Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Vleer­muizen en nach­tu­ilen met Ron van ’t Veer

Pers­bericht

Vri­jdag 30 juni 21.00 uur — Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer

Na een boeiende inlei­d­ing over dieren van de nacht — nachtvlin­ders, vleer­muizen en uilen — wor­den met een licht­laken insecten gevan­gen en gede­ter­m­i­neerd. Tij­dens de vaar­tocht wor­den met een bat­de­tec­tor de ver­schil­lende soorten vleer­muizen herk­end. Maar eerst varen we naar een stal waar bij het vallen van de duis­ter­nis kerkuilen uitvliegen om te gaan jagen op muizen.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl .

Ver­leng­ing rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d. 22 juni27 juli terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3.
Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 55,00.
Voor infor­matie en een afspraak belt u tij­dens kan­tooruren naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau van Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen: ‪088 23 23 300.
Zelf een datum plan­nen kan via www​.regel​zorg​.nl.

stap1Zomer­ex­posi­tie Zon­der Haast

Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphorsius

Galerie Staphor­sius in West­zaan organ­iseert deze zomer de vierde edi­tie van de exposi­tie Zon­der Haast, met ook dit keer een gevarieerd aan­bod van schilder­i­jen en objecten van ver­maarde nationale en inter­na­tionale kunstenaars.

Avond­wan­del­ing in het Twiske,

Pers­bericht

twiskeOp woens­da­gavond 5 juli kunt U voor de de derde keer op stap met IVN gids Henk Strijker door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske. Tij­dens de wan­del­ing van ongeveer twee uur gaan we op zoek naar vogels planten en dieren. Een bezoek aan de Schotse Hoog­lan­ders hoort daar­bij. Ook gaat de wan­del­ing door het bij­zon­dere gebied de Blokken waar ver­schil­lende planten zullen bloeien waaron­der de wilde betram en het heel­blaadje De excur­sie is geschikt voor alle leeftijden

Datum: woens­da­gavond 5 juli 2017
Tijd: 19.30
Plaats: Par­keer­plaats P 9 bij de stuw Oost­zaan
Opgave is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 1331 9278
Kosten: € 2,50 per per­soon (leden van het IVN en KNVV kinderen tot en met 12 jaar gratis)
Voor meer infor­matie stuur een berichtje naar boven­staand e-​mail adres

Aan­geleverde foto.

Zaanse maalda­gen

Pers­bericht

molens

De Zaanse maalda­gen zijn een begrip. Al meer dan 40 jaar stelt De Zaan­sche Molen meel­molen De Koker, oliemolen Het Pink en pel­molen Het Prin­sen­hof open voor pub­liek in de maan­den april t/​m sep­tem­ber. Ook papier­molen De Schoolmeester sluit zich bij deze maalda­gen aan en is extra geopend.

Het betreft de zater­da­gen 10 juni, 8 juli, 12 augus­tus en 9 sep­tem­ber.
Tijd: van 10 tot 16 uur.

De Zaan­sche Molen-​Molenmuseum

Joomla tem­plates by a4joomla