Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Buiten­bad De Crom­menije vanaf vri­jdag 5 feb­ru­ari open
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Goed nieuws voor liefheb­bers van buiten­zwem­men: het buiten­bad van zwem­bad De Crom­menije is vanaf vri­jdag 5 feb­ru­ari 9.00 uur weer open. Wethouder Sport, Ger­ard Slegers zal het zwem­bad offi­cieel ope­nen. Om de inwon­ers van Zaanstad de mogelijkheid te bieden buiten te zwem­men, is de open­ing van het zwem­bad vervroegd. Nor­maal gespro­ken opent het buiten­bad pas eind april. Banen­zwem­mers kun­nen vanaf aanstaande vri­jdag 7 dagen in de week een duik nemen in het 50 meter bad.

Vorige week is ges­tart met alle voor­berei­din­gen en het vullen van het zwem­bad. Momenteel wordt het water opge­warmd tot 2021 graden Cel­sius, dit is een behagelijke tem­per­atuur in com­bi­natie met de buiten­lucht. Wethouder Slegers: “We kre­gen vanuit meerdere inwon­ers de vraag of het buiten­bad niet al eerder open kon. Met de open­stelling bieden we de inwon­ers weer de mogelijkheid om baan­t­jes te zwem­men. Bewe­gen en sporten in de buiten­lucht is heel belan­grijk om fit en gezond te bli­jven dus hier­aan werken we graag mee!”

Directeur Sportbedrijf Zaanstad, Ivonne van Tuijl: “We zijn blij dat we in deze moeil­ijke coro­n­ape­ri­ode de Zaanse inwon­ers toch nog de mogelijkheid kun­nen bieden om buiten te zwem­men. Wij hebben gezien hoeveel mensen plezier beleven in andere buiten­zwem­baden en vol­gen graag dit voor­beeld, wij kijken ernaar uit de eerste gas­ten te verwelkomen.”

Buiten zwem­men en RIVM maa­trege­len
Bezoek­ers dienen in en ron­dom het water de 1,5 meter afs­tand te behouden. Daar­naast moeten de aangegeven loop– en zwem­routes gevolgd wor­den voor een veilige en pret­tige zwe­mer­var­ing. Zwem­mers wor­den ver­zocht om met bad­kled­ing aan naar het zwem­bad te komen en altijd de aan­wi­jzin­gen van het per­son­eel op te volgen.

Open­ingsti­j­den en meer infor­matie
Op de web­site www.sportbedrijfzaanstad.n l staan de open­ingsti­j­den. Het is noodza­ke­lijk om vooraf online een kaartje te kopen, dit kan vanaf maandag 1 feb­ru­ari 2021 om 9.00 uur via de blauwe but­ton tick­ets op www​.sportbedri​jfza​anstad​.nl

Reken­ing houden met weer­som­standighe­den
Het zwem­bad­wa­ter wordt ver­warmd tot een tem­per­atuur 2021 graden Cel­sius, maar kan met name bij nachtvorst ’s ocht­ends net onder die tem­per­atuur zijn. Belan­grijk voor zwem­mers om reken­ing mee te houden en vol­doende warme kled­ing mee te bren­gen voor na het zwemmen.


Ten­toon­stelling ‘Zaanse pophis­to­rie 19002020
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

Vanaf 28 jan­u­ari 2021Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam

‘Zaanse pophis­to­rie 19002020’ geeft een beeld van ruim een eeuw pop­u­laire muziek in de Zaanstreek. Som­mige ster­ren hebben het zo ver geschopt, dat je miss­chien pas in deze ten­toon­stelling ont­dekt dat ze Zaanse roots hebben!
Pophistorie
Na een korte voorgeschiede­nis vanaf 1900, toen er alleen blad­muziek bestond en er nog geen radio en gelu­ids­dragers ontwikkeld waren, begint de reis pas echt:
een muzikale en cul­turele reis door de tijd met afbeeldin­gen, prints, foto’s, posters, boeken, kaart­jes en zelfs een orig­i­neel man­u­script van het lied Men­sch Durf Te Leven (Memento Vivere) van de eerste Zaanse pop­ster Dirk Witte. Maar ook spullen als een radiover­sterker, de eerste elek­trische Egmond gitaar, een hippe kof­fer­gram­mo­foon uit de 60’s en een ghet­to­blaster uit de 80’s.

