Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Ten­toon­stelling ‘Zaanstad Regenboogstad’

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

paarsevrijdagSociale accep­tatie en vei­ligheid voor de LHBTI gemeen­schap.
Vri­jdag 14 decem­ber, was de offi­ciële open­ing van de ten­toon­stelling ‘Zaanstad Regen­boogstad’. Wethouder Songül Mut­luer sprak over de rol van de gemeente om de sociale accep­tatie van LHBTI– inwon­ers te ver­groten. Naast ‘Zaanstad Regen­boogstad’ lopen ook de thema’s jezelf kun­nen zijn, accep­tatie en sol­i­dariteit in het onder­wijs als een rode draad door de expositie.

Oer IJ atlasKen­nis­mak­ingscur­sus Oer-​IJ gebied in de Zaanstreek

Pers­bericht

Na de suc­cesvolle ken­nis­mak­ingscur­sussen in Ken­nemer­land en de IJmond wordt nu ook in de Zaanstreek een serie vergelijk­bare hoor­col­leges geor­gan­iseerd waar­bij de Zaanse ontstaans– en bewon­ings­geschiede­nis cen­traal staat. Deskundige gast­sprek­ers geven op zes don­derda­gavon­den een pre­sen­tatie over onder meer arche­olo­gie, geolo­gie, natuur, water­be­heer en de relatie tussen het land­schap en de indus­triële ontwik­kel­ing. Te begin­nen op don­derda­gavond 31 jan­u­ari. Aanslui­tend zijn er op zater­da­gen twee excur­sies in het buitengebied.

Leven onder zeeniveau

Pers­bericht

Van 24 novem­ber 2018 t/​m 17 mei 2019
zeeniveauIn de Zaanstreek leven we onder zeeniveau. Dat doen we al eeuwen, als gevolg van het inklinken van de veen­grond. Om droge voeten te houden was het nodig het dal­ende land te bedijken en droog te houden met behulp van pol­d­er­molens (door Zaankan­ters overi­gens steev­ast water­molens genoemd). Die strijd tegen het water is nooit meer opge­houden en kent zo nu en dan span­nende momenten.
De water­snoodramp in 1953 zit nog ste­vig in het col­lec­tieve geheugen gegrift. In de Zaanstreek ging het mis in 1916 toen dijken van de Zuiderzee het begaven en heel Water­land en het Oost­z­i­jderveld onder water kwa­men te staan.

Tin­nen sol­daat­jes op Fort aan Den Ham.

Pers­bericht

FortadHam3

FortadHam2Vanaf 30 april is Fort aan Den Ham, aan Busch en Dam, weer voor pub­liek geopend. UNESCO Werelder­f­goed.
Het fort is het hele jaar door op iedere woens­dag te bezoeken.
Van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Er is ruime parkeergelegenheid.

Het fort ligt net over het spoor tussen Krom­me­nie en Uit­geest aan de provin­ciale weg N203.
Nu een rustige plek in het Noord-​Hollandse land­schap maar in de mobil­isati­eti­j­den 19141918 en 1940 vol sol­daten en kanonnen.

De vri­jwilligers hebben van het fort een mil­i­tair museum gemaakt met behoud van de oude sfeer. Zoveel mogelijk is het fort in de oude staat gehouden of terugge­bracht met zieken­zaal, keuken, officier­skan­tine en de man­schap­pen privaten.

Er zijn diverse exposi­ties te zien over de Stelling, WO-​2, mil­i­taire com­mu­ni­catie, de linie van Bev­er­wijk en de Poli­tionele acties gedurende 19451950 in voor­ma­lig Ned-​Indie.

Het fort en fort­ter­rein ron­dom is geheel toegankelijk.

Infor­matie op www​.for​t​aan​den​ham​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla