Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 21 feb­ru­ari en 21 maart terecht op het spreekuur in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio .

Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 50,00.

Voor infor­matie en een afspraak belt u tij­dens kan­tooruren naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau van Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen: ‪088 23 23 300.
Zelf een datum plan­nen kan via www​.regel​zorg​.nl.
De ver­w­erk­ing en beo­ordel­ing van de Eigen Verk­lar­ing door het CBR kan tot 3 maan­den in beslag nemen. Gead­viseerd wordt om ten min­ste 4 maan­den voor het ver­lopen van de geldigheid van het rijbe­wijs een afspraak te maken voor een keur­ing.
Veel gemeen­ten ver­strekken geen keur­ings­for­mulieren (Eigen Verk­lar­ing met Geneeskundig Ver­slag) meer en ver­wi­jzen naar het CBR. De Eigen Verk­lar­ing is echter ook verkri­jg­baar bij Regel­zorg en kost € 41,00

‘Lekker foute’ avond

Pers­bericht

In Wijk­cen­trum Dirk Prins organ­iseert CW Pro­duc­tions, samen met DJ’s Mar­cel en Ron, voor de derde keer een oergezel­lige avond en wel op zater­dag 10 maart. Mét een live optre­den van Ger­ard van Doorgeest.
De kled­ingtip voor die avond is ‘lekker fout’. Kan ein­delijk dat rare col­bertje met paarse revers uit de kast of kan die zwoele Hawaii jurk gestreken wor­den. De foutst gek­lede bezoeker kri­jgt een pri­jsje.
De avond is in het bij­zon­der voor wijk­be­won­ers van Zaandam-​Zuid, maar alle andere Zaankan­ters zijn ook van harte welkom. Het is voor iedereen van jong (vanaf 18 jaar) tot alle tin­ten grijs.
Een avondje even niet alleen? Kom dan een praatje maken en meezin­gen met vee­lal Hol­lands reper­toire. Het wijk­cen­trum is rol­stoel­toe­ganke­lijk en heeft een invali­den­toi­let.
De avond start om 20.00 uur en eindigt om 00.00 uur.
De toe­gang bedraagt Euro 5,00 per per­soon, inclusief gratis con­sump­tie.
Vol is vol. Zeker zijn van toe­gang? Geef je dan tevoren op bij Wijk­cen­trum Dirk Prins: A.G. Ver­beek­straat 35/​hoek Ger­hard­straat, Zaan­dam.
Tele­foon: 075 631 0707. E mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Exposi­tie bij Ten Wolde Casuals

Pers­bericht

Maas

Exposi­tie van Mar­ion Maas, beeldend kun­ste­naar, 7 feb­ru­ari t/​m 24 maart bij Ten Wolde Casu­als, Zuider­hoofd­straat 82 te Krommenie .

Zo’n 30 schilder­i­jen met een veel­heid aan onder­w­er­pen is te bewon­deren in grote en kleine schilderijen.

Zij bek­waamde zich in div. dis­ci­plines o.a. Etsen, Portret en Naak­t­model schilderen en teke­nen o.l.v. div. Zaanse kun­ste­naars gedurende zo’n 30 jaar. Momenteel schildert zij in klein groepsver­band o.l.v. de bek­ende beeldend kun­ste­naar Reina Koerten voor­namelijk in acryl en oliev­erf en tevens is zij actief bij de Krom­me­nier Schilder Kring 80 te Krommenie.

Zij exposeerde reeds vele malen in Ams­ter­dam, Oud­erk­erk a/​d Ams­tel, Bus­sum, Haar­lem en in het stad­huis van Purmerend, Zaanstad en Oostzaan.

Zij ver­rast U nu met een bij­zon­dere exposi­tie schilder­i­jen van o.a. een Tweemas­tk­lip­per, Bloe­men, Wilde Dieren met jong, Sneeuwuil, Rood­borst, Blauw­borst en Grutto.
U bent van harte welkom tij­dens de open­ingsti­j­den van de mod­ezaak.

Tevens web­site www​.mar​i​on​maas​.cmshost​.nl

Jaap KaalDe rijk­dom van de eenvoud

Pers­bericht

Schilder­i­jen en tekenin­gen van Jaap Kaal

Op zater­dag 10 feb­ru­ari 2018 om 15 uur opent op ini­ti­atief van de Sticht­ing Jaap Kaal bij Galerie Staphor­sius een boeiende verkoop­ex­posi­tie van werken van Jaap Kaal. Kun­sthis­tori­cus en ken­ner van de Zaanse kunst Henk Hei­j­nen zal de exposi­tie inlei­den. De aange­bo­den schilder­i­jen en tekenin­gen komen uit de nalaten­schap van de schilder, waaron­der ook werken die tien­tallen jaren niet meer voor het pub­liek waren te zien.

Molen­mak­ers gevraagd!

Pers­bericht

ChequeDeze edu­catieve film is t/​m eind maart te zien in het Molen­mu­seum.
Met een spec­tac­u­laire abseildag op zater­dag 21 jan­u­ari, geor­gan­iseerd door de Rotary De Zaan-​Zaandijk werd genoeg geld opge­haald om de film Molen­mak­ers gevraagd! te realis­eren.
In deze film neemt Mylène de Gou­berville, bek­end van diverse kinderprogramma’s op TV zoals Nieuws uit de natuur, ons mee in de wereld van de wind­molens. Ze laat ons zien wat nodig is om molens te bouwen, een vak apart. .

Aan­geleverde foto: Bart Hom­burg – De Zaan­sche Molen neemt de cheque in ont­vangst van Rotary De Zaan-​Zaandijk bovenop de Water­toren tij­dens het abseilevenement.

Joomla tem­plates by a4joomla