Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bar­bara ver­zorgt de nieuw­ste ten­toon­stelling in de pub­liek­shal van het stad­huis Zaanstad, samen met het Gemeen­tearchief. Er is werk te zien rond het thema “Men­sch, durf te leven” voor het Zaanthe­ater, rond het thema Tweede Werel­door­log, werk op basis van privéfoto’s en foto’s uit de Beeld­bank van het Gemeentearchief.

Foto’s zijn een weer­gave van een feit­elijke gebeurte­nis met spec­i­fieke per­so­nen op een vaste plaats en tijd. Barbara’s werk op basis van deze foto’s appelleert juist aan uni­versele herin­ner­in­gen die van iedereen zouden kun­nen zijn:

‘Ik schilder momenten die niet los kun­nen staan van hun voorgeschiede­nis. Het gaat alle­maal over herin­ner­in­gen: iedereen draagt ervarin­gen en emoties mee van zichzelf, maar ook van fam­i­liele­den uit eerdere gen­er­aties. Bewust of onbe­wust. De afge­beelde momenten laten deze lagen zien.
Dit werk ben ik begonnen met oude foto’s van mijn opa en vader, inmid­dels werk ik ook naar eigen foto’s.

Voor het Zaanthe­ater werkte ik met beelden uit de beeld­bank van het Gemeen­tearchief Zaanstad. Uit de enorme hoeveel­heid beeld­ma­te­ri­aal van de Zaanstreek kon ik een mooie selec­tie maken als uit­gangspunt voor mijn kunstwerken.’

De ten­toon­stelling is te zien in de pub­liek­shal van het stad­huis Zaanstad tot en met 22 jan­u­ari 2021.
Het stad­huis is geopend van maandag t/​m vrijdag.


Joomla tem­plates by a4joomla