Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Rijbe­wi­jskeurin­gen CBR

Wormerveer– Een medis­che keur­ing voor het ver­len­gen van uw rijbe­wijs is nodig wan­neer u 75 jaar of ouder bent of wan­neer u een zgn. groot rijbe­wijs (C/​D/​E) gaat halen of vernieuwen, of wan­neer u om medis­che reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Kosten in Wormerveer
Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen 1 keer per maand bij Buurt­cen­trum „De Lorzie” medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbe­wijs.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.

Kosten in Krom­me­nie
Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen 1 keer per maand bij Het Spuithuis medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbe­wijs.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00.
Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief € 70,00

De Pro­ce­dure
De eerste stap is dat u een Gezond­hei­dsverk­lar­ing koopt.

Deze vra­gen­li­jst over uw eigen gezond­heid moet u eerst zelf invullen en ops­turen naar het CBR. Als antwo­ord kri­jgt u van het CBR het Ver­slag (soms meer dan één), die de keur­ingsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De art­sen waar Regel­zorg mee samen­werkt, zijn aanges­loten bij ZorgDomein. Zij vullen de for­mulieren dig­i­taal voor u in en ver­s­turen deze direct naar het CBR. Meer infor­matie over de pro­ce­dure leest u op de web­site van Regelzorg.

Afspraak maken
Dat kan gemakke­lijk zelf via onze web­site www​.regel​zorg​.nl of door tij­dens kan­tooruren te bellen naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau tel​.nr. 088 23 23 300.

Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde voor­waar­den met een ver­lopen rijbe­wijs een jaar bli­jven rij­den echter alleen in Ned­er­land. Ten­zij de eind­da­tum van het rijbe­wijs is voor 1 decem­ber, dan mag dat de eerste 9 maan­den ook in de EU.
De door­loop­ti­j­den van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.

De gezond­hei­dsverk­lar­ing koopt u 4 of 5 maan­den voor de eind­da­tum van uw rijbe­wijs. In de meeste gevallen zult u dan geen gebruik hoeven te maken van de coulanceregeling.

Joomla tem­plates by a4joomla