Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Start THUIS­RONDE van de Grote Zaanse Geschiede­nis Quiz
Pers­bericht

Waterfiets

De Grote Zaanse Geschiede­nis Quiz wordt op maanda­gavond 5 okto­ber gespeeld in het Zaanthe­ater. Het con­cept: Merel Kan (De Orkaan) pre­sen­teert en stelt de vra­gen, Frans Hov­ing (gemeen­tearchivaris) jureert en twintig teams steken de kop­pen bij elkaar om het juiste antwo­ord te geven.

De kop­pen bij elkaar steken is nu natu­urlijk niet mogelijk. Daarom hebben het Gemeen­tearchief Zaanstad en de Verenig­ing Zaans Erf­goed een nieuw onderdeel toegevoegd om dit gemis aan over­leg een beetje goed te maken: de teams begin­nen op vri­jdag 11 sep­tem­ber aan een thuisronde!

De teams kri­j­gen 2 weken de tijd om 10 vra­gen te beant­wo­or­den. De team­le­den mogen in de thuis­ronde over­leggen, inter­net en boeken raad­ple­gen, maar wor­den ook naar buiten ges­tu­urd. Het thema van de Maand van de Geschiede­nis is Oost/​West, dus zij gaan alle wind­streken van de Zaanstreek ontdekken.

Er doen o.a. teams mee van his­torische verenigin­gen, poli­tieke par­ti­jen en mole­naars. In het Zaanthe­ater wor­den de laat­ste ron­des gespeeld en zal blijken welk team de win­naar van de 5e Grote Zaanse Geschiede­nis Quiz wordt.

Ook pub­liek is welkom bij de Quiz. Er zijn nog kaarten beschik­baar bij het Zaanthe­ater.
Aan­geleverde foto, Waterfiets.


Joomla tem­plates by a4joomla