Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Work­shop natu­ur­fo­tografie in het Twiske
Pers­bericht
roodborstjeTips en weet­jes over het fotograferen in de natuur !
Op zater­dag 29 juni aanstaande organ­iseert het IVN Twiske, onder lei­d­ing van Jan Rijn­ders, een work­shop natu­ur­fo­tografie van 11.00 tot 15.00 uur.
Het groot­ste prob­leem bij natu­ur­fo­tografie is dat je onder­w­er­pen niet altijd meew­erken. Bij planten heb je het geluk dat ze niet bewe­gen maar als je een spec­i­fieke plant wil fotograferen moet je wel weten waar hij staat en wanneer.
Bij het fotograferen van dieren heb je een ander prob­leem. Dieren willen vaak hele­maal niet op de foto. Er zijn echter ver­schil­lende manieren om dit wel voor elkaar te kri­j­gen en daar gaat deze work­shop onder andere over. Naast the­o­rie over hoe je een goede natu­ur­foto moet maken gaan we ook buiten aan de slag.
Datum: zater­dag 29 juni 2019
Tijd: 11.0015.00 uur
Locatie: Kan­tine zorg­boerderij De Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer
Deel­name kost2,50 p/​p., gratis voor leden van het IVN en KNNV
Opgave via: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of als u geen e-​mail heeft: 06 516 49 411 (Karin Stroet, spreekt u aub een bood­schap in)
Aan­geleverde foto.
Cur­sus ‘meer zelfvertrouwen’
Pers­bericht
indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het ver­groten van het zelfvertrouwen.
Voel je je onzeker, neig je om jezelf kleiner te maken dan je bent en vind je het lastig om jezelf te zijn bij anderen? Dan is deze train­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in hoe een tekort aan zelfvertrouwen ontstaan, geven tips en doen oefenin­gen om je zelfvertrouwen te ver­groten.
De train­ing start op dins­dag 2 juli 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur en op dins­dag 9 juli 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk 2 uur. De bijeenkom­sten vin­den eens in de twee weken plaats.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaan­dam
Gratis: Er zijn geen kosten aan deel­name ver­bon­den.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.

Avond­wan­del­ing in het Twiske
Pers­bericht

avondwandelingOp woens­da­gavond 3 juli kunt u voor de derde keer dit jaar met IVN gid­sen Henk Strijker en Karin Stroet, op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske.
Tij­dens de ont­dekkingstocht van circa 2 uur gaan we op zoek naar planten, vogels en andere dieren. Het vogelkoor is nu stiller, alle ter­ri­to­ria zijn bezet, velen hebben jon­gen en daarom hoeft er min­der gezon­gen wor­den door de mannetjes.
Ook komt het ontstaan van het Twiske gebied met regel­maat aan de orde. Een bezoek aan de Schotse Hoog­lan­ders hoort daar bij. U kunt ken­nis maken met pas geboren Joep en Bert.
Het is een ont­dekkingstocht, geschikt voor alle leefti­j­den, mits U goed ter been bent.
Trek ste­vige schoe­nen aan en houd reken­ing met de muggen, die tal­rijk zijn.
Datum: woens­dag 3 juli 2019
Tijd: 19.3021.30 uur
Verza­melplaats: Par­keer­plaats P9, bij de stuw.
Deel­name kost2,50 p/​p. gratis voor leden van het IVN en KNNV en kinderen tot /​met 12 jaar.
Aan­meld­ing via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 133 19 278
Opgave is ver­plicht tot 24 uur voor de wan­del­ing, om ver­rassin­gen voor u en voor de organ­isatoren te voorkomen.
Wilt u een routebeschri­jv­ing of wat meer infor­matie, stuur een berichtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., u kri­jgt zo snel mogelijk antwoord.
Aan­geleverde foto.

Het HEM pre­sen­teert Chap­ter 1NE: Edson Sabajo & Guil­laume Schmidt

Pers­bericht
Hemlogo

“Cul­tuur ontstaat in gemeen­schap­pen.”
Het HEM, een nieuw kun­stin­sti­tuut op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam, is 21 juni 2019 geopend. Het HEM is geves­tigd in een voor­ma­lige kogelfab­riek van bijna 10.000 m2 en com­bi­neert de pre­sen­tatie van rel­e­vante beeldende kunst met een sterke pro­gram­mer­ing van muziek, per­for­mances en dans, en de organ­isatie van maatschap­pijkri­tis­che pub­lieke programma’s en par­tic­i­patieve, edu­catieve activiteiten.
Kim Tuin, directeur van Het HEM: „We willen dat al onze bezoek­ers zich thuis voe­len, geïn­spireerd raken en zich open­stellen voor nieuwe ervarin­gen, intuïties en cre­atieve ideeën. Door kunst te gebruiken om belan­grijke vra­gen te stellen over de heden­daagse maatschap­pij, hopen we mensen een betrokken en inclusief begrip van onszelf, de ander en de wereld te geven.„
Chap­ter 1NE van Het HEM deelt het ver­haal van Edson Sabajo en Guil­laume Schmidt: een cre­atief onderne­mers­duo bek­end van het suc­cesvolle streetwear– en lifestyle merk Patta. Diepge­worteld in de hiphop­cul­tuur kun­nen Sabajo en Schmidt wor­den beschouwd als cul­turele voor­lop­ers. Voort­durend in con­tact staand met hun artistieke en muzikale omgev­ing, verte­gen­wo­ordi­gen ze een nieuwe gen­er­atie ‘homo uni­ver­salis’: veelz­i­jdige mak­ers die niet wor­den geleid door con­ven­ties maar zelf de voor­waar­den schep­pen om hun ideeën te ver­wezen­lijken.
Chap­ter 1NE is mede mogelijk gemaakt met steun van Bank­Giro Loterij Fonds, Fonds 21, Mon­dri­aan Fonds en Adi­das.
Adres: Het HEM
Warm­perserij 1
Zaan­dam, the Nether­lands
www​.het​hem​.nl

‘Hulp bij rouw’ te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een work­shop gericht op het onder­s­te­unen van je rouw­pro­ces.
Loop je hierin vast ? Het je het gevoel wat extra onder­s­te­un­ing hierin te kun­nen gebruiken? Dan is deze work­shop iets voor jou.
We geven je inzicht in waarom je rouwt en geven veel waarde­volle prak­tis­che tips om jouw pro­ces te ondersteunen.
De work­shop wordt tweemaal gegeven en wel op woens­dag 17 juli 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur en op don­derdag 18 juli 2019 van 13.00 uur tot 15.00 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.
Joomla tem­plates by a4joomla