Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Leven onder zeeniveau

Pers­bericht

Van 24 novem­ber 2018 t/​m 17 mei 2019
zeeniveauIn de Zaanstreek leven we onder zeeniveau. Dat doen we al eeuwen, als gevolg van het inklinken van de veen­grond. Om droge voeten te houden was het nodig het dal­ende land te bedijken en droog te houden met behulp van pol­d­er­molens (door Zaankan­ters overi­gens steev­ast water­molens genoemd). Die strijd tegen het water is nooit meer opge­houden en kent zo nu en dan span­nende momenten.
De water­snoodramp in 1953 zit nog ste­vig in het col­lec­tieve geheugen gegrift. In de Zaanstreek ging het mis in 1916 toen dijken van de Zuiderzee het begaven en heel Water­land en het Oost­z­i­jderveld onder water kwa­men te staan.

Schola Can­to­rum

Pers­bericht

scolaEen uur ver­to­even in de mid­deleeuwen op Zaan­weg 57? Op vri­jdag 16 novem­ber 20,15 uur.

Sinds novem­ber 1973 zin­gen enkele ent­hou­si­aste man­nen in en rond Bev­er­wijk Gre­go­ri­aanse muziek.

De Schola Can­to­rum, bestaande uit 8 man­nen, heeft zich uit­slui­tend gespe­cialiseerd in het zin­gen van het Gre­go­ri­aans om deze oude kerk­muziek opti­maal uit te voeren. De Schola kan nu op suc­cesvolle jaren terugk­ijken en con­clud­eren dat zij in haar opzet is ges­laagd. Vele con­certen zijn er gegeven en menig­maal doet de KRO omroep een beroep op de Schola voor een radio-​uitzending.

Met trots kun­nen we aankondi­gen dat onze Schola is gevraagd een bij­drage te lev­eren in de nieuw­ste film van regis­seur Roel Reine „Red­bad”, een epos over oa Rad­boud, Willi­bror­dus en Boni­fatius. De opnames begonnen halver­wege sep­tem­ber 2017, de film zal vanaf 2018 in de bio­scopen te zien zijn.

Bij ons voor een Zaanse prijs = € 15,-

Reserveren via https://​www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl/

Aan­geleverde foto.

Fiet­sen door de fel ver­lichte fiets­fuik bij de Dam

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

FietsfuikAan­dacht voor ver­keersvei­ligheid tij­dens de Ik val op! cam­pagne
Is jouw fiets goed ver­licht en kun je dus veilig deel­ne­men aan het ver­keer? Fiet­sen zon­der licht is gevaar­lijk en daarom delen de gemeente Zaanstad en de Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam zater­dag 17 novem­ber gratis lam­p­jes uit in de buurt van de Dam in Zaan­dam. Via deze actie vra­gen we aan­dacht voor de ver­keersvei­ligheid. Ook zorgt een fietsDJ voor goede muziek. Kom je ook langs?

Debat­teren voor Scholieren

Pers­bericht

DebatZaan­lands Lyceum uit Zaan­dam debat­teert over LHBT-​emancipatie en stem­plicht op 16 novem­ber tij­dens voor­rondes 21e NK Debat­teren voor Scholieren

Ruim 110 Ned­er­landse vo-​scholen debat­teren dit jaar op de 21e edi­tie van het Ned­er­lands Kam­pi­oen­schap Debat­teren voor Scholieren. Scholen uit heel Ned­er­land reizen naar Gor­inchem voor de eerste twee voor­rondes op vri­jdag 16 novem­ber en zater­dag 17 novem­ber, waaron­der het Zaan­lands Lyceum uit Zaan­dam. De leer­lin­gen gaan tij­dens deze edi­tie de ver­bale strijd met elkaar aan over actuele en uitda­gende maatschap­pelijke thema’s, waaron­der LHBT-​emancipatie, alco­ho­lac­ci­jns en het al dan niet her­in­vo­eren van de stemplicht.

OlgaOlga Paschenko, orgel en piano

Pers­bericht

In de serie KLASSIEK AAN DE ZAAN­BOCHT 20182019
Op zondag 18 novem­ber 15:00. Adres: Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer

Door ver­schil­lende recensen­ten en ken­ners vanuit de klassieke wereld is ons gewezen dat de Rus­sis­che Olga Paschenko. Een ras­paardje, een vir­tuoos spe­lend genoe­gen of een ver­rassende met smaak spe­lend musi­cus is. Bij ons spe­lend op het Flaes orgel en onze Kuhla vleugel. Het belooft een geweldig con­cert te worden.

Klassiek in de Zaan­bocht, de kwaliteit die van de grote zalen gewend bent,
Voor een Zaanse prijs = € 15,-

Reserveren via https://​www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl/

Voorverkoop – Saenkan­ter fash­ion – Zaan­weg 120 Wormerveer

Joomla tem­plates by a4joomla