Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Likeur­proeven

Pers­bericht

26 sep­tem­ber 2018 — kosten €42,00 inclusief alles
Vertrek 10.15 uur Meer­paal bij bloe­men­stal
vertrek 10.30 uur Mennistenerf

liqueurWe rij­den een mooie route over de Utrechtse Heuvel­rug en via de Veluwe naar Eerbeek voor een warme lunch. Na de Lunch rij­den we naar Doet­inchem voor de proev­erij. De veelk­leurige likeuren hebben de prachtig­ste namen zoals bijvoor­beeld: Eau de ma tante, Han­sje in de kelder, Hempje licht op, Par­fait d’amour, Papa­gaaien­soep, Naveltje bloot of wat dacht u van: Hemel op aarde.…..
De proev­erij (met en zon­der alco­hol), de beeld­p­re­sen­tatie op groot scherm, het mooi opge­bouwde dranken­buf­fet en humoris­tis­che uit­leg met lach en traan. Na de gezel­lige mid­dag vertrekken we weer voldaan huiswaarts.

Aan­geleverde foto

Culi­naire avond bij Mennistenerf

Pers­bericht

paellaOp vri­jdag 28 sep­tem­ber wordt de maan­delijkse culi­naire avond van Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf weer gehouden. Deze keer staat de avond in teken van witte stran­den, mooie eiland­jes maar ook paella en tapas, oftewel: Spanje. De kok en zijn keuken­bri­gade zullen aller­lei heer­lijke Spaanse lekkerni­jen serveren.
Komt u aan bij ons aan tafel?
U bent van harte welkom op vri­jdag 28 sep­tem­ber vanaf 18.00 uur,
de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met onze recep­tie: 075 612 3262.
Graag tot ziens!

Aan­geleverde foto.

Verenig­ing His­torisch Zaan­dam ini­tieert ten­toon­stelling over de Gedempte Gracht

pers­bericht

De verenig­ing His­torisch Zaan­dam organ­iseert samen met onderne­mers ‘op de Gracht’ een ten­toon­stelling over de ontwik­kelin­gen op de Gedempte Gracht vanaf 1600 tot nu, genaamd ‘De Gracht door de jaren heen’. In de loop van de tijd heeft de Gedempte Gracht ver­schil­lende keren een make-​over meege­maakt. Van woonge­bied naar winkel­ge­bied, van ver­keer­sroute naar voet­gangers­ge­bied met kiosken tot de huidige sit­u­atie met een gracht. De ten­toon­stelling opent op 1 sep­tem­ber en is de gehele maand sep­tem­ber en okto­ber gratis te bezichtigen.

Vleer­mui­sex­cur­sie in het Twiske op vri­jdag 7 sep­tem­ber 2018

pers­bericht

vleermuizenOp het moment dat de avond­schemer­ing valt en de laat­ste gierzwaluwen hogere lucht­la­gen opzoeken om te slapen wordt hun plaats onge­merkt ingenomen door rosse vleermuizen.

Hoewel de zwaluwen en de vleer­muizen op dezelfde prooi jagen, namelijk insecten, con­cur­reren ze niet met elkaar. De zwaluwen zijn echte zicht­jagers, die het daglicht nodig hebben om hun prooi te vin­den. De vleer­muizen maken gebruik van een echolo­catie sys­teem om het voed­sel te vinden.

Vleer­muis­deskundige Jan Boshamer zal na een lez­ing tij­dens een wan­del­ing proberen ver­schil­lende soorten vleer­muizen met een ultra­soon geluid ont­vanger (een zoge­naamde bat-detector)te laten beluis­teren. Met een sterke lamp kun­nen ze ook gezien wor­den. Om in het duis­ter te zien waar je loopt is het raadzaam een zak­lamp mee te nemen.

Datum: vri­jdag 7 sep­tem­ber 2018

Aan­vang lez­ing : 19.30 uur

Plaats : Boerderij de Marsen , Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer

Kosten: € 2,50 per per­soon ( kinderen en leden van het IVN en KNVV gratis)

Aan­melden is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van het aan­tal personen

Het max­i­mum aan­tal deel­ne­mers is 15. Deel­name op basis van vol­go­rde van aanmelding.

Aan­geleverde foto

De Poe­len­burcht 40 jaar

Pers­bericht van onze redac­tie, Ruud Meijns

Poelenburcht3Een jubileum van het buurthuis De Poe­len­burcht met een ten­toon­stelling waar veel te zien zal zijn. Vele foto’s wor­den getoond, een deel van de uit­gaven van de Poe­len­burgkrant, maar ook de film over de Spaghet­ti­flat.
Mocht u zelf nog inter­es­sant mate­ri­aal hebben neem dan con­tact op met: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Het jubileum in het weekeinde van 22 en 23 sep­tem­ber is een mooie gele­gen­heid om buren en ken­nis­sen van vroeger weer eens te ont­moeten en ervarin­gen te delen.
Op de 23e is er een reünie voor oud-​professionals en medew­erk­ers van de Poelenburcht.

https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​B​u​u​r​t​c​e​n​t​r​u​m​-​D​e​-​P​o​e​l​e​n​b​u​r​c​h​t
https://​klankbor​d​groep​poe​len​burg​.word​press​.com/

foto: Gemeen­tearchief Zaanstad.

Joomla tem­plates by a4joomla