Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


ROSA zet de Zaanse cul­tuur in bloei!

Pers­bericht

zaaidagOp zondag 22 april om 14.00 uur zaait ROSA op het ter­rein waar het Cul­tu­ur­clus­ter moet komen een wilde bloe­men­zee. De actie vindt plaats in het kader van de lan­delijke zaaidag die op 22 april wordt geïni­tieerd door sticht­ing Bijen­vrien­den en de Bijen­sticht­ing en heeft als doel bij te dra­gen aan het ver­groten van het aan­tal bijen en andere insecten.

ROSA hoopt dat er in de zomer op het ter­rein van het Cul­tu­ur­clus­ter een prachtige wilde bloe­men­zee ver­schi­jnt. En verder hopen we dat onze actie andere Zaankan­ters inspireert om braak­liggende ter­rein­t­jes, boom­spiegels en kale plek­jes in te zaaien. Bij het zaaien in de open­bare ruimte is het wel ver­standig om van te tevoren te mailen naar de afdel­ing groen­be­heer van de gemeente Zaanstad: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Zij kun­nen hier dan reken­ing mee houden bij het onder­houd van het open­bare groen. Want het zou natu­urlijk zonde zijn als de net opkomende bloe­men door groen­be­heer weggeschof­feld worden!

Bijen en andere insecten hebben het heel moeil­ijk. Jaren gele­den toon­den onze akkers en wei­lan­den een kleur­rijk palet aan wilde bloe­men, die toen nog in grote getale kon­den groeien en bloeien. Door zaadreinig­ing, bestri­jd­ingsmid­de­len, bemest­ing en het gebruik van een andere gras­soort in de vee­teelt is dat beeld nage­noeg verdwenen.

Dus zaai mee en help de bijen, hom­mels, vlin­ders en andere insecten!

Luchtige lezin­gen op de luie zondagochtend

Pers­bericht

Op zondag 22 april is er weer een luchtige lez­ing op de zondag­mor­gen in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan.
De lez­ing wordt gegeven door Hans Luiten en gaat op deze zondagocht­end over “Bestaat er een land met meer cul­tureel erf­goed?”. Hans Luiten is ook reislei­der in Iran. In deze lez­ing neemt hij u mee door dit fascinerende land. Een lez­ing over Perzen en Meden, over Zoroast­ers en sji’ieten. Over Perse­po­lis en Alexan­der de Grote, over de sjah en Khomeiny. Kom geni­eten van de lez­ing en de prachtige foto’s.

De lez­ing begint om 11.00 uur in de grote zaal en de kosten zijn € 5,00. U hoeft zich niet op te geven

Repair­cafe

Pers­bericht

Vri­jdag 20 april 2018 is er weer een Repair­cafe in de Stads­boerderij in het Dar­win­park. Vanaf twee tot vier uur staan daar een acht­tal vri­jwilligers weer voor u klaar. We hopen u te begroeten. U kunt uw kapotte gebruik­sar­tike­len samen met de experts laten repar­eren onder het genot van een kopje koffie of thee.
De Stads­boerderij Dar­win­park is geves­tigd aan De Weer 31, 1504 AH Zaan­dam.
Gooi uw spullen niet te snel weg, samen met u kun­nen we ze vaak een ‘tweede leven’ geven.
Tot vri­jdag!

Bach in de Bullekerk

Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam & Baro­kensem­ble Arx Ardens o.l.v. Cor Brandenburg

Can­tate BWV 150, “Nach dir, Herr, ver­langet mich”

Ilse Gabel – sopraan
Andrew Hal­lock – alt
Jasper Dijk­stra – tenor
Michiel Mei­jer – bas

Zater­dag 21 april 2018, 17.00 uur — West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk), Zaan­dam — Toe­gang gratis (col­lecte na afloop)
Col­legium Vocale zingt Bachs eerste cantate .

MaasExposi­tie in de Bieb te Krommenie

Pers­bericht

Exposi­tie in de Bieb te Krom­me­nie van 3 tot 29 april 2018 werk van Mar­ion Maas, geboren in Ams­ter­dam, wonend in Zaanstad, beeldend kun­ste­naar en autodidact.

Mar­ion Maas, bek­end van haar vele Zaanse Land­schap­pen, Gebouwen, Vis­sers­boten, Klip­pers, Bot­ters en Zaanse weide dieren, heeft al zo’n 34 jaar een passie en dat is fig­u­ratief schilderen.
Zij bek­waamde zich in div. dis­ci­plines o.a. Etsen, Portret en Naak­t­model schilderen en teke­nen o.l.v. div. Zaanse kun­ste­naars.
Momenteel schildert zij in klein groepsver­band o.l.v. de bek­ende beeldend kun­ste­naar Reina Koerten voor­namelijk in acryl en oliev­erf.
Met veel plezier heb ik deze exposi­tie van 24 schilder­i­jen in de Bieb te Krom­me­nie voor U samengesteld.
Ik hoop U hier­mee op zijn minst te verrassen.

U kunt ook mijn web­site bezoeken op www​.mar​i​on​maas​.cmshost​.nl

Mar­i­on­Maas

Joomla tem­plates by a4joomla