Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Lezin­genserie behangselschilder Uppink

Pers­bericht


Uppink15 decem­ber 15 uur:
Eloy Kold­eweij: De mode van behangselschilder­ing in het Hol­landse interieur


Ver­meend portret van de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink (17671849). Foto: Rijksmu­seum.

Op 1 novem­ber j.l. werd op feestelijke wijze het 20-​jarig bestaan gevierd van het woon­huis­mu­seum Honig Breethuis in Zaandijk. Naast een door het hele huis ge-​ensceneerd toneel­stuk met alle vri­jwilligers in de rol van bewon­ers van het eerste uur, was het hoogtepunt de pre­sen­tatie van een in eigen beheer uit­gegeven boek over de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink (17671849). Het prachtig geïl­lus­treerde werk werd geschreven door George Slieker – bestu­urlid van de Verenig­ing Honig Breethuis, en tevens redac­tielid van ons tijd­schrift Zaans Erf­goed.
Van deze laat­ste grote Ned­er­landse behangselschilder zijn maar liefst vijf ensem­bles op de oor­spronke­lijke plek bewaard gebleven. In samen­werk­ing met Huis de Viss­cher in Ams­ter­dam en de bewon­ers van het pand Lagedijk 110 in Zaandijk wordt er van 17 novem­ber t/​m 26 april 2020 een lezin­gen­cy­clus met 7 lezin­gen ron­dom het werk van Uppink gehouden, meren­deels in Zaandijk maar ook wel in Huis de Viss­cher in Ams­ter­dam. Daar­bij kun­nen de aan­wezige ensem­bles bezichtigd wor­den.
Tijd: Alle lezin­gen (m.u.v. 26 jan­u­ari) vin­den op zonda­gen om 15 uur plaats.
Kosten: Deel­name aan een lez­ing bedraagt € 25,- pp (inclusief boek) of € 12,50 pp indien men het boek reeds bezit.
Reserveren via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. o.v.v. van uw naam, tele­foon­num­mer, e-​mailadres en het aan­tal per­so­nen dat wenst deel te nemen.

Aan­geleverde foto


Pro­gramma Podium DE FLUX2019

Pers­bericht

logoflux

Ten­toon­stelling 150 jaar spoor in de Zaanstreek
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad


Open­ing op woens­dag 27 novem­ber 2019
Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam
150 jaar spoorDe Zaan­lijn is niet meer weg te denken uit de streek, maar er moest heel wat gebeuren voor­dat in 1869 de eerste trein de Zaanstreek bin­nen reed. Wan­neer wer­den de eerste plan­nen gelanceerd? Wat was de moti­vatie? Waarom kwam de spoor­lijn te liggen zoals die ligt en lag de rails altijd al op dezelfde plek?
Veel Zaankan­ters verwacht­ten dat de komst van de trein goed zou zijn voor de han­del en wel­vaart. Is dat werke­lijkheid gewor­den? En was iedereen even blij met de komst van een spoor­lijn?
Voor deze ten­toon­stelling selecteerde het Gemeen­tearchief o.a. spoor­wegkaarten, foto’s, offi­ciële brieven en een dag­boek­frag­ment van met­se­laar Lam­ber­tus van Cal­car uit de eigen col­lec­tie. Deze wor­den aange­vuld met diverse objecten, zoals schaalmod­ellen van sta­tion­s­ge­bouwen en treinen die op dit tra­ject reden.
In een tij­dreis van 150 jaar vol­gen we het spoor van de Zaan­lijn, de sta­tions, halte Hem­brug en af en toe een zijspoor.
U bent op woens­dag 27 novem­ber van harte welkom bij de offi­ciële open­ing met een intro­duc­tie door Arjen van Ginkel. Na het bek­ijken van de vit­rine is er tijd om na te praten bij een bor­rel.

