Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

ZomerExpierence

Zaanse Zomer Expe­ri­ence
Pers­bericht

Jeugd maakt ken­nis met sport, cul­tuur en lifestyle lessen
In de zomer­vakantie kun­nen kinderen tussen de 6 en 17 jaar ken­nis maken met sport, cul­tuur & lifestyle lessen bij de Zaanse Zomer Expe­ri­ence. Voor het derde jaar op rij organ­iseert Sportbedrijf Zaanstad, zes weken lang afwis­se­lende activiteiten.

Bij de Zaanse Expe­ri­ence werken sport­clubs en cul­tuur– en lifestyle aan­bieders samen, om kinderen nieuwe vaardighe­den te leren en tal­en­ten te laten ontwikke­len, maar vooral samen plezier te hebben! Per dag kri­j­gen kinderen de kans om ken­nis te maken met 5 tot 7 activiteiten, door­dat ze mee­doen met ver­schil­lende vor­men van sport, cul­tuur en lifestyle. Op het pro­gramma staan onder andere een aan­tal nieuwe activiteiten zoals free run­nen, figu­urza­gen en muziekproductie.

ZomerExperience1Als kinderen een­maal geproefd hebben van een sport– of cul­tu­u­rac­tiviteit wor­den zij sneller lid van een club of verenig­ing. Met de lifestyle lessen leren de deel­ne­mers ontspan­nen (met behulp van yoga), gezond eten en drinken en nog veel meer. Iedere dag is er een ander pro­gramma en kinderen kun­nen zo vaak mee doen als zij zelf willen. Hoe vaker zij mee doen, hoe meer vaardighe­den er wor­den aan­geleerd.
Deze zomer­vakantie zijn er twee ver­schil­lende programma’s: voor de eerste drie weken (18 juli t/​m 5 augus­tus) en voor de laat­ste drie weken (8 t/​m 26 augus­tus).

Belevenis­sen in heel Zaanstad
Door­dat het pro­gramma iedere dag anders is, is er iedere dag weer veel te leren en te ont­dekken. Zo maken de kinderen nieuwe vrien­den en geni­eten zij van alle belevenis­sen. De Zaanse Zomer Expe­ri­ence is te bezoeken bij:
- sporthal Zaanstad-​Zuid,
- Top­sport­cen­trum De Koog,
- AV Zaan­land,
- Rosar­i­umpark (Krom­me­nie),
- Skatepark A8,
- School­plein Saen­stroom (Wormerveer) en
- Skatepark Dar­win­park.
Er is altijd een expe­ri­ence in de buurt, aan­melden voor de Zaanse Zomer Expe­ri­ence is niet nodig.

Mini + Spe­cial expe­ri­ences
De Zaanse Mini Expe­ri­ence en de Spe­cial Expe­ri­ence zijn inmid­dels een begrip. Op 21 juli, 4 en 18 augus­tus staan de peuters en kleuters cen­traal bij de Mini Expe­ri­ence. De allerkle­in­ste Zaankan­ters maken hier ken­nis met peuter­gym, bal­spellen en andere leuke activiteiten.

Zaanse Spe­cial Expe­ri­ence
Voor kinderen die lastig aansluit­ing vin­den bij de reg­uliere Zaanse Expe­ri­ence of sportac­tiviteiten, wordt op vri­jdag 26 augus­tus de Spe­cial Expe­ri­ence geor­gan­iseerd. Een dag met activiteiten ver­zorgd door aan­bieders die bek­end staan om het sport– of cul­tu­u­raan­bod voor deel­ne­mers met een beperk­ing.
Denk hier­bij aan korf­bal, hockey, schminken, koken en freestyle voet­bal.
Voor de Spe­cial Expe­ri­ence zijn ook broert­jes, zus­jes, vriend­jes en vriendin­net­jes uitgen­odigd zodat de kinderen samen geni­eten en leren.

Voor de Mini Expe­ri­ence en de Spe­cial Expe­ri­ence is het nodig dat de deel­ne­mers zich vooraf aan­melden zodat de activiteiten afgestemd kun­nen wor­den op de aan­wezige kinderen.

ZomerExperience2Nog meer sport, spel en bewe­gen in de zomer­vakantie
Naast de genoemde expe­ri­ences van Sportbedrijf Zaanstad is er ook een gevarieerd sport­bu­urtwerkpro­gramma. Lekker sporten en bewe­gen op open­bare sportveld­jes in de ver­schil­lende woonwijken.

Ook de kinderen die deze zomer­vakantie deel­ne­men aan de Zaanse Zomer­school kri­j­gen sport­lessen en spelac­tiviteiten van de sportieve instruc­teurs van Sportbedrijf Zaanstad. Geen enkel kind in Zaanstad hoeft deze zomer stil te zit­ten; iedereen kan sporten, spe­len en bewe­gen met de activiteiten van Sportbedrijf Zaanstad.

Meer weten over de Zaanse Zomer Expe­ri­ence of aan­melden voor de mini of spe­cial? Kijk op www​.zaanse​-expe​ri​ence​.nl


Joomla tem­plates by a4joomla