Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Zil­ver­reigerex­cur­sie met zopie

Pers­bericht

Zater­dag 17 novem­ber 16.15 uur: Vaarex­cur­sie met gids. Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer

Tien­tallen grote zil­ver­reigers komen elke avond in de win­ter uit de wijde omgev­ing naar de gemeen­schap­pelijke slaap­plaats in het Wormer– en Jis­per­veld. Het is een fan­tastisch schouwspel, wan­neer in de avond­schemer­ing van ver­schil­lende kan­ten grote witte vogels komen aan­vliegen en plaat­sne­men in de bomen. Het water van de Merken is ‘s nachts bedekt met een tapijt van hon­der­den slapende meeuwen.

Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 62191 00 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten inclusief soep na afloop € 14, kinderen € 5. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 12.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op 21 novem­ber terecht op het spreekuur in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125 te Krom­me­nie.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 50,00.

En op 25 okto­ber kunt u hier­voor terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3 te Wormerveer.

Voor senioren kost de keur­ing € 40,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 60,00.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.

Jubileum exposi­tie – van 35 jaar schilderen

Pers­bericht

marionmaasOkto­ber t/​m Decem­ber 2018 — in Zorgcirkel Toren­erf, Prins van Oran­jes­traat 1 te Wormer

Mar­ion Maas: Omdat ik dit jaar mijn jubileum van 35 jaar schilderen vier, zijn div. schilder­i­jen –Let op het pri­jskaartje– flink afgepri­jsd. Het zijn b.v. vooral mijn aquarellen, fig­u­ratief geschilderd in de Zaanstreek en Noord Hol­land die hier­voor zijn uitverkoren.

Ik bek­waamde mij in die 35 jaar in div. dis­ci­plines o.a. Aquarelleren, Etsen, Portret en Naak­t­model schilderen en teke­nen o.l.v. div. Zaanse kun­ste­naars.
Momenteel schilder ik voor­namelijk met veel plezier bloe­men, dieren en land­schap­pen in acryl en kleine vogels in oliev­erf o.a. bij de Krom­me­niese Schilderkring alsmede bij de bek­ende Zaanse kun­ste­naar Reina Koerten.
Div. schilder­i­jen uit deze dis­ci­plines zijn ook aan­wezig in de exposi­tie in Torenerf.

Ik hoop U echt weer te ver­bazen met deze exposi­tie en wens U veel plezier bij het aan­schouwen van mijn 58 schilder­i­jen.
Bij alles wat ik schilder zoek ik steeds naar schoonheid, kracht, herken­baarheid en sfeer.

Mar­ion Maas

Mijn web­site: www​.mar​i​on​maas​.cmshost​.nl
Mjn email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Natu­urlijk Natuur

Pers­bericht

staphor4

Op zater­dag 13 okto­ber opent Galerie Staphor­sius de 9e edi­tie van de verkoop­ex­posi­tie Natu­urlijk Natuur. Ook deze keer is weer een boeiende col­lec­tie van ‘wildlife art’ beelden, tekenin­gen en schilder­i­jen te bek­ijken, gemaakt door (inter)nationaal bek­ende kun­ste­naars.
Deze keer stelde galeriehouder Rob Staphor­sius zichzelf de vraag wat ‘wildlife’ in de huidige tijd eigen­lijk is. “Kijk naar de dis­cussies eerder dit jaar rond een natu­urge­bied in Flevoland”, licht Rob toe.
Hij ver­volgt: “Het vee in ons land is al heel lang een voor­beeld van het zoge­noemde domes­ti­catie, waar dieren, in welke vorm dan ook, een nut­tige func­tie voor de mens moeten hebben. De koe is hier wel de bek­end­ste verte­gen­wo­ordi­ger van en is daarmee één van de meest karak­ter­istieke ver­schi­jnin­gen in ons Hol­landse wei­de­land­schap. Een sym­bool ook van het boerenbedrijf, waar in het voor­jaar de staldeuren open­gaan met het bek­ende koeiendansen”.


Water­rijke groep­sex­posi­tie bij Artzaanstad

Pers­bericht

waterVan 13 okto­ber t/​m 17 novem­ber organ­iseert Artza­anstad een groep­sex­posi­tie van zes kun­ste­naars met het thema „Water”.
De offi­ciële en feestelijke open­ing is op zater­dag 13 okto­ber om 15:00 uur bij de kun­s­tu­itleen op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam en is vrij toe­ganke­lijk. De open­ing wordt ver­zorgd door Cees Loggen. Cees Loggen (VVD) is gede­puteerde van de provin­cie Noord-​Holland voor water, Wad­den­fonds, water­recre­atie, grotere wateren, toezicht waterschappen.

Joomla tem­plates by a4joomla