De tij­dreis eindigt in 2020 met de dig­i­talis­er­ing, stream­ing via inter­net en de iPhone.
Behalve voor zangers en band­jes is er ook aan­dacht voor nieuwe muziek­stro­min­gen als hiphop, house en dance, en voor roem­ruchte Zaanse podia als Drieluik, De Kade en de buurthuizen.
Rob Hen­driks heeft deze ten­toon­stelling ingericht in samen­werk­ing met het Gemeen­tearchief Zaanstad. De ten­toon­stelling is gebaseerd op zijn boek ‘De Zaanse Pophis­to­rie 19602020’, dat in decem­ber 2020 is ver­sch­enen. Op de web­site van het Gemeen­tearchief wor­den film­p­jes geplaatst met korte toelicht­ing van Rob Hen­driks bij de vit­rines.
De ten­toon­stelling is te zien in de pub­liek­shal van het stad­huis in Zaan­dam tot en met vri­jdag 9 april 2021.
Voor de ten­toon­stelling is een afspraak niet nodig. Als het druk is, kunt u het beste op een rustig moment terugkomen. Rustige momenten zijn: maandag tot en met don­derdag na 16.00 uur, vri­jdag na 12.00 uur.


Raam­ex­posi­tie ‚Blik naar bin­nen’
Pers­bericht

artzaanstadlogoArtcoronaDeze gekke peri­ode van lock­down, stress, verveling en veran­der­ing vraagt om enige cre­ativiteit van ons alle­maal. Hoe vul je de tijd in die je nor­maal gespro­ken met je vrien­den door­brengt of op school of winke­lend of in een museum? Gelukkig zijn er ontzettend veel posi­tieve ini­ti­atieven. En wij wilden daar een steen­tje aan bij­dra­gen door een raam­ex­posi­tie in te richten.

Het viel ons op dat er nu heel veel mensen over het mooie Hem­brugter­rein wan­de­len.
Om een extra dimen­sie aan die wan­del­ing te geven bedachten wij deze raam­ex­posi­tie. We hebben een ontzettend grote col­lec­tie met prachtige kunst­werken die nu nauwelijks wordt gezien omdat we geen mensen bin­nen mogen laten en dat is zonde.
Dus werp tij­dens je wan­del­ing ‚een blik naar bin­nen’ bij Artzaanstad.


Online ont­moetin­gen voor energie en inspi­ratie
Pers­bericht

‘Best span­nend, maar wel heel leuk!’ is één van de reac­ties na een online ont­moet­ing bij Bind op het Hem­brug. Het is ook echt anders dan de ver­plichte zoom­sessies met je collega’s. De online gesprekken bij Bind zijn per­soon­lijker, vaak ont­moet je nieuwe mensen en je bent even uit je eigen bubbel. Jij kunt ook meedoen!

In deze tijd is het lastig om nieuwe ont­moetin­gen en mooie gesprekken te hebben. Ter­wijl de ontwik­kelin­gen in de wereld schree­uwen om een beetje ver­bon­den­heid. Door de lock­down mis je het per­spec­tief van de ander en kun je je ver­liezen in je eigen bubbel. Dat kan lei­den tot piek­eren, somber­heid of fut­loosheid. Mensen hebben nou een­maal de energie en inspi­ratie nodig van andere mensen.

Online gesprekken
Laten we elkaar daarom vaker ont­moeten. Online, veilig in het com­fort van je eigen huis. Bind organ­iseert deze ont­moetin­gen via Zoom, een pro­gramma waarmee je via inter­net kunt video­bellen. Het enige wat je nodig hebt is inter­net en een com­puter, tele­foon of tablet met cam­era. Na inloggen heet een gesprek­slei­der je welkom en kan het gesprek beginnen.

