Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zomer­ex­posi­tie ‘Zon­der Haast’
Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphor­sius
Galerie Staphor­sius in West­zaan organ­iseert zomer 2021 de zevende edi­tie van de exposi­tie ‘Zon­der Haast’. Ook deze keer is galeriehouder Rob Staphor­sius op zoek gegaan naar nieuw werk van ver­maarde nationale en inter­na­tionale kun­ste­naars. Het resul­taat is een gevarieerde col­lec­tie van zeer fijn en real­is­tisch gemaakte schilder­i­jen en ook werk in een meer lossere impres­sion­is­tis­che stijl, waar­bij echter de zicht­bare werke­lijkheid niet uit het oog wordt ver­loren. Ook wor­den bronzen en houten beelden aange­bo­den. Werk van kwaliteit in elke pri­jsklasse, gemaakt door 18 kun­ste­naars.

Eén van de nieuwe gezichten is Lieve Dejonghe (1960) uit Oost-​Vlaanderen, die zichzelf ook wel als een onrealistisch-​realistische schilder type­ert. Haar ken­nis­mak­ing met het werk van de beroemde fijn­schilder Henk Hel­man­tel inspireerde haar om zich volledig te richten op het real­is­tisch schilderen. “Hoe meer je kijkt, hoe groter de wereld wordt”, zegt Lieve wan­neer het gaat over haar inspi­ratiebron.

Ook is er werk te zien van de Belg Mark Van Crom­brugge (1954), die zich in de loop der jaren ontwikkelde van reclame-​illustrator tot kun­stzin­nig schilder, en dat nog steeds met het­zelfde oog voor het kle­in­ste detail, maar nu met het toevoe­gen van een extra dimen­sie die de uiter­lijke schoonheid die hij in zijn schilder­i­jen vastlegt met verve overtreft.

Crombrugge Magnoli


Links: Van Crom­brugge — rechts: Ernich Magnoli

Ook neemt Paul van Ernich (1960) voor het eerst deel. Hij spe­cialiseert zich in stillevens en portret­ten, die hij op mod­erne wijze inter­pre­teert maar vol­gens de gelaagde oliev­erf tech­niek van de oude meesters met veel geduld opbouwt. Enige jaren gele­den nam Van Ernich deel aan het tele­visiepro­gramma ‘Ster­ren op het Doek’, en won hij met een portret van Ilse de Lange haar voorkeur.
De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk met ook ruime par­keergele­gen­heid.

Zon­der Haast: 19 juni – 18 sep­tem­ber
Geopend: dins­dag t/​m zater­dag, 917 uur
Kun­st­ga­lerie en Lijsten­mak­erij Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287B
1551 RG West­zaan
0756143000
www​.staphor​sius​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla