Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Nacht van de nacht

Pers­bericht

poelboerderij2Op zater­dag 26 okto­ber 19.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Laat het donker zijn en ont­dek hoe mooi de nacht is in het Wormer– en Jis­per­veld. De nacht van de nacht is een jaar­lijks even­e­ment om aan­dacht te vra­gen voor de lichtvervuil­ing. Door het vele licht zijn er min­der ster­ren waar te nemen en zijn er aller­lei andere effecten voor natuur en milieu. Onder lei­d­ing van een schip­per en gids op zoek naar de donkere spot in het veld. Bij de Poel­boerderderij sluiten we de avond af met warme soep, vuurko­r­ven en de mogelijkheid om de ster­ren en plan­eten te bek­ijken door de tele­scopen van deskundige sterrenkijkers.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Foto archief Poelboerderij.

Varen door een roem­rijk verleden
Pers­bericht

poelboerderij
Op zondag 20 okto­ber 13.30 uur: Vaarex­cur­sie met gids. 13.30 uur — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Op zondag 27 okto­ber 13.30 uur: Vaarex­cur­sie met gids. 13.30 uur — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
We varen tij­dens deze excur­sie een grote ronde over het Zwet naar Jisp en via Bruiloft­sloot, Noorder­ganss­loot, Merken en de polder Schaalsmeer weer terug naar de Poel­boerderij. De gids vertelt over het boeiende verleden van Wormer en Jisp. Van pre­his­to­rie tot heden! Over wind­molens, het Ver­bon­den Hoofd en de Gouden Eeuw. Over vaar­boeren en natu­ur­boeren. En natu­urlijk is er onder­weg volop aan­dacht voor prachtige vogels en planten.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 621 910 0 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Foto archief Poelboerderij.

Van stam­boom tot biografie: vanuit vrouwelijk per­spec­tief!
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

VoorouderspreekuurVooroud­er­spreekuur met lez­ing door Diana van den Berg
Er komen steeds meer biografieën, fam­i­liev­er­halen en lev­ensver­halen op de markt. Veel hier­van gaan over man­nen. Het aan­deel vrouwen over wie geschreven wordt bli­jft achter. Zijn hier rede­nen voor? En wat kunt u doen? Diana van den Berg geeft u antwo­ord op deze vra­gen.
Tij­dens het Vooroud­er­spreekuur kan iedereen vri­jbli­jvend op de studiezaal terecht voor vra­gen en advies over vooroud­eron­der­zoek. René Bont (archiefmedew­erker en lid van de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing) helpt u op weg met uw onder­zoek en laat zien waar de archieven staan die u kunt raad­ple­gen, zowel op de studiezaal als op onze web­site.

o Datum: vri­jdag 25 okto­ber 2019
o Aan­vang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
o Locatie: Gemeen­tearchief Zaanstad
o Deel­name gratis
o Aan­melden via het Gemeen­tearchief Zaanstad

Aan­geleverde foto

Hal­loween voor kids
Pers­bericht

Halloween1Drie dagen lang staat Stads­boerderij Dar­win­park in het teken van Hal­loween. Het hele ter­rein en de gebouwen zijn ‘spooky’ ver­sierd en er zijn tal­loze activiteiten. Je kunt een speur­tocht doen, een bezoekje bren­gen aan het griezellab en het piratennest. Je kunt heer­lijk sprin­gen op het springkussen en er is nog veel meer te doen. Lekkere din­gen zijn te halen bij de suik­er­spinkraam. Voor oud­ere kinderen is er – als ze dat ten­min­ste dur­ven! — ook nog de Scare­zone.
Het Hal­loween­feest is geschikt voor kinderen van alle leefti­j­den.
Vol­wasse­nen en begelei­ders mogen gratis naar binnen.

Toe­gang: Kinderen van 4 tot en met 17 jaar betalen € 5,00 (bij twi­jfel wordt naar je id gevraagd). Daar­voor kri­j­gen zij een masker, een zakje snoep, limon­ade én een super­leuke middag!

Kom dus ook. Op 23, 24 en 25 okto­ber van 12.00 tot 16.00 uur, Stads­boerderij Dar­win­park.
Let op: De boerderij is op deze dagen tot 12.00 uur ges­loten.
Voor meer infor­matie: Tel: 075 616 69 06 Stads­boerderij Dar­win­park, De Weer 31, 1504 AH Zaan­dam
Aan­geleverde foto

Claude Monet en Velázquez & Co

Pers­bericht

kristof1Monet

Dit najaar is in het Kun­st­mu­seum Den Haag, voorheen het Gemeen­te­mu­seum, de ten­toon­stelling ‚Tuinen van ver­beeld­ing’ te zien. De ‚Water­lelies’ van Claude Monet zijn daar het stral­end mid­delpunt.
Op zondag 3 novem­ber kunt u in Zaan­dam een lez­ing vol­gen over de kunst van Monet, dus ook over schilder­i­jen die in Den Haag niet te zien zullen zijn.

Joomla tem­plates by a4joomla