Pro­gramma 27 novem­ber
16.00 uur • Inloop met koffie /​thee
16.15 uur • Welkom door gemeen­tearchivaris Frans Hov­ing
• Intro­duc­tie door geschiedenis­do­cent en Zaanse treinenken­ner Arjen van Ginkel
• Onthulling ten­toon­stelling in de pub­liek­shal door wethouder Rita Noordzij
• Bek­ijken ten­toon­stelling en bor­rel

Wilt u de ten­toon­stelling op een ander moment bek­ijken? Dit is mogelijk tij­dens de open­ingsti­j­den van het Stad­huis tot en met vri­jdag 7 feb­ru­ari 2020.
Open­ingsti­j­den Stad­huis:
Maandag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Dins­dag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Woens­dag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Don­derdag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Vri­jdag van 08.30 uur tot 17.00 uur


Velázquez & Co

Pers­bericht


Kristof2Het Ams­ter­damse Rijksmu­seum pre­sen­teert dit najaar kunst uit de Spaanse zeven­tiende eeuw.
Dat zijn schilder­i­jen die om his­torische rede­nen nauwelijks in Ned­er­landse open­bare col­lec­ties te vin­den zijn.

Op zondag 15 decem­ber lei­den we de Spaanse kunst uit die tijd graag bij u in met de lez­ing ‚Velázquez & Co’.
Let op: De verkoop voor de lez­ing van 12.00 reeds ges­loten.
Voor de lez­ing op zondag 15 decem­ber om 14.30 uur zijn nog kaarten beschikbaar.
UITVERKOCHT lez­ing ‚Velázquez & Co’: zo 15 dec, 12.0014.00 (Zaandam)
2e Lez­ing ‚Velázquez & Co’: zo 15 dec, 14.3016.30 (Zaandam)

U kunt kaarten bestellen via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Natu­urlijk Natuur expositie

Pers­bericht
Stapeekhoorn StapIJsvogel

Tot 28 decem­ber kunt u bij Galerie Staphor­sius geni­eten van de 10e edi­tie van de verkoop­ex­posi­tie Natu­urlijk Natuur.
Ook deze keer is een boeiende col­lec­tie van beelden, tekenin­gen en schilder­i­jen bijeen gebracht, alle geïn­spireerd op de natuur. Ver­schil­lende kun­ste­naars, zoals Jos Aan­raad, Léon van der Lin­den en Kees van de Nes, zijn inmid­dels een vaste waarde gewor­den. Maar ook dit jaar wor­den nieuwe kun­ste­naars ver­welkomd; zo is er werk te zien van bijvoor­beeld schilderes Ala Khonikava, beeld­houw­ster Hetty Heyster en glaskun­ste­naar Jacob Bos.

StapBlauwrozeThema
Deze keer is het thema van de exposi­tie ‘Het ritme van de natuur’, met het elk jaar weer wis­se­len van de seizoe­nen en wat dit voor plant en dier betekent. Hier­bij wordt ook een zorg gedeeld over de invloed op dit natu­urlijke ritme door de gevol­gen van kli­maatveran­derin­gen.
“Afgelopen zomer had Ned­er­land te kam­pen met bijvoor­beeld zeer hoge tem­per­a­turen met de nodige gevol­gen. Ik ben daar eerder ongerust over, als dat ik echt vrolijk word van die tro­pis­che dagen, hit­te­gol­ven en droogte. De kun­ste­naars in deze exposi­tie trekken door de natuur om land­schap­pen, planten en dieren tot in den treure te observeren en in hun kunst­werken zo getrouw mogelijk vast te leggen. „Maar hoe ziet deze natuur er over meer dan een halve eeuw uit?” aldus galeriehouder Rob Staphor­sius.

Met Sundays@Staphorsius is de galerie ook een aan­tal zonda­gen geopend. Ver­schil­lende kun­ste­naars zijn dan in de galerie aan­wezig om hun werk te demon­str­eren en hier­bij een uit­leg geven. Sundays@Staphorsius van 1317 uur: Op 6 en 20 okto­ber 20193 en 17 novem­ber 20191, 15 en 26 decem­ber 2019

De Exposi­tie Natu­urlijk Natuur is te zien van 5 okto­ber tot 28 decem­ber 2019.
Geopend: Dins­dag – zater­dag van 917 uur.


Galerie Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287b
West­zaan
T: 075 6143 000 — E: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. — I: www​.staphor​sius​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla