Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

HemlogoChap­ter 5IVE: Samir Ban­tal & Rem Kool­haas
Pers­bericht

Archi­tecten Samir Ban­tal en Rem Kool­haas observeren al meer dan tien jaar heden­daagse ontwik­kelin­gen in lan­delijke gebieden over de hele wereld. Plat­te­lands­ge­bieden wor­den het zwaarst getrof­fen door de gevol­gen van kli­maatveran­der­ing, maar kun­nen vol­gens Kool­haas en Ban­tal ook de beste oplossin­gen bieden om met die gevol­gen om te gaan.

Als mensen op deze pla­neet willen over­leven, zullen ze een andere relatie moeten aan­gaan met hun (natu­urlijke) habi­tat. Het idee dat de mens volledige con­t­role over het milieu kan uitoe­fe­nen, maakt steeds meer plaats voor het besef dat er een gelijk­waardige relatie met de natuur moet wor­den (her)gevonden en dat een rad­i­cale sys­teemveran­der­ing nodig is om de toekomst te garanderen.

Gas­ten Ban­tal en Kool­haas stellen met hun laat­ste onder­zoek genaamd ‘Coun­try­side, The Future’ een con­ceptueel kader op. CHAP­TER 5IVE ver­taalt dit con­ceptuele kader naar een kun­st­ten­toon­stelling samengesteld door cura­tor Rieke Vos.

chapter52

Foto door Cas­sander Eeft­inck Schattenkerk

Na een aan­tal brain­storm­sessies met beide archi­tecten ontwikkelde Vos een uit­ge­breide ten­toon­stelling met werken die ons bewust maken van de para­doxen tussen het plat­te­land­sleven en het wonen in de stad.

De groep­sten­toon­stelling, met meer dan 20 werken in een indruk­wekkende scenografie, biedt geen een­duidige oplossin­gen, maar belichaamt een breed gedeeld gevoel van hoe we grip kun­nen kri­j­gen op de zware uitdagin­gen van onze tijd. Het wijkt af van het denken over wat goed en fout is, en geeft een veel bredere kijk op hoe mensen zich ver­houden tot de natuur.

Te zien tot en met 25 sep­tem­ber 2022.

Arti­esten
De White Cube op de begane grond is gewijd aan een serie van acht etsen van de Ned­er­landse meester Rem­brandt van Rijn, gemaakt tussen 1638 en 1652. De stukken, in bruik­leen van het Ams­ter­dam Museum, laten zien hoe het land­schap rond Ams­ter­dam er in de zeven­tiende eeuw uitzag, maar wijzen ook op de ingri­jpende trans­for­maties die het land­schap in die tijd onderging.

Het werk van con­ceptueel kun­ste­naar Agnes Denes in de grote zaal op de tweede verdieping laat ons zien dat mensen lang­durige veran­derin­gen kun­nen door­vo­eren als ze dat willen. ‚Tree Moun­tain — A Liv­ing Time Cap­sule — 11.000 Trees, 11.000 Peo­ple, 400 Years’ (1982 /​1992-’96), is een van de vroeg­ste grootschalige milieu kunst­werken ooit gemaakt. Het stuk maakt ons bewust van de traagheid van de land­schap­pen, maar ook van hoe mensen effec­tief veran­der­ing teweeg kun­nen bren­gen.
‚The Sea is Too Cold and Not Blue’ van Agnes Waruguru doet twi­jfe­len aan onze relatie met het plat­te­land — zowel kri­tisch als esthetisch. Met dit werk medi­teert ze op haar geboortestreek en die van haar vooroud­ers, namelijk de regio Nyeri in het lan­delijke cen­trum van Kenia. Deze verbind­ing met het lan­delijke land­schap man­i­fes­teert zich in de fysieke ervar­ing van de tem­per­atuur, de geur, de kleuren en de veg­e­tatie, die ze in haar werk ver­w­erkt. Ze haalt pig­menten uit planten, bloe­men of aarde en schildert op losse stukken tex­tiel en kantwerk die haar herin­neren aan haar fam­i­liegeschiede­nis. Zo maakte ze de verbind­ing tussen de fysieke plek en de emo­tionele asso­ci­aties tastbaar.

Andere bij­dra­gen van: Ian Cheng, Jasper Coppes, Bram Demu­nter, De Onkruide­nier, Cathy van Eck, Musasa & Maarten Van­den Eynde, Fu-​turefarmers, Chris­t­ian Jankowski, Suzanne Husky, Ger­ard Ortín Castel­lví, Diogo Pas­sar­inho Stu­dio, Rem­brandt van Rijn, Xin­lin Vivian Song (en anderen)

Open­ingsti­j­den:
Vri­jdag – Zater­dag: 12u – 24u
Zondag: 12u – 22u

Adres:
Warm­perserij 1
1505 RL Zaan­dam
het​hem​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla