Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Vogelvoer maken in de Heemtuin

Pers­bericht


VogelvoerAls het erg koud is, is het goed om de vogels bij te voeren. Sowieso vin­den vogels het fijn om in de win­ter een beetje bijgevo­erd te wor­den, want ze kun­nen zelf in de natuur min­der vin­den. Maar niet alles is even geschikt. Je moet bijvoor­beeld geen zout gebruiken, dat is onge­zond. Onder lei­d­ing van de Heem­tu­in­be­heerder en zijn vri­jwilligers kun­nen bezoek­ers vet­bollen maken en pin­das­no­eren rij­gen.
Dit alles tegen een kleine ver­goed­ing. Er wordt ook verteld welke vogels op welk eten af komen. Herken jij alle ver­schil­lende soorten vogels die je ziet?
Kom ook op zondag 19 jan­u­ari. De tuin is open we sluiten rond 16.00 uur.
Voor meer infor­matie :
Tele­foon: 075 635 21 85
E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
De heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum. Hoofdin­gang aan parkz­i­jde, nabij een­den­vi­jver. Via open­baar ver­voer bereik­baar met bus.
Aan­geleverde foto.

BOMEN; een jaar rond’.
Pers­bericht


Bomen­cur­sus door IVN-​Twiske. Met veel plezier kondigt IVN Twiske een cur­sus over bomen aan. Omdat: bomen tot de ver­beeld­ing spreken en er zon­der bomen geen leven is.
Maar vooral omdat er van ver­schil­lende kan­ten gevraagd werd om zo’n cur­sus.
De cur­sus is bedoeld voor mensen die weinig of geen ken­nis hebben van bomen en behan­delt de algemene wetenswaardighe­den, bij­zon­der­he­den en leuke weet­jes van de bomen, m.n. in Het Twiske.
De cur­sus bestaat uit 6 the­o­rieav­on­den op don­derda­gen en 6 excur­sies op zonda­gen.
Waar: De the­o­rieav­on­den vin­den plaats in Het Wapen van Landsmeer, Calkoen­straat 27, 1121XA Landsmeer.
De excur­sies wor­den gehouden in Het Twiske met steeds een wis­se­lende start­lo­catie.
Start: De cur­sus start op zondag 16 feb­ru­ari met een excur­sie en eindigt op zondag 1 november.
Deze cur­sus bij IVN-​Twiske wordt gegeven door natu­urgid­sen Karin Stroet en Lidy Ridder.

Er kun­nen max­i­maal 20 per­so­nen deel­ne­men. Bij min­der dan 10 deel­ne­mers gaat de cur­sus niet door.

Opgave voor deze cur­sus vóór 10 feb­ru­ari onder ver­meld­ing van naam, (mail)adres en tele­foon­num­mer via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 382 27 201 (Lidy Rid­der). Ook voor meer infor­matie over de inhoud van de cursus.
Kosten: De cur­sus kost € 35,– voor leden van IVN Twiske en € 50.– voor niet-​leden. Hier zijn cur­sus­ma­te­ri­aal en koffie/​thee bij inbegrepen.

Atlas Oer IJNieuwe cur­sus over ontstaans­geschiede­nis Zaanstreek
Pers­bericht


Samen­werk­ing Zaans Natuur en Milieu Cen­trum en Sticht­ing Oer-​IJ.
Na suc­cesvolle cur­sussen in Ken­nemer­land, de IJmond en Zaan­dam (2019) wordt in het vroege voor­jaar van 2020 in Zaan­dam een tweede serie col­leges geor­gan­iseerd, waar­bij de ontstaans– en bewon­ings­geschiede­nis van de Zaanstreek, cen­traal staan.
Deskundige gast­sprek­ers geven op zes dins­da­gavon­den van 18 feb­ru­ari 2020 t/​m 24 maart 2020 een pre­sen­tatie over onder meer geolo­gie, land­schap, arche­olo­gie, natuur, water­be­heer en de relatie tussen het land­schap en de indus­triële ontwik­kel­ing. Daar­bij wordt ook aan­dacht besteed aan de voor­ganger van het IJ en het Noordzeekanaal, het Oer– IJ.
Aanslui­tend zijn er op zater­dag 7 maart 2020 en op zater­dag 28 maart 2020 twee excur­sies in het buitenge­bied.
Deel­ne­mers kri­j­gen de gele­gen­heid aan­vul­lend de mod­ule ‘Gid­sen’ te vol­gen, waar­door ze als gids bij excur­sies hun ken­nis kun­nen over­dra­gen aan anderen.
Kosten:
Deel­name aan de reg­uliere cur­sus kost rond € 100,- inclusief cur­sus­boek en koffie/​thee.
Voor de aan­vul­lende mod­ule ‘Gid­sen’ op zater­dag 418 april wordt € 22,50 extra in reken­ing gebracht.

NoordzeekanaalDe organ­isatoren hopen dat onder de deel­ne­mers ook mensen zijn, die later als ‘Oer-​IJ rondleider/​gids’ kun­nen fun­geren. Dat is geen ver­plicht­ing. De cur­sus wordt met name geor­gan­iseerd voor mensen, die meer willen weten over de geschiede­nis van hun woonomgev­ing.

Plaats en tijd:
De bijeenkom­sten vin­den plaats in het Natu­ur­mu­seum van Zaans Natuur en Milieu Cen­trum, Thi­jsses­traat 1, 1504 LB in Zaan­dam.
De avon­den starten op 19.30 uur en wor­den afges­loten rond 21.30 uur, met daar tuss­enin een koffie/​theepauze.

De intro­duc­tiecur­sus wordt geor­gan­iseerd door de Sticht­ing Oer-​IJ in samen­werk­ing met het Zaans Natuur en Milieu Cen­trum.
Aan­meld­ing kan via de web­site: https://​www​.oerij​.eu/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​d​e​-​o​e​r​-​i​j​-​a​c​a​d​e​m​i​e​/​g​i​d​s​e​n​c​u​r​s​u​s​/
Meer infor­matie ook over de suc­cesvolle, infor­matieve Atlas Oer-​IJ (2018): https://​www​.oerij​.eu/​w​a​t​-​d​o​e​n​-​w​i​j​/​o​e​r​i​j​-​a​t​l​a​s​/​b​e​s​t​e​l​l​e​n​/Aan­geleverde foto’s.

artzaanstadlogoVer­loren in Vrouwen­ver­driet
Pers­bericht

Open­ing zater­dag 11 jan­u­ari vanaf 14.30 uur
Peter de Rijcke
Peter wordt 75 jaar en dat viert Artza­anstad met een solo-​expositie. Peter studeerde in de jaren zes­tig af aan de Rietveld Acad­e­mie. In 1972 ver­huisde hij naar Hoorn, waar hij een herken­bare fig­u­ratieve schilder­stijl ontwikkelde met een spe­cial­isatie in havengezichten en (kust)landschappen.
Peter is in de Zaanstreek en Ams­ter­dam een geliefd kun­ste­naar, vooral door zijn prachtige schilder­i­jen met inter­pre­taties van zijn omzw­ervin­gen in deze omgev­ing. Deze ver­bon­den­heid komt terug in de naam van de exposi­tie: ‘Ver­loren in Vrouwenverdriet’.
Vanaf 14.30 uur ben je van harte welkom. Peter Tange, burge­meester van Wormer­land doet de open­ing en de muziek komt van de Canadese zan­geres Camadou die onder begelei­d­ing van een dwars­fluitiste en een gitarist Franse chan­sons zingt.
Samen proosten wij op het nieuwe jaar!
De ten­toon­stelling is te zien tot en met zater­dag 8 feb­ru­ari 2020.
Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaan­dam

‘Kunst voor Thuis’ bij Galerie Staphor­sius
Pers­bericht


Zater­dag­mid­dag 4 jan­u­ari start Galerie Staphor­sius het nieuwe jaar met een nieuwe exposi­tie: ‘Kunst voor Thuis’. Naast ‘Zon­der Haast’ en ‘Natu­urlijk Natuur’ is dit de derde thema exposi­tie in het jaar­lijkse pro­gramma van de galerie.
‘Kunst voor Thuis’ is een zeer gevarieerde verkoop­ex­posi­tie van schilder­i­jen, tekenin­gen en objecten. Kunst ook in ver­schil­lende pri­jsklassen, maar wel alle­maal betaal­baar. Voor elke huiskamer is er wel iets te vin­den. De exposi­tie is samengesteld met werk van bijna 20 kun­ste­naars.

StapGeurtsZo zijn er bij­zon­dere meube­lob­jecten van kersen­hout te zien, gemaakt door meubel­mak­ers van Blik op Hout, die hun werk­plaats delen in de voor­ma­lige blik­fab­riek Zaan­lan­dia in Krom­me­nie. Ook van hout is het werk van Thomas Anton Geurts. Zijn vazen en andere objecten roepen ver­won­der­ing op. Hoe is dit gemaakt? Welke stap­pen zijn er wel niet gemaakt om tot het ein­dresul­taat te komen? Dit geldt ook voor het werk van hout­draaier Mark Stel­tenpool die met een bij­zon­dere tech­niek fraaie natu­urlijke patro­nen in zijn objecten brandt of hier­aan met gebruik van poly­ester en epoxy een extra dimen­sie toevoegt.
StapKraan2020Verder laat glaskun­ste­naar Jacob Bos zijn intrigerende beelden zien, die met veel geduld en cre­ativiteit met hele kleine stuk­jes glas zijn opge­bouwd. De spel­ing van het licht bij deze beeld­jes is fascinerend. Of de wat mystieke schilder­i­jen van Her­man Smoren­burg, die in een tij­drovende fijn­schildertech­niek zijn werk maakt. Met veel geduld wordt hier­bij laag over laag met dunne lagen transparante verf een schilderij opge­bouwd tot­dat de gewen­ste diepte en kleurstelling is bereikt. Een hele andere stijl is die van Kees van de Nes, die op een krachtige bijna explosieve wijze zijn onder­w­er­pen op het doek neerzet.
Tot slot zijn ook indruk­wekkende beelden te zien van de Bel­gis­che kun­ste­naar Pieter Van­den Daele, stads­gezichten van Roos van der Mei­j­den, naak­t­portret­ten van Cas Water­man en mar­i­tiem werk van Zaankan­ter Fred Boom.

Kunst voor Thuis:
4 jan­u­ari — 25 april
dins­dag — zater­dag: 917 uur
Galerie Staphor­sius, J.J. Allanstraat 287b, 1551 RG Westzaan


Joomla tem­plates by a4joomla