Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


HemlogoChap­ter 5IVE: Samir Ban­tal & Rem Kool­haas
Pers­bericht

Archi­tecten Samir Ban­tal en Rem Kool­haas observeren al meer dan tien jaar heden­daagse ontwik­kelin­gen in lan­delijke gebieden over de hele wereld. Plat­te­lands­ge­bieden wor­den het zwaarst getrof­fen door de gevol­gen van kli­maatveran­der­ing, maar kun­nen vol­gens Kool­haas en Ban­tal ook de beste oplossin­gen bieden om met die gevol­gen om te gaan.

Als mensen op deze pla­neet willen over­leven, zullen ze een andere relatie moeten aan­gaan met hun (natu­urlijke) habi­tat. Het idee dat de mens volledige con­t­role over het milieu kan uitoe­fe­nen, maakt steeds meer plaats voor het besef dat er een gelijk­waardige relatie met de natuur moet wor­den (her)gevonden en dat een rad­i­cale sys­teemveran­der­ing nodig is om de toekomst te garanderen.

Gas­ten Ban­tal en Kool­haas stellen met hun laat­ste onder­zoek genaamd ‘Coun­try­side, The Future’ een con­ceptueel kader op. CHAP­TER 5IVE ver­taalt dit con­ceptuele kader naar een kun­st­ten­toon­stelling samengesteld door cura­tor Rieke Vos.

chapter52

Foto door Cas­sander Eeft­inck Schattenkerk

Na een aan­tal brain­storm­sessies met beide archi­tecten ontwikkelde Vos een uit­ge­breide ten­toon­stelling met werken die ons bewust maken van de para­doxen tussen het plat­te­land­sleven en het wonen in de stad.

De groep­sten­toon­stelling, met meer dan 20 werken in een indruk­wekkende scenografie, biedt geen een­duidige oplossin­gen, maar belichaamt een breed gedeeld gevoel van hoe we grip kun­nen kri­j­gen op de zware uitdagin­gen van onze tijd. Het wijkt af van het denken over wat goed en fout is, en geeft een veel bredere kijk op hoe mensen zich ver­houden tot de natuur.

Te zien tot en met 25 sep­tem­ber 2022.

Arti­esten
De White Cube op de begane grond is gewijd aan een serie van acht etsen van de Ned­er­landse meester Rem­brandt van Rijn, gemaakt tussen 1638 en 1652. De stukken, in bruik­leen van het Ams­ter­dam Museum, laten zien hoe het land­schap rond Ams­ter­dam er in de zeven­tiende eeuw uitzag, maar wijzen ook op de ingri­jpende trans­for­maties die het land­schap in die tijd onderging.

Het werk van con­ceptueel kun­ste­naar Agnes Denes in de grote zaal op de tweede verdieping laat ons zien dat mensen lang­durige veran­derin­gen kun­nen door­vo­eren als ze dat willen. ‚Tree Moun­tain — A Liv­ing Time Cap­sule — 11.000 Trees, 11.000 Peo­ple, 400 Years’ (1982 /​1992-’96), is een van de vroeg­ste grootschalige milieu kunst­werken ooit gemaakt. Het stuk maakt ons bewust van de traagheid van de land­schap­pen, maar ook van hoe mensen effec­tief veran­der­ing teweeg kun­nen bren­gen.
‚The Sea is Too Cold and Not Blue’ van Agnes Waruguru doet twi­jfe­len aan onze relatie met het plat­te­land — zowel kri­tisch als esthetisch. Met dit werk medi­teert ze op haar geboortestreek en die van haar vooroud­ers, namelijk de regio Nyeri in het lan­delijke cen­trum van Kenia. Deze verbind­ing met het lan­delijke land­schap man­i­fes­teert zich in de fysieke ervar­ing van de tem­per­atuur, de geur, de kleuren en de veg­e­tatie, die ze in haar werk ver­w­erkt. Ze haalt pig­menten uit planten, bloe­men of aarde en schildert op losse stukken tex­tiel en kantwerk die haar herin­neren aan haar fam­i­liegeschiede­nis. Zo maakte ze de verbind­ing tussen de fysieke plek en de emo­tionele asso­ci­aties tastbaar.

