Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


De Choco­lade­molen draait

Pers­bericht

chocolademolenIn de cacao­maand okto­ber biedt De Zaan­sche Molen een herfstvakantie-​activiteit aan voor kinderen van 6 t/​m 11 jaar: De Chocolademolen.

De kinderen wor­den in het Molen­mu­seum ont­van­gen. Ze kijken naar een film­pje over het maken van cacao en choco­lade en horen het ver­haal over een hele grote chocoladevlek.

Daarna wordt het museum verk­end: alles wat met cacao, choco­lade en molens te maken heeft wordt bekeken. Daar hoort natu­urlijk ook het ruiken, voe­len en proeven van cacaobo­nen en doppen bij. Uit­er­aard wordt er een beroep gedaan op de cre­ativiteit van de kinderen. En wat dat pre­cies inhoudt, is nog een ver­rass­ing, maar dat maakt het extra span­nend.
Plaats: Molen­mu­seum, Muse­um­laan 18, Koog aan de Zaan
Data: zondag 22 en woens­dag 25 okto­ber
Tijd: 14.0016.00 uur
Kosten: € 7,50 per deel­ne­mer
Graag van te voren aan­melden via tel. 075 6288 968 of mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Met vrien­delijke groet,
De Zaan­sche Molen-​Molenmuseum

Herfst in het veld

Pers­bericht

smientZondag 22 okto­ber 13.30 uur: Vaarex­cur­sie o.l.v. gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Het is volop herfst. De vogels van het voor­jaar en de zomer zijn vertrokken. Slecht­valken uit het hoge noor­den vol­gen hun prooi­dieren, de duizen­den smien­teen­den die in de herfst de pooltoen­dra ver­laten om het win­ter­half­jaar grase­tend in onder meer het Wormer-​en Jis­per­veld door te bren­gen. Andere gear­riveerde gas­ten zijn grote zil­ver­reiger, buiz­erd, blauwe kiek­endief, toren­valk, wulpen, water­snip­pen, goud­ple­vieren, kieviten, futen, meeuwen– , een­den– en ganzensoorten.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Smient. Foto Larry Kef.

Film + Con­cert arrange­ment voor The Rosen­berg Trio

Persbericht

rosenbergOp 28 okto­ber staat The Rosen­berg Trio in de Flux. The Rosen­berg Trio is geen onbek­ende in de Gyspsy Jazz com­mu­nity. Eind jaren 80 breekt het trio inter­na­tion­aal door en sinds­dien spe­len ze op de groot­ste jazz festivals.

Ze hebben gespeeld met groothe­den als Toots Thiele­mans, Jan Akker­man, Stéphane Grap­pelli, Her­man van Veen, Jaap van Zwe­den, Louis van Dijk en Peter Beets.

Train­ing vertrouwensper­so­nen vri­jwilliger­swerk Zaanstad

Pers­bericht

Wan­neer een vri­jwilliger mis­bruik maakt van zijn posi­tie heeft dat ingri­jpende gevol­gen voor het slachtof­fer en voor de organ­isatie. Als bestuur hoor je er alles aan te doen om sek­sueel grensover­schri­j­dend gedrag te voorkomen. Een van de instru­menten die hier­voor wor­den ingezet is het aanstellen van een vertrouwen­scon­tact­per­soon.
Deze train­ing op 16 en 30 novem­ber is bedoeld voor de mensen die in deze func­tie actief zijn of willen wor­den. In deze train­ing komen aan bod:

‘Naar het dak van Europa’

Pers­bericht

Vogelwacht2Grote najaarslezin­gen van de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek”

Op zondag­mid­dag 29 en maanda­gavond 30 okto­ber organ­iseert de Vogelbescher­mingswacht “Zaanstreek” opnieuw twee grote najaarslezin­gen voor alle Zaanse natu­urliefheb­bers met een lan­delijk bek­ende natu­ur­fo­tograaf. Deze keer komt Lau­rens Steijn van natu­ur­reisor­gan­isatie Bird­ing­Breaks een lez­ing geven getiteld ‘Naar het dak van Europa’ over de natuur en vogels van Fin­land en Noord-​Noorwegen .

Joomla tem­plates by a4joomla