Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Buiten­bad De Crom­menije vanaf vri­jdag 5 feb­ru­ari open
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Goed nieuws voor liefheb­bers van buiten­zwem­men: het buiten­bad van zwem­bad De Crom­menije is vanaf vri­jdag 5 feb­ru­ari 9.00 uur weer open. Wethouder Sport, Ger­ard Slegers zal het zwem­bad offi­cieel ope­nen. Om de inwon­ers van Zaanstad de mogelijkheid te bieden buiten te zwem­men, is de open­ing van het zwem­bad vervroegd. Nor­maal gespro­ken opent het buiten­bad pas eind april. Banen­zwem­mers kun­nen vanaf aanstaande vri­jdag 7 dagen in de week een duik nemen in het 50 meter bad.

Vorige week is ges­tart met alle voor­berei­din­gen en het vullen van het zwem­bad. Momenteel wordt het water opge­warmd tot 2021 graden Cel­sius, dit is een behagelijke tem­per­atuur in com­bi­natie met de buiten­lucht. Wethouder Slegers: “We kre­gen vanuit meerdere inwon­ers de vraag of het buiten­bad niet al eerder open kon. Met de open­stelling bieden we de inwon­ers weer de mogelijkheid om baan­t­jes te zwem­men. Bewe­gen en sporten in de buiten­lucht is heel belan­grijk om fit en gezond te bli­jven dus hier­aan werken we graag mee!”

Directeur Sportbedrijf Zaanstad, Ivonne van Tuijl: “We zijn blij dat we in deze moeil­ijke coro­n­ape­ri­ode de Zaanse inwon­ers toch nog de mogelijkheid kun­nen bieden om buiten te zwem­men. Wij hebben gezien hoeveel mensen plezier beleven in andere buiten­zwem­baden en vol­gen graag dit voor­beeld, wij kijken ernaar uit de eerste gas­ten te verwelkomen.”

Buiten zwem­men en RIVM maa­trege­len
Bezoek­ers dienen in en ron­dom het water de 1,5 meter afs­tand te behouden. Daar­naast moeten de aangegeven loop– en zwem­routes gevolgd wor­den voor een veilige en pret­tige zwe­mer­var­ing. Zwem­mers wor­den ver­zocht om met bad­kled­ing aan naar het zwem­bad te komen en altijd de aan­wi­jzin­gen van het per­son­eel op te volgen.

Open­ingsti­j­den en meer infor­matie
Op de web­site www.sportbedrijfzaanstad.n l staan de open­ingsti­j­den. Het is noodza­ke­lijk om vooraf online een kaartje te kopen, dit kan vanaf maandag 1 feb­ru­ari 2021 om 9.00 uur via de blauwe but­ton tick­ets op www​.sportbedri​jfza​anstad​.nl

Reken­ing houden met weer­som­standighe­den
Het zwem­bad­wa­ter wordt ver­warmd tot een tem­per­atuur 2021 graden Cel­sius, maar kan met name bij nachtvorst ’s ocht­ends net onder die tem­per­atuur zijn. Belan­grijk voor zwem­mers om reken­ing mee te houden en vol­doende warme kled­ing mee te bren­gen voor na het zwemmen.


Joomla tem­plates by a4joomla