Andere bij­dra­gen van: Ian Cheng, Jasper Coppes, Bram Demu­nter, De Onkruide­nier, Cathy van Eck, Musasa & Maarten Van­den Eynde, Fu-​turefarmers, Chris­t­ian Jankowski, Suzanne Husky, Ger­ard Ortín Castel­lví, Diogo Pas­sar­inho Stu­dio, Rem­brandt van Rijn, Xin­lin Vivian Song (en anderen)

Open­ingsti­j­den:
Vri­jdag – Zater­dag: 12u – 24u
Zondag: 12u – 22u

Adres:
Warm­perserij 1
1505 RL Zaan­dam
het​hem​.nl


artzaanstadlogo

madeinDollielandMade in Dol­land
Pers­bericht

Dolly Belle­fleur (alter ego van cabaretier en tek­st­dichter Ruud Douma) staat vanaf 1989 op de planken maar ook op de bar­ri­cades. Zowel in taal, in (lied)teksten, columns en gedichten maar ook in beeld, in bijvoor­beeld car­toons, foto’s, muziek­clips en kos­tu­ums, toont Dolly zich een ware activist.
In Made in Dol­land, van 04 juni — 07 augus­tus, ligt de nadruk op Dolly’s eigen­zin­nige beeld­taal. Beeld­ma­te­ri­aal dat als doel heeft om Dolly’s bood­schap ‘Laat liefde regeren’ te ver­beelden, uit te dra­gen, te ver­sterken en te onder­strepen.

Zoals Dolly altijd zegt: ‘Homo, het­ero, les­bisch, trans­gen­der of (b)i? We are fam­ily. Let’s cel­e­brate diversity!’

Dolly Belle­fleur is niet alleen in Ams­ter­dam maar in heel Ned­er­land een boeg­beeld voor de LHBT+ gemeen­schap. Voor haar belan­grijke werk werd ze o.a. door COC Ned­er­land onder­schei­den met de Bob Angelo Pen­ning. Naast de strijd voor accep­tatie van LHBT+ rechten zet activist en arti­est Belle­fleur zich onver­moeibaar in voor cul­turele diver­siteit en min­der­he­den. De exposi­tie vormt de basis van een negen weken durend feest van diver­siteit, tol­er­antie en kansen­gelijkheid. Naast de exposi­tie bij Artza­anstad is er o.a. een fan­tastisch optre­den van Dolly in de Bullek­erk op 6 juni.
In de kleur­rijke ten­toon­stelling ‘Made in Dol­land’ gaat het om de beeld­taal die Dolly Belle­fleur al meer dan drie decen­nia gebruikt om belan­grijke thema’s als eman­ci­patie, (on)gelijkheid, diver­siteit, inclu­siviteit, man­nelijkheid en vrouwelijkheid, protest en activisme onder de aan­dacht te bren­gen bij een breed publiek.

Op de ten­toon­stelling ‘Made in Dol­land’ zal werk te zien zijn dat Dolly Belle­fleur sinds 1989 heeft gemaakt in samen­werk­ing met gerenom­meerde fotografen, grafisch vor­mgev­ers, ontwer­pers, beeldend kun­ste­naars en (strip)tekenaars waaron­der inter­na­tion­aal bek­ende kun­ste­naars als Erwin Olaf en Joost Swarte. Diverse kun­ste­naars maak­ten spe­ci­aal voor deze ten­toon­stelling nieuw werk en lieten zich inspir­eren door hier­boven genoemde thema’s. Stral­end mid­delpunt van de ten­toon­stelling zijn de flam­boy­ante cre­aties die zijn ont­wor­pen door haar vaste cou­turier Tycho Boeker.

Tenslotte ging Dolly Belle­fleur in de enorme col­lec­tie van Artza­anstad op zoek naar werken die aansluiten bij haar eigen beeld­taal en selecteerde daaruit werk van onder andere Hans With­oos, Ste­fan Gross, Ais­cha Zei­jpveld en Peter Keizer.

Naast de ten­toon­stelling bin­nen bij Artza­anstad is er op het ter­rein voor de entree op het hem­brugter­rein, de indruk­wekkende ten­toon­stelling ‘Legale Liefde’.
Deze exposi­tie bestaat uit 20 bill­boards met foto’s gemaakt door Ernst Coppe­jans. Met de exposi­tie Legale Liefde blikken we terug op 20 jaar huwelijk voor iedereen en kijken we wat er we nog moeten doen om gelijkheid voor LHBT+ per­so­nen te realis­eren.
Legale Liefde is van 3 juni tot 28 juni dag en nacht gratis te zien.

