Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Ondek de Zaanstreek op de Zaanse Kun­st­Sa­lon 2020!
Pers­bericht

Stap2020uitnOnlangs opende de Willem Jansen sticht­ing bij Galerie Staphor­sius de Zaanse Kun­st­Sa­lon, een verkoop­ex­posi­tie geheel samengesteld met kunst­werken die door par­ti­c­ulieren zijn inge­bracht.
Uitein­delijk zijn er meer dan 300 items aan­geleverd, waaron­der ruim 100 objecten afkom­stig uit de omvan­grijke col­lec­tie van Zaankan­ter Rem­met Ouwe­jan jr. (19302019) zoals schilder­i­jen, gesne­den beeld­jes, zil­ver­w­erk en snuis­ter­i­jen. Bij­zon­dere aan­dacht is er ook voor een unieke col­lec­tie abstracte werken van de Zaanse schilder Jaap Stel­laart (19201992).

Buurt­cen­trum De Vuis­ter gaat weer voorzichtig open
Pers­bericht

Buurt­cen­trum de Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR te Koog aan de Zaan gaat weer “voorzichtig” open, voor­lopig alleen de koffie inloop op de woens­da­gen van 10.3012.00 uur, met als regel max. 30 per­so­nen per zaal, met inacht­ne­m­ing van de 1,5 meter afs­tand. Om te voorkomen dat er te veel mensen komen is op dit moment aan­melden ver­plicht via www​.devuis​ter​.nl
Indien er nieuwe activiteiten wor­den opges­tart, dan wordt dit ver­meld op de web­site en op de posters op de ingangs­deur van het buurtcentrum.

Voorin­schri­jv­ing van onze Bridgeclub
Met ingang van dins­da­gavond 8 sep­tem­ber bieden we de mogelijkheid in club­ver­band te brid­gen. Gezel­ligheid staat voorop en inschri­jven gaat per paar. Je kunt je ook indi­vidueel aan­melden, dan kijken wij of we een maatje voor je kun­nen vin­den. Bridge­club De Vuis­ter is aanges­loten bij de Ned­er­landse Bridge Bond en alle leden wor­den daar aangemeld en ont­van­gen ook het maan­delijkse magazine.
We begin­nen om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is De Vuis­ter open en kun je alvast een kop koffie of thee bestellen. We spe­len vijf ron­des met een korte pauze na de derde. Zo rond half elf zijn we klaar, wordt de uit­slag van die avond bespro­ken (krijg je ook meteen in je mail­box) en bor­re­len we nog met elkaar. Rond elf uur keert iedereen huiswaarts. De kosten per speler per seizoen zijn € 65,- en daar krijg je dan 30 gezel­lige bridgeav­on­den voor terug!
Aan­melden of vra­gen: Anne­mieke Poiesz , 06 206 85 800 (of via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.).


Gratis cur­sus ‘meer zelfvertrouwen’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het ver­groten van het zelfvertrouwen.
Voel je je onzeker, neig je om jezelf kleiner te maken dan je bent en vind je het lastig om jezelf te zijn bij anderen? Dan is deze train­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in hoe een tekort aan zelfvertrouwen ontstaan, geven tips en doen oefenin­gen om je zelfvertrouwen te vergroten.
De cur­sus start op dins­dag 30 juni 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk een uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 30 juni, 21 juli, 4 augus­tus, 1 sep­tem­ber en 6 okto­ber van 15.00 uur tot 16.00 uur.
Deze cur­sus zal in ver­band met de coro­na­maa­trege­len online, inter­ac­tief wor­den gegeven.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.


Zaan­sche Zegel­Zoek­ers (ZZZ) postzegelv­erenig­ing 100 jaar
Pers­bericht

Deze keer geen uitn­odig­ing om een grootse open­ing van een ten­toon­stelling bij te wonen… En dat ter­wijl de verenig­ing die nu exposeert, juist deze week hon­derd jaar bestaat. De nieuw­ste ten­toon­stelling van het Gemeen­tearchief, in samen­werk­ing met postzegelv­erenig­ing de Zaan­sche Zegel­Zoek­ers (ZZZ), is geopend in kleine kring. Om al onze vaste gas­ten toch op afs­tand mee te laten geni­eten van de open­ing, hebben we alles op film vastgelegd.
In deze peri­ode van aan­dacht op afs­tand brengt de post­bode weer vaker per­soon­lijke kaarten en brieven rond. De Zaan­sche Zegel­Zoek­ers zijn al hon­derd jaar inten­sief met post bezig: leden van deze Zaanse postzegelv­erenig­ing zijn altijd op zoek naar die ene zegel of dat ene post­stuk om hun verza­mel­ing nog com­pleter te maken.
In de ten­toon­stelling komen hun diverse inter­esses terug: er zijn Olymp­is­che postzegels te zien, vlin­ders, vuur­torens, Van Gogh, zep­pelin­post, ijs­post, ramp­post – alles kleur­rijk ontworpen.
Ook zijn er verza­melin­gen van oude ansichtkaarten met het stad­huis van Zaan­dam op de voorkant of Zaanse postkan­toren. Post naar Zaankan­ters vanuit Nederlands-​Indië en mon­sterza­k­jes uit alle hoeken van de wereld voor Zaanse bedrijven.
Een eeuw gele­den besloot een groepje ent­hou­si­astelin­gen een verenig­ing van Zaanse postzegelverza­me­laars op te richten. Dat gebeurde hartje zomer, op 1 juni 1920 in café Tromp te Zaan­dam. In de Paas­vakantie van 1961 was er een druk­be­zochte jubileum­ten­toon­stelling in het Typhoonge­bouw, toen leek iedereen wel postzegels te verza­me­len. En nu dus een ten­toon­stelling in het Stad­huis: voor alle (voor­ma­lige) verza­me­laars een feest van herkenning!
De ten­toon­stelling is tot en met 14 augus­tus gratis te bezichti­gen tij­dens de open­ing­suren van het Stad­huis.
Denk daar­bij wel aan de ander­halve meter afs­tand tot andere bezoekers.


Roep om finan­ciële steun Zaanse popsector

Pers­bericht

Fluxnoodfonds

Joomla tem­plates by a4joomla