaanstreek, voor het 26 ste jaar alweer. De deel­ne­mende kun­ste­naars vin­den het elke keer weer leuk om u te ont­van­gen en wat over hun werk te vertellen. Een praatje maken mag, hoeft niet. U kunt vri­jbli­jvend komen kijken. Dit alles geschiedt uit­er­aard met inacht­ne­m­ing van de coronaregels.
Ook dit jaar zijn er nieuwe kun­ste­naars, nieuwe ate­liers, nieuwe kunst. Laat u ver­rassen en ver­vo­eren. Niet alleen door de schoonheid van de kunst maar ook door de leuke ont­moetin­gen die u kunt hebben met fotografen, edelsme­den, beeld­houw­ers, schilders, teke­naars en nog veel meer.

Inter­ac­tieve routekaart

De route is goed te fiet­sen. Hij is, om het u gemakke­lijk te maken, verdeeld in een noord– en een zuidroute. In het laat­ste week­end van sep­tem­ber kunt u de ate­liers bezoeken in het noor­den van Zaanstad, in het eerste week­end van okto­ber die in het zuiden. Maar let op: som­mige ate­liers zijn beide weekein­den geopend.
Op de web­site www​.ten​gel​.nl vindt u een inter­ac­tieve routekaart met de namen van de deel­ne­mers en de adressen. Zo kunt u van tevoren bek­ijken waar u heen wilt.

Overzicht­sten­toon­stelling

Een tip: in Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk aan de West­z­i­jde 75 in Zaan­dam exposeren beide week­enden alle kun­ste­naars één werk. Daar kunt u ken­nis­maken met het werk van alle deelnemers.

Unieke set speelka­arten sparen

atelierroute2atelierroute4U kunt natu­urlijk alle ate­liers bezoeken. Voor de kun­stliefheb­bers die dat doen, heeft de organ­is­erende sticht­ing Ten­gel iets bij­zon­ders ont­wor­pen: twee sets kaart­spellen met afbeeldin­gen van de kunst van alle deel­ne­mende kun­ste­naars. Van elke kun­ste­naar die u bezoekt kri­jgt u een of twee speelka­arten en zo kunt u beide kaarst­pellen bij elkaar sparen.
Bli­jft u langer bij één kun­ste­naar waar­door u geen tijd meer heeft om anderen te bezoeken? Geen nood. U kunt de ont­brek­ende speelka­arten kopen in de Bullek­erk à 0,10 euro­cent per stuk. De hele set is te koop voor 7,50 euro per set.

Pri­jzen
Geen pri­jzen voor de kunst maar voor de kijk­ers!
Hebt u veel speelka­arten verza­meld? Laat ze dan tellen door de organ­isatie in de Bullek­erk. Wie weet, overtroeft u andere bezoek­ers met het aan­tal afgelegde bezoeken. De drie meest actieve kijk­ers maken kans op waardebon­nen van respec­tievelijk 150, 100 en 50 euro, op een later moment te best­e­den bij de deel­ne­mende kunstenaars.

Ate­lier­route Zaanstreek

Za. 26 en zo. 27 sep­tem­ber (route noord)
Za. 3 en zo. 4 okto­ber (route zuid)
Beide dagen geopend: 1117 uur.

Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk
West­z­i­jde 75, Zaan­dam
Geopend: tij­dens open­ingsti­j­den ateliers.

Zie voor meer infor­matie: www​.ten​gel​.nl

Aan­geleverde foto’s.


Joomla tem­plates by a4joomla