Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Rondje Stoot­er­splas; voge­len per fiets
Pers­bericht

SloterplasOp zondag 24 novem­ber aanstaande onder lei­d­ing van IVN-​natuurgids Jan van Emaus gaan we op de fiets rond de Stoot­er­splas op zoek naar de win­ter­vo­gels die over­win­teren in het Twiske. We stap­pen ver­schil­lende keren van de fiets om de aan­wezige vogels te bekijken.
De excur­sie duurt ongeveer 2 uur.
Neemt u naast een fiets ook warme kled­ing en regen­kled­ing mee. Ste­vige schoe­nen of laarzen aan­bev­olen, en uw eigen ver­rek­ijker of tele­scoop. Ook een (warme) ver­snaper­ing voor onder­weg is aan te bevelen.
Datum: zondag 24 novem­ber 2019
Tijd: 10.3012.30 uur
Locatie: Zorg­boerderij De Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer
(NB: Het Twiske kent betaald parkeren)
Kosten: deel­name bedraagt euro 2,50 per per­soon, IVN leden gratis
Aan­melden bij Jan van Emaus via email adres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 020 482 23 17
Het max­i­mu­maan­tal deel­ne­mers is 12.

Aan­geleverde foto.


…Vadertje Tijd ont­moet Father Christmas…!

Pers­bericht


En dat zal gepaard gaan met een groot Zaans Win­ter­mark­t­spek­takel op Zater­dag 23 november vanaf 10 uur. Tra­di­tion­eel in dat mon­u­men­tale, antieke god­shuis, zoals de Bullek­erk nu een­maal is. Daar­buiten grauwe luchten… hagel en regen… pad­den­stoe­len… kale bomen in de mist… rode en gele bladeren, die een kleur­rijk palet vor­men als dec­o­ratie achter de warmte, het kaarslicht en de eeuwe­noude kerst melodieën uit de tijd toen geluk heel gewoon was….

Win­ter­markt in Mennistenerf

Pers­bericht

Save the date! Op zater­dag 30 novem­ber wordt er een win­ter­markt gehouden van 10.00 tot 14.00 uur in de hal van Men­nis­ten­erf. Er staan dan diverse kraam­p­jes met onder andere: sier­aden, zelfge­maakte artike­len, cadeau artike­len, 3D kaarten, ker­star­tike­len en een oliebollenkraam.
De brasserie zal ook open zijn met heer­lijke ver­snaperin­gen en smooth­ies. Zeker de moeite waard om te komen kijken.
Men­nis­ten­erf
H. Ger­hard­straat 771502 CC Zaan­dam
Recep­tie: 075 612 32 62

Ten­toon­stelling 150 jaar spoor in de Zaanstreek
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad


Open­ing op woens­dag 27 novem­ber 2019
Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam
150 jaar spoorDe Zaan­lijn is niet meer weg te denken uit de streek, maar er moest heel wat gebeuren voor­dat in 1869 de eerste trein de Zaanstreek bin­nen reed. Wan­neer wer­den de eerste plan­nen gelanceerd? Wat was de moti­vatie? Waarom kwam de spoor­lijn te liggen zoals die ligt en lag de rails altijd al op dezelfde plek?
Veel Zaankan­ters verwacht­ten dat de komst van de trein goed zou zijn voor de han­del en wel­vaart. Is dat werke­lijkheid gewor­den? En was iedereen even blij met de komst van een spoor­lijn?
Voor deze ten­toon­stelling selecteerde het Gemeen­tearchief o.a. spoor­wegkaarten, foto’s, offi­ciële brieven en een dag­boek­frag­ment van met­se­laar Lam­ber­tus van Cal­car uit de eigen col­lec­tie. Deze wor­den aange­vuld met diverse objecten, zoals schaalmod­ellen van sta­tion­s­ge­bouwen en treinen die op dit tra­ject reden.
In een tij­dreis van 150 jaar vol­gen we het spoor van de Zaan­lijn, de sta­tions, halte Hem­brug en af en toe een zijspoor.
U bent op woens­dag 27 novem­ber van harte welkom bij de offi­ciële open­ing met een intro­duc­tie door Arjen van Ginkel. Na het bek­ijken van de vit­rine is er tijd om na te praten bij een bor­rel.

Pro­gramma 27 novem­ber
16.00 uur • Inloop met koffie /​thee
16.15 uur • Welkom door gemeen­tearchivaris Frans Hov­ing
• Intro­duc­tie door geschiedenis­do­cent en Zaanse treinenken­ner Arjen van Ginkel
• Onthulling ten­toon­stelling in de pub­liek­shal door wethouder Rita Noordzij
• Bek­ijken ten­toon­stelling en bor­rel

Wilt u de ten­toon­stelling op een ander moment bek­ijken? Dit is mogelijk tij­dens de open­ingsti­j­den van het Stad­huis tot en met vri­jdag 7 feb­ru­ari 2020.
Open­ingsti­j­den Stad­huis:
Maandag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Dins­dag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Woens­dag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Don­derdag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Vri­jdag van 08.30 uur tot 17.00 uur


Bijeenkomst Alzheimer Café
Pers­bericht

Alzheimercafe2Thema: ‘Hoe betrek je de buurt’
In Zaan­dam wordt op 20 novem­ber 2019 een Alzheimer Café geor­gan­iseerd over het betrekken van de sociale omgev­ing in het bieden van hulp aan mensen met demen­tie en hun man­tel­zorger.
Veel man­tel­zorg­ers én vrien­den, buren of fam­i­liele­den van iemand met demen­tie zullen dit herken­nen: ‘Laat maar weten als ik iets voor je kan doen’. Vaak bli­jft het daar­bij; de man­tel­zorger vindt het lastig om een con­crete hulpvraag te stellen. De buur, vriend of fam­i­lielid wil wel helpen, maar weet niet goed hoe.

Het Alzheimer Café Zaanstad organ­iseert daarom een infor­matief en luchtig pro­gramma ‘Hoe betrek je de buurt?’. In één uur wordt aan­dacht besteed aan de impact van demen­tie in de samen­lev­ing. Ook komt het stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden van gerichte hulp aan bod.
U kunt gratis deel­ne­men aan de bijeenkomst ‘Hoe betrek je de buurt?’ op 20 novem­ber 2019 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) bij het Alzheimer Café Zaanstad, in Pen­nemes, Bloem­gracht 95, 1502 WB Zaan­dam.
Man­tel­zorg­ers wor­den gevraagd een buur, vriend(in), fam­i­lielid of verenig­ings­maatje mee te vragen.

Joomla tem­plates by a4joomla