Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Gratis zomer­ac­tiviteiten voor kinderen en vol­wasse­nen
Pers­bericht

t/​m don­derdag 19 augus­tus wordt Sum­mer Jam 2021 geor­gan­iseerd door Team Jon­geren­werk van de Sociale Wijk­teams Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