Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


indigologoSte­un­groep rouw in Zaan­dam
Pers­bericht

Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een ste­un­groep rouw.

Doel
Het verbinden van mensen die in het­zelfde rouw­pro­ces zit­ten (bevorder­ing onder­linge steun). Tevens geven we inzicht in het rouw­pro­ces en ont­vang je doel­tr­e­f­fende tips die jouw rouw­pro­ces kun­nen verlichten.

Voor wie?
Voor inwon­ers van gemeente Zaanstad die hun part­ner of een fam­i­lielid (niet hun kind) ver­loren hebben en min­i­maal 1 jaar in rouw zijn.

Groeps­g­rootte: max­i­maal 10 personen.

Waar en wan­neer?
De 5 bijeenkom­sten vin­den plaats op don­derdag 1, 15 en 29 okto­ber, 12 een 22 novem­ber van 13.00 uur tot 15.00 uur

Locatie: Groote Weiver, Indus­trieweg 1A Wormerveer (coronaproof)

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.

De ste­un­groep wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Zaanstad.


Ate­lier­route Zaanstreek
Pers­bericht

atelierroute1Kun­stliefheb­bers opgelet! Houd het laat­ste week­end van sep­tem­ber en het eerste week­end van okto­ber vrij. Want dan mag u komen snuffe­len in de ate­liers van 67 kun­ste­naars in de hele Zaanstreek.

Culi­naire avond bij Mennistenerf

Pers­bericht

restaurantHet gezel­lige restau­rant van Men­nis­ten­erf opent haar deuren weer voor de culi­naire avond. Dit keer geen buf­fet, maar een over­heer­lijk vijf­gan­gen diner bij u aan tafel geserveerd. Van­wege de coro­na­maa­trege­len is er slechts beperkt plaats, dus wacht niet te lang met reserveren.
Bij bin­nenkomst wordt u gevraagd zich in te schri­jven op het bezoek­er­sreg­is­tratiefor­mulier bij de recep­tie. Deze lijst wordt bijge­houden om de GGD Zaanstreek Water­land in staat te stellen con­tact– en bronon­der­zoek uit te voeren in geval van een besmet­ting met het Covid-​19 virus. Ook bli­jft de ander­halve meter maa­tregel zoals deze maatschap­pelijk geldt ook bin­nen Men­nis­ten­erf van kracht, eve­nals goede hand­hy­giëne. U kunt hier­voor gebruik maken van de voorzienin­gen op de locatie.

U bent van harte welkom op vri­jdag 25 sep­tem­ber vanaf 18.00 uur,
de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren.
Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 32 62.


Aan­geleverde afbeelding.


Ont­dek de eet­bare natuur
Pers­bericht


vriendentuinHele maand sep­tem­ber.
Een gezonde stad is een groene stad.
Dit geldt ook voor het dorp Krom­me­nie. Dat is van nature altijd al erg groen geweest. In één van de twee grote parken bevindt zich al vele jaren een buurt­moes­tuin. De vri­jwilligers en buurt­be­won­ers vin­den het ook belan­grijk dat mensen gezond (en het liefst lokaal) eten. Daarom hebben zij niet alleen een klein voed­sel­bos aange­plant, zij willen mensen ook op een aansprek­ende manier mensen bewust maken van de (eet­bare) natuur in hun omgev­ing.

Fotowed­strijd
De Rosar­ium Vrien­den­tuin organ­iseert de fotowed­strijd ‘Eet­bare natuur‘. Met deze leuke actie willen we mensen bewust maken van het belang van (eet­baar) groen in de directe leefomgev­ing. Thuis of onder­weg. Eet­bare natuur kom je bijna overal tegen.
Wat kom je aan groen tegen en wat kun je eten?

Iedereen met een cam­era kan mee­doen. Breng eet­bare natuur in beeld en lever je foto in voor 30 sep­tember 2020 via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Graag willen we het tot de planten­wereld beperken

Begin okto­ber wordt de win­naar bek­end gemaakt via de face­book­site van de Rosar­ium Vrien­den­tuin.

Maak kans op een mooi pri­jzen­pakket! De twee leuk­ste, mooiste of span­nend­ste foto’s win­nen!

Kleine let­tert­jes:
• Ben je onder de 18 jaar, vraag dan wel even toestem­ming aan je oud­ers;
• Jouw foto’s kun­nen gebruikt wor­den door de Rosar­ium Vrien­den­tuin voor pre­sen­tatie­doelein­den. Ze zullen ook op de face­book­pag­ina geplaatst wor­den.

Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin


Paint & Beer
Pers­bericht

PaintBeerAl in 2008 bun­delden drie goede vrien­den met een enorme passie voor hun vak hun krachten.
Handge­maakt bier, hard­core graf­fiti en live street art, de per­fecte com­bi­natie.
En door het even­e­ment op unieke locaties te hosten, groeit de rep­u­tatie van Paint & Beer jaar na jaar.

Begin­nend bij ‘Villa Friekens’, een groot gekraakt bedri­jven­ter­rein, groeide het aan­tal uitgen­odigde kun­ste­naars van tien naar bijna hon­derd.
Evenzo groeide Friekens Brouw­erij al snel uit tot een gere­specteerde bron van kwaliteits­bier.
Helaas is deze site in 2016 ontru­imd en ver­plaatst naar de ADM-​site, maar deze is ook ontru­imd.
Deze afname van de ‘vrije ruimte’ in Ams­ter­dam heeft ertoe geleid dat de afgelopen jaren geen Paint & Beer-​evenement kon wor­den georganiseerd.

Maar nu hebben we de kans om terug te keren met een beknopte ver­sie van het even­e­ment in ‘De Roze Tanker’, een andere passende unieke, cul­turele en cre­atieve ruimte. Bek­ijk live kunst die op en rond het gebouw wordt gemaakt door lokale en inter­na­tionale kun­ste­naars en geniet van een grote selec­tie handge­maakte bieren van Friekens Brouw­erij en gast­brouw­ers. Op 26 sep­tem­ber 2020 — Amsterdam-​Noord.

Routebeschri­jv­ing zie: https://​www​.detanker​.nl/

Soci­aal afs­tand nemen wordt in acht genomen en er wor­den maskers uitgedeeld.
Dus kom terug naar Paint & Beer en zie oude vrien­den of kom en maak nieuwe.

Aan­geleverde foto.


Joomla tem­plates by a4joomla