Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Op natu­urex­cur­sie in Noord Hol­land
Pers­bericht


LocalNatureGuide1Goed nieuws: het is ein­delijk weer mogelijk om natu­urex­cur­sies te organ­is­eren. Op het plat­form www​.Local​Na​tureGuide​.com bieden vanaf deze week natu­urgid­sen hun excur­sies weer aan, zoals vogels kijken, wild­plukex­cur­sies, wild­sa­fari en sur­vival­tochten in de natuur. Kies jouw favori­ete gids en trek eropuit!

Local Nature Guide lanceerde afgelopen jaar met groot suc­ces. In slechts enkele maan­den boek­ten hon­der­den natu­urliefheb­bers excur­sies via het plat­form. Toen kwam corona. “Helaas moesten we alles stil­leggen door de coro­na­maa­trege­len. Dat was een flinke klap”, vertelt mede-​oprichter Erik van Bem­mel. “Het heeft even gedu­urd, maar we zijn nu vooral heel erg blij dat we weer mogen starten. De zomer is inmid­dels aange­bro­ken en dit is een fan­tastis­che tijd om de natuur te ontdekken.”

Ook voor de gid­sen op het plat­form is dit goed nieuws. ”De gid­sen zijn vee­lal ZZP’ers die blij zijn dat ze weer excur­sies mogen geven”, aldus Erik. “Op veel van hen zullen de coro­na­maa­trege­len ook finan­cieel flinke invloed hebben gehad, dus hopelijk trekt dat nu weer snel aan.”

Noord Hol­landse natu­urgid­sen
In Ams­ter­dam is onder meer natu­urgids Arja Helmig te boeken. Arja Helmig heeft een fas­ci­natie voor voed­sel­bossen. ‘Een voed­sel­bos betekent voed­sel ver­bouwen, waar­bij je samen­werkt met de natuur. Je oogst van veel onbek­ende eet­bare bomen, stru­iken, klim­mers en kruiden. Want natuur is geweldig, maar nog leuker als je eruit kunt eten!’

LocalNatureGuide2Met Milou Peperkamp uit Diemen gaat het ‘off-​the-​beaten track en een tikkeltje anders. Als natu­urgids sla ik graag linksaf bij het over­woek­erde paadje als anderen rechts het pad vol­gen’. Ze geeft onder meer meer­daagse sur­vival­train­in­gen, maar is ook te boeken voor een excur­sie in de natuur ron­dom Amsterdam.

Ont­dek jij liever per kano het prachtige Water­land? Ga dan met ervaren en gedreven natu­urgids Majel Tromp op pad. Tij­dens een Wet­lands Safari ont­dek je prachtige sloot­jes en zie je heel veel water­vo­gels van dichtbij.

Jouw per­fecte gids of activiteit
Uniek aan Local Nature Guide is dat je boekt bij een gids, in plaats van bij een organisatie.

Daar­door weet je pre­cies met wie je op stap gaat.
Wil jij een gids die alles weet over vogels, iemand die goed is met kinderen of gewoon lekker stru­inen door de duinen?
Op basis van reviews, plaats, beschik­baarheid, exper­tise en prijs kies je de per­fecte gids voor jou.

www​.Local​Na​tureGuide​.com

Joomla tem­plates by a4joomla