Onder­w­er­pen en gesprekspart­ners
We zijn heel benieuwd wat jou bezighoudt en wie jij wilt ont­moeten. Laat het ons weten, dan zoeken wij verbindin­gen. Mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

De vol­gende gesprekken staan al gep­land:
Dins­dag 2 feb 19:30 — onder­w­erp: Een­za­amheid
Dins­dag 16 feb 19:30 — onder­w­erp: Vac­cineren
Dins­dag 2 maart 19:30 — onder­w­erp: Thuis(gevoel)
Meld je aan via face​book​.com/​b​i​j​b​i​n​d of www​.bijbind​.nl

Bind
De huiskamer van Bind op het Hem­brug is een cul­tureel ont­moet­ings­cen­trum in een trans­for­ma­torhuisje. Van nature een plek voor ont­moetin­gen en gesprekken voor en door een zeer gevarieerd publiek.

Zaanstad in Dialoog
Zaanstad in Dialoog stim­uleert betekenisvolle gesprekken tussen Zaankan­ters met ver­schil­lende achter­gron­den over voor hen belan­grijke thema’s. Gesprekken vanuit oprechte nieuws­gierigheid en waarder­ing. Met als doel begrip, verbind­ing en verdieping. Voor de gesprekken bij Bind zorgt deze organ­isatie voor geschikte gespreksleiders.

Ga naar www​.bijbind​.nl of face​book​.com/​b​i​j​b​i​n​d voor meer informatie.


Rosar­ium Vrien­den­tuin in de pri­jzen.
Pers­bericht

KMPprijs

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is in de pri­jzen gevallen. Ze deden dit jaar mee met de kern met pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse hei­de­maatschap­pij. Door de maa­trege­len rond corona kon het één en ander niet door­gaan maar de doe­len zijn eigen­lijk alle­maal gehaald. Ver­hoogde bakken voor senioren, een voed­sel­bos, een fotowed­strijd en meer bewustz­ijn over eet­baar groen in je directe leefomgev­ing. Als bonus twee nieuwe bankjes en een groot zwijn uit een boom­stam.
Het was in ieder geval goed voor een derde plek.

Met dit ste­un­tje in de rug gaan wij dit jaar ook weer ent­hou­si­ast aan de slag. We hebben al weer heel wat plan­nen om Krom­me­nie groener en gezel­lig te maken. Samen met andere maatschap­pelijke organ­isaties in Krom­me­nie steken we de kop­pen bij elkaar hoe wij jong en oud elkaar meer kun­nen laten ont­moeten en hoe wij het belang van een groene en gezonde leefomgev­ing verder kun­nen uit­dra­gen. Vanaf maart gaan wij weer uit­pakken.

Ook voor 2021 zijn wij op zoek naar mensen die zich het komende jaar willen inzetten voor dezer prachtige en bij­zon­dere buurt­moes­tuin mid­den in het Rosar­i­umpark. Dat is hard nodig want naast meer groen hebben wij ook meer han­den nodig die het willen en kun­nen dragen.

Meer Infor­matie Rosar­ium Vrien­den­tuin.
De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een open­bare moes­tuin voor en door buurt­be­won­ers.
Het is de bedoel­ing dat we samen tuinieren en oog­sten. Wij willen graag veel buurt­be­won­ers bij dit mooie stukje Zaans groen betrekken door mid­del van leuke activiteiten, zoals Ver­halen in het park, meew­erkda­gen, een buurt­pick­nick en meer.
Kom gerust eens langs in het Groen­park (Rosar­i­umpark) te Krom­me­nie.
Op dins­dag en vri­jdag tussen 15:30 en 17:30 zijn er altijd wel mensen.
Volg ons op face­book: Rosar­ium Vriendentuin.

Con­tact opne­men via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. kan natu­urlijk ook.


Joomla tem­plates by a4joomla