Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Ver­rassend Molen­mu­seum!
Pers­bericht
Op zondag­mid­dag 31 maart komt het Molen­mu­seum tot leven!
VerrassendMolenmuseumOp een hand­vol plekken in het museum nemen ver­halen­vertellers u bij de hand om u mee te nemen in één van de boeiende ver­halen in het Molen­mu­seum. Reinoud in de exposi­tie ruimte, Jacque­line bij de molens, Gio­vanni bij het schilderij aan de waterkant, Anita bij de molen­bor­den en Eve­line bij de pelmolenhut.
In het museum bevindt zich een groot weefge­touw, waar buulza­kken op wer­den gew­even. Kees Koster zal voor het laatst laten zien hoe dat gedaan werd.
En natu­urlijk kunt u terecht bij de exposi­tie Leven onder zeeniveau.
Het Molen­mu­seum is nog geopend tot juni op de huidige locatie en dit is de manier om nog even te geni­eten van deze unieke plek.
Tijd: De ver­halen en pre­sen­tatie zijn door­lopend tussen 13.30 en 16.45 uur.
Entree: toe­gang Molenmuseum
Adres: Molen­mu­seum, Muse­um­laan 18 1541 LP Koog aan de Zaan. Tele­foon 0756288968
Open: Dins­dag t/​m vri­jdag 11 tot 17 uur, week­endda­gen 13 tot 17 uur

Rangen en standen aan de Zaan

Pers­bericht
De Zaanstreek een gemoedelijke streek? Waar mensen elkaar gedag zeggen en iedereen even rijk en arm is? Waar standsver­schillen niet meespeelden? Miss­chien is dat wel zo. Maar waar komt die villaw­ijk bij de Park­laan dan van­daan? En hoe kan het dat die wijk pal naast een arbei­der­swijk ligt met de „Karl Marxs­traat”? Waren er dan toch zulke grote ver­schillen? En hoe passen de Tuinkade en Rooswijk in dit ver­haal? Een lez­ing over won­ing­bouw, ide­alen, standsver­schillen en meer.

His­tori­cus Hans Luiten vertelt hierover op don­derdag 28 maart.
Hans Luiten is ver­bon­den aan de Geschiedenisakademie en was eerder geschiedenisler­aar en wethouder.
De lez­ing is vrij toe­ganke­lijk voor iedereen, wordt gehouden in wijk­cen­trum Dirk Prins en geor­gan­iseerd door de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing.
Het adres van Dirk Prins is: A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaandam.
Tijd: 28 maart 2019 om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Voor­licht­ing­spro­gramma Kli­maatadap­tatie 2019

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Porte­feuille Beheer Buiten­ruimte
Jaar­lijks wor­den inwon­ers geïn­formeerd over de mogelijkhe­den van kli­maatadap­tatie. De gemeente Zaanstad wil graag dat inwon­ers zich voor­berei­den op de kli­maatveran­der­ing en een bij­drage lev­eren om de effecten daar­van te ver­min­deren. Daarom wordt jaar­lijks een pro­gramma met pub­liek­s­ac­ties opgesteld. Zo ook dit jaar. Het gaat om de vol­gende acties:
Tegel eruit/​plant erin — Bij de grotere tuin­cen­tra kun­nen in april tegels voor planten geruild wor­den.
Buur­tac­tie Steen­breekIn mei zal er met een kar een rondgang door drie ver­schil­lende buurten gemaakt wor­den en bewon­ers uitgen­odigd wor­den tegels in te lev­eren voor planten.
Bom­e­n­ac­tie School­pleinen — In feb­ru­ari zullen de basiss­c­holen in Zaanstad uitgen­odigd wor­den een boom te laten planten in de bomen­week.

Via de web­site nl komt infor­matie over veran­derin­gen van het veen­wei­dege­bied als gevolg van de kli­maatveran­der­ing, de gevol­gen van droogte en extreme neer­slag in de stad, de onder­s­te­un­ing van de gemeente om een gevel­tuin te begin­nen en wat bewon­ers zelf kun­nen doen om regen­wa­ter langer vast te houden.

3D kaarten maken

Pers­bericht
Bij Wijk­cen­trum Dirk Prins komt om de maandag­mid­dag een clubje dames bij elkaar om samen dried­i­men­sion­ale wen­skaarten te maken. Het is een leuke hobby en je bent samen gezel­lig en cre­atief bezig. Geen ervar­ing hier­mee? Dat is geen prob­leem want je wordt al snel een eindje op weg geholpen.
Nieuwe ‘cluble­den’ welkom op Iedere tweede maandag­mid­dag van de maand van 14.0016.00 uur.
De kosten zij Euro 5,00 per keer, inclusief mate­ri­aal.
Infor­matie en aan­melden bij wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam. Tele­foon 0756310707. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

kindertuin2019Start Kinder­tu­inen in de Rosar­ium Vrien­den­tuin.
Pers­bericht
Onder lei­d­ing van Ton Smit (O.a. School­tu­inen de Bijenkorf, Tran­si­tion Town Zaanstreek)

Elke laat­ste Woens­dag van de maand. Van Maart tot en met Sep­tem­ber. Rosar­ium Vrien­den­tuin, Rosar­i­umpark Krommenie.

kindertuin1Lekker buiten bezig zijn en (soms) nog wat leren ook.
Ook dit jaar zal de Rosar­ium Vrien­den­tuin in het Rosar­ium park door­gaan met de kinder­tu­inen. Er komt geen vast pro­gramma maar er zullen tuin­t­jes beschik­baar zijn waar kinderen in hun eigen stukje lekker (met hun oud­ers) aan de slag kun­nen wan­neer ze dat zelf willen
Natu­urlijk is dat soms best ingewikkeld, tuinieren. Daarom zal Ton Smit, bek­end van onder andere de School­tu­inen van de Bijenkorf in Assendelft wel elke maand een keer aan­wezig zijn met gereed­schap, plan­t­jes en zaden.
Dat zal dan steeds op de laat­ste woens­dag­mid­dag van de maand zijn, van 13:30 tot 16:00 uur.
We begin­nen dan op woens­dag 27 maart.
In Sep­tem­ber sluiten we weer tra­di­tion­eel af met een pan­nenkoek­maaltijd in het Rosariumhorst.
Dus heb je zin om lekker met plan­t­jes en groente en grond bezig te zijn, geef je dan op. Er is beperkte ruimte dus doe het maar snel.

Opgeven kan via Ton Smit: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.;
Volg ons op Face­book! Rosar­ium Vrien­den­tuin.
Meer info over het pers­bericht: Jacob Spaan­der Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; 06 476 35 401
Joomla tem­plates by a4joomla