Made in Dol­land de beeld­taal van Dolly Belle­fleur’ 04 juni — 07 augus­tus 2022
Artza­anstad — Grote Hulzen 11 — Hem­brugter­rein — 1505 RH Zaanstad — tel.0756141210

Toe­gang is gratis;
open­ingsti­j­den dins­dag — zater­dag van 10.001700; elke eerste zondag van de maand van 12.0017.30 uur.


ZaankantersvE

Zaankan­ters voor Elkaar
Pers­bericht

Zaankan­ters voor Elkaar (ZVE) is de online mark­t­plaats voor vri­jwillige inzet.

ZVE feestVri­jwilligers­feest 2022
Zaankan­ters voor Elkaar organ­iseert dit jaar weer een ècht feest op wellicht een van de mooiste locaties van Zaanstad. Op 8 juli 2022 barst het feestje los.
Omdat de Zaanse vri­jwilligers heel belan­grijk zijn voor de stad en waarder­ing ver­di­enen voor wat ze doen. Daarom organ­is­eren we ieder jaar een vri­jwilligers­feest in samen­werk­ing met de gemeente Zaanstad. Dit jaar gelukkig weer een fysiek feest op locatie waar­bij ont­moet­ing cen­traal staat. Ook deze keer hebben wij een spec­tac­u­laire open­ing, diverse gas­ten en vra­gen wij ook aan jul­lie om iets te vertellen over jul­lie vri­jwilliger­swerk. Je hebt de mogelijkheid tot Netwerken, er zijn spel­let­jes, muziek, een hapje en een drankje en natu­urlijk het hoogtepunt van de avond: de lot­ing door de Wethouder van 10 pri­jzen ter waarde van € 500,=. Met deze prijs kun je jouw vri­jwilliger­swerk een extra impuls geven.

Wil jij ook graag komen aarzel niet langer: er kun­nen 350 Zaanse vri­jwilligers mee doen aan het feest.
Voor infor­matie en inschri­jven kijk op: https://​www​.zaankan​tersvoorelkaar​.nl/​v​r​i​j​w​i​l​l​i​g​e​r​s​f​e​e​s​t​-​2022


Lego-​tentoonstelling in Pen­nemes
Pers­bericht

Zorg­cen­trum Pen­nemes is tot eind augus­tus voor even een soort museum. Dan strijkt er namelijk een heuse Lego-​tentoonstelling neer in de gang van Pen­nemes in Zaan­dam. De ten­toon­stelling telt maar liefst 80 items van tech­nisch Lego. Van Bugatti’s tot vorkheftrucks en van Porsches tot tractors.

Lego1

Lego2


De ten­toon­stelling bevat Lego-​items van verza­me­laar Jan Finken­flügel (64) uit Gen­drin­gen.
Hij speelde als kind graag met Lego en heront­dekte het speel­goed 15 jaar gele­den: “Vooral de Lego Technic-​modellen spreken me aan. Zeg maar: alles wat beweegt. De com­plex­iteit daar­van vind ik leuk. Als er één tand­wieltje ont­breekt, doet het hele ding het niet meer.”
Zijn col­lec­tie is in de loop van de tijd enorm uit­ge­breid en hij vindt het leuk om ook anderen ervan mee te laten geni­eten.
In decem­ber 2021 exposeerde hij ermee in een leegstaand winkel­pand in de bin­nen­stad van Doet­inchem. Nu ver­huist een deel van zijn Lego voor even naar Zaan­dam.

Kinderen en kleinkinderen kun­nen een bezoekje aan opa en oma in Pen­nemes dus nu com­bineren met een bezoek aan het ‘museum’. Het bevindt zich in de gang op de begane grond rechts. Het is hele­maal gratis, en wie dat wil, kan daarna ‘s mid­dags in de brasserie in de foyer nog even gezel­lig iets drinken.
Maar ook mensen van buite­naf zijn van harte welkom om de exposi­tie te komen bek­ijken.
Directeur Leo Groe­nen­daal: “Deze exposi­tie is leuk voor jong èn oud. Ik denk dat iedereen vrolijk wordt van een wan­del­ing langs de mooi ingerichte vitrines.”

In zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf is tot eind augus­tus ook een mini-​versie van de Lego-​tentoonstelling te bewon­deren. Er zullen een paar exem­plaren ten­toongesteld wor­den in de draaideur van de hoofdin­gang en in de vit­rinekast naast de recep­tie.

