Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Het Adven­tivent, een span­nend sprookje op het Hembrug

Pers­bericht

adventOp vri­jda­gavond 21 decem­ber organ­is­eren Artza­anstad, Bind en het Museum of Human­ity het ADVENTIVENT.

Laat je inspir­eren op deze cre­atieve en ver­rassende avond vol vuur, spel, warmte, muziek, zang en kunst. Geniet van een warme kom soep van Coco con­ser­ven of een Galette Saucisse. Luis­ter zowel bin­nen als buiten naar fijne live muziek. Ver­lies je in het toepas­selijk mid­win­ter­ver­haal bij het vuur, verteld door een echte ver­halen­verteller. Bezoek in het pikke­donker het Museum of Human­ity in gebouw 8 en zoek de indruk­wekkende portet­ten van Ruben Tim­man met een zak­lamp. Struin door het gebouw van Artza­anstad om kunst te snuiven en de meest verassende ker­st­cadeaus te kopen.

De jong­ste bezoek­ers kun­nen stok­brood­jes bakken boven het vuur, een eigen fluitje sni­j­den en zelf kunst maken.

En miss­chien win je wel een prijs. Want alle bezoek­ers kri­j­gen een stem­pelka­art en met een volle kaart ver­dien je een gratis lot in de ADVEN­TIVENT– loterij. Hier­mee maak je kans op mooie pri­jzen die beschik­baar wor­den gesteld door onderne­mers op het Hembrug.

Tot ziens op vri­jda­gavond 21 decem­ber van 17:0022:00!

www​.ophethem​brug​.nl/​a​d​v​e​n​t​i​v​e​n​t

Aan­geleverd beeld is recht­en­vrij van Unsplash en van Bind.

Kinderzw­erf­boek­sta­tions Poelenburg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Wethouder opent kinderzw­erf­boek­sta­tions Poe­len­burg. Poe­len­burg heeft vanaf woens­dag 12 decem­ber vier kinderzw­erf­boek­sta­tions. Op vier plekken in de wijk staan kast­jes gevuld met kinder­boeken. Kinderen kun­nen daar een boek uithalen en mee naar huis nemen om lekker te lezen. En als ze het uit hebben, laten ze het weer zwer­ven. Wethouder Songül Mut­luer ver­richt woens­dag­mid­dag 12 decem­ber in Cen­trum Jong om 14.30 uur de offi­ciële opening.

De kinderzw­erf­boek­sta­tions zijn een ini­ti­atief van de mensen achter PLB Kun­stroute, de jaar­lijkse kun­stroute in de wijk. Ze hebben geld aangevraagd bij en gekre­gen van het Oran­je­fonds om iets te doen voor de buurt. Van het geld hebben ze bij Odion vier kast­jes laten maken voor de kinderzw­erf­boeken en de sta­tions aangemeld bij kinderzw​erf​boek​.nl. Kinderzw­erf­boek is een ini­ti­atief van Nation­aal Fonds Kinderhulp.

Het ini­ti­atief is bedoeld om kinderen op een onged­won­gen manier in aan­rak­ing te bren­gen met boeken en lezen te stim­uleren. Dat draagt blij aan de taalon­twik­kel­ing van kinderen.

De kinderzw­erf­boek­sta­tions staan op de vol­gende plekken in Poe­len­burg:
Cen­trum Jong, Geuzen­pad 3
Inloo­phuis Lobelia, Lobeliusstraat 16
Stads­boerderij Dar­win­park, de Weer 31
OBS de Gouw, Noorder­ven 6

Vooraf­gaand aan de open­ing door wethouder Mut­luer is er vanaf 13.15 uur een optre­den van goochelaar Igor Krul­snor voor de kinderen uit de buurt.

Wat: Open­ing Kinderzw­erf­boek­sta­tions door wethouder Songül Mut­luer
Waar: Cen­trum Jong, Geuzen­pad 3, Zaan­dam
Wan­neer: Woens­dag 12 decem­ber, 14.30 uur

Pre­mière van de voorstelling ‘De Ver­huiz­ing’ door the­ater­groep Odion/​FluXus

Pers­bericht

Maanda­gavond 17 decem­ber is de pre­mière van de voorstelling ‘De Ver­huiz­ing’, gespeeld door de the­ater­groep Odion/​FluXus.

Odion FluXusIn sep­tem­ber 2018 zijn Odion en FluXus ges­tart met een the­ater­groep. Odion is een organ­isatie die mensen met een beperk­ing vol­waardig aan de maatschap­pij wil laten deel­ne­men. The­ater leent zich daar uit­stek­end voor. Dankzij the­ater­maken stim­uleer en ontwikkel je vele uit­ingsvor­men. Wie weet kun­nen de spel­ers wel van acteren hun vak maken.

Hierin hebben FluXus en Odion elkaar gevon­den. De afgelopen acht weken werk­ten de deel­ne­mers bij FluXus met een the­a­ter­do­cente aan deze voorstelling, waarin de spel­ers laten zien wat hen bezighoudt. Na deze voorstelling gaan ze de boer op. Er wordt con­tact gelegd met scholen uit de Zaanstreek/​Waterland. Voor de scholen is een spe­ci­aal pro­gramma samengesteld, zodat nog meer mensen ken­nis kun­nen maken met the­ater­groep Odion/​FluXus.

De pre­mière van the­ater­groep Odion/​FluXus is op 17 decem­ber om 19.00 in de Verkadezaal, West­z­i­jde 148 te Zaan­dam.
Entree is gratis, graag aan­melden via de e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. foto.

Kinder-​kerstbingo op stads­boerderij Dar­win­park Zaandam

Pers­bericht

bingo1Op zondag­mid­dag 16 decem­ber wordt op stads­boerderij Dar­win­park te Zaan­dam een kinder-​kerstbingo geor­gan­iseerd, met prachtige pri­jzen! Bij aan­vang van dit kerst pri­jzen­spek­takel koopt de deel­ne­mer 3 bingo kaarten waarmee 3 ron­den gespeeld wor­den.
De kosten bedra­gen € 6,- voor 3 ron­den, inclusief tombola. LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aan­wezig.
Het pri­jzen­spek­takel begint om 14:00 uur in de edu­catieve ruimte van de boerderij en eindigt om 15:30 uur. Wie zeker wil zijn van toe­gang, gezien de altijd grote belang­stelling, kom op tijd want vol is vol!
Meer info op de face­book­pag­ina van de stads­boerderij.
Het adres van de boerderij is De Weer 31, 1504 AH te Zaan­dam via www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl .


Aan­geleverde foto Wiki­me­dia Commons-​Marlon E.

Zil­ver­reigerex­cur­sie met zopie

Pers­bericht

Zater­dag 15 decem­ber 16.00 uur: Vaarex­cur­sie met gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer

zilverreigerTien­tallen grote zil­ver­reigers komen elke avond in de win­ter uit de wijde omgev­ing naar de gemeen­schap­pelijke slaap­plaats in het Wormer– en Jis­per­veld. Het is een fan­tastisch schouwspel, wan­neer in de avond­schemer­ing van ver­schil­lende kan­ten grote witte vogels komen aan­vliegen en plaat­sne­men in de bomen. Het water van de Merken is ‘s nachts bedekt met een tapijt van hon­der­den slapende meeuwen.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten inclusief soep na afloop € 14, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 12.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl .

Grote zil­ver­reiger. Foto Larry Kef.

Joomla tem­plates by a4joomla