Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


ZaagsmaFinis­sage — 23 feb­ru­ari — demon­stratie — Ger Zaagsma

Pers­bericht
Zater­dag 23 feb­ru­ari is de laat­ste dag van de zeer suc­cesvolle exposi­tie van de Zaanse kun­ste­naar Ger Zaagsma. Omdat we liever geen afscheid nemen van deze getal­en­teerde maar ook heel erg aima­bele man was de exposi­tie al met twee weken ver­lengd. Maar het moet er toch een keer van komen.…dan maar met een klein feestje. Ger geeft op zater­dag 23 feb­ru­ari een demon­stratie. Hoe komt zo’n schilderij nou eigen­lijk tot stand? Een tipje van de sluier: hij begint met een wit doek waar alleen een lijn­tje (de hori­zon) heel dun­net­jes wordt opgezet. Naar eigen zeggen wordt het daarna een enorme klieder­boel en dan bedoelt hij niet op het doek. Hij adviseerde ons om de vloer af te plakken omdat er nog wel eens wat klod­ders verf rond­vliegen. Vanaf 14 uur ben je van harte welkom om dit spet­ter­festijn bij te wonen. Ger praat graag over wat hij aan het doen is dus vraag hem het hemd van het lijf!
Art Zaanstad — Demon­stratie Ger Zaagsma - 23 feb­ru­ari — 1417 uur
Hem­brugter­rein — Grote Hulzen 111505 RH Zaandam

Edel­ste­nen sli­jpen in Natu­ur­mu­seum Zaandam

Pers­bericht

stenenOp zondag 24 feb­ru­ari –laat­ste zondag in voor­jaarsvakantie– kun­nen muse­um­be­zoek­ers jong en oud hun eigen edel­steen sli­jpen onder begelei­d­ing van leden van geol­o­gis­che verenig­ing Amath­ysta.
Er is keuze uit ver­schil­lende soorten edel­ste­nen, zoals agaat, jaspis, amethyst, roze kwarts, jade en vele andere soorten. De ste­nen wor­den geslepen op glas­platen met sli­jp­poed­ers en water. Daarna wor­den ze gepoli­jst en mogen de deel­ne­mers hun steen meen­e­men. Ste­nen sli­jpen is zeer geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en ongevaar­lijk. Ook is er een demon­stratie van edel­steensli­jpers met sli­jp­ma­chines.
Sli­jpen kan vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur. Het betreft een door­lopende activiteit, op elk gewenst moment kan wor­den deelgenomen.
De kosten voor deel­name aan de activiteit bedra­gen € 2,- per steen, naast de reg­uliere muse­u­men­tree.
De entree voor het museum bedraagt € 4,- voor vol­wasse­nen en kinderen vanaf 3 jaar. Eerste twee begelei­ders van betal­ende kinderen en dona­teurs gratis entree.
LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aanwezig.
Open­ingstijd museum: zondag­mid­dag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaan­dam.
Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Gepoli­jste ste­nen foto ZNMC

Repair­café

Pers­bericht
In de Stads­boerderij in het Dar­win­park houden we vri­jdag 15 feb­ru­ari 2019 weer Repair­café. U kunt met uw kapotte spullen een beroep doen op de exper­tise van onze repara­teurs. Zij proberen samen met u tal van zaken te repar­eren. In de afgelopen maan­den waren daaron­der bijvoor­beeld: camera’s, broodroost­ers, vide­o­recorders, (wekker)radio’s, koffieze­tap­pa­raten, speel­goed, klokken en hor­loges, lange broeken, over­hem­den, gordi­j­nen en jassen.
Soms vra­gen mensen aan onze repara­teurs of ze wel overal mee uit de voeten kun­nen. Maar onze tech­neuten deinzen ner­gens voor terug. Proberen te repar­eren kan altijd, er kan alleen maar gewon­nen wor­den en de vuil­nis­bak wacht nog wel.
Ook is er de mogelijkheid om kleine reparaties – lam­p­jes repar­eren en/​of ver­van­gen, spaken span­nen of band plakken — aan uw fiets te laten doen.
Het team van acht vri­jwilligers staat op 15e weer tussen 14.00 en 16.00 uur voor iedereen klaar.
Voor de bezoek­ers is er natu­urlijk altijd koffie of thee.
De Stads­boerderij Dar­win­park is geves­tigd aan De Weer 31, 1504 AH Zaan­dam.
Gooi uw spullen niet te snel weg, samen met u kun­nen we ze miss­chien nog een ‘tweede leven’ geven. Tot vrijdag!

Toekomst EU na de Brexit

Pers­bericht
brexitOp 13 maart van 19.3022.00 uur organ­iseert de VUZ een lez­ing over de EU na de Brexit. Wal­ter Pfeil van Eured gaat in op de EU en relatie met het Verenigd Koninkrijk, nu en in de toekomst. Ook komen de Europese verkiezin­gen uit­ge­breid aan bod.
Waar: De lez­ing is in De Bieb Zaan­dam, West­z­i­jde 170 in Zaandam
Kosten: toe­gang is € 5.
We starten met een korte inlei­d­ing, waarin wordt verteld wat u niet hoort op het NOS-​journaal.
Wat maakt de EU uniek. Wat zijn haar kracht­bron­nen. Hoe gaat zij te werk. Op basis van welke rechts­grond­slag. Wat wil ze bereiken. En wat betekent zij voor de rest van de wereld.

Rosen­berg Trio terug in Zaan­dam met Flux op Locatie

Pers­bericht
RosenbergVorig jaar ston­den de drie snaren­vir­tuozen van het Rosen­berg Trio in een uitverkochte Flux! Dit jaar zijn ze weer terug op vri­jdag 22 feb­ru­ari bij Flux op locatie in het Zaantheater.

Joomla tem­plates by a4joomla