De Lego-​collectie van Jan is overi­gens nog veel groter.
Jan: “Lego is in 1977 begonnen met Lego Tech­nic en er zijn tot nu toe rond de 500 mod­ellen uit­ge­bracht. Ik heb ze bijna alle­maal. Ik mis er nog maar een paar. Ik kijk regel­matig op Mark­t­plaats en eBay of ik de ont­brek­ende items nog op de kop kan tikken. Want het liefst wil ik natu­urlijk alles com­pleet hebben”.

Foto 1 en 2:
Een kleine greep uit al het moois dat te bewon­deren is.


logoZNMCKleedjegoeddoekKleed-​je-​goed
Pers­bericht

Vanaf 11 mei is onze nieuw­ste exposi­tie, geopend door wethouder Annette Baerveldt. Kleed-​je-​goed is door het ZNMC zelf ont­wor­pen en bedacht in nauwe samen­werk­ing met Daniëlle Schouten (maak­ster van het onder­wi­js­boek De wereld van kled­ing en een leskof­fer Op weg naar cir­cu­lair tex­tiel) en vor­mgever Mar­cel Weenink.
Boven­bouwleer­lin­gen van basiss­chool Wij-​land uit West­zaan waren de eerste bezoek­ers. Zij leer­den aan de hand van spel­let­jes en doe-​opdrachten heel veel over de wereld van kleding.

Koop min­der
Bijna iedereen vindt het leuk om nieuwe kleren te kopen, maar het is goed om daar eerst over na te denken. De kledingin­dus­trie is namelijk een van de meest vervuilende indus­trieën ter wereld. Om één spijker­broek te maken is er bijvoor­beeld wel 7000 liter schoon water nodig. Veel nieuwe kled­ing wordt van syn­thetis­che (niet natu­urlijke) stof­fen gemaakt. Ook dat is niet zo ver­standig: dat lev­ert namelijk veel microplas­tics op die in het milieu terechtkomen (plas­tic soep!).
Er wordt sowieso veel te veel kled­ing gemaakt. Schipladin­gen vol (bijna) nooit gedra­gen kleren eindi­gen vaak op een kled­ing­berg in een arm land.

Kleedjegoed2Niet weg­gooien
De kinderen van basiss­chool Wij-​land en wethouder Baerveldt waren zeer gecon­cen­treerd en actief bezig met de spel­let­jes en de opdrachten.
Er werd op kled­inglabels gekeken om te zien waar de kled­ing van­daan komt, er werd gesor­teerd en er werd een spel gespeeld over het leven van een spijker­broek (van katoen­bol­letje tot cir­cu­laire jeans!).
De wethouder onder­streepte na afloop hoe belan­grijk het is om oude kleren niet bij het restafval te gooien. Ze heeft zelf een tas die gemaakt is van oude jeans-​stof. Als je echt iets nieuws nodig hebt, koop dan kled­ing die gemaakt is van gere­cy­clede materialen.

Beter doen!
Aan het einde werd iedereen gevraagd om op kleine gek­leurde brief­jes te schri­jven wat ze had­den geleerd en/​of wat ze graag zouden willen veran­deren. De brief­jes wer­den daarna met kni­jpert­jes opge­hangen aan een droog­molen en vor­men een fleurige kern bin­nen de exposi­tie.
Een van de jonge bezoek­ers vatte de exposi­tie heel goed samen: “Kled­ing pas weg­gooien als het echt niet meer gedra­gen kan wor­den en anders aan een ander geven.”
Het zou fan­tastisch zijn als iedereen dat ging doen om te beginnen!

Kleedjegoed3

Waar en wan­neer
De exposi­tie Kleed-​je-​goed is elke zondag­mid­dag te bezoeken in het Natu­ur­mu­seum E. Heimans, Thi­jsses­traat 1 te Zaan­dam.
Kosten: Kinderen (vanaf 3 jaar) betalen 4 euro entree. Vol­wassen begelei­ders mogen gratis naar bin­nen.
School­groepen: De exposi­tie is bedoeld voor boven­bouw­groepen van het basison­der­wijs. School­groepen die dat nog niet hebben gedaan, kun­nen nog reserveren.
Er zijn nog doorde­weekse plekken. Neem hier­voor con­tact op met het ZNMC.

Joomla tem­plates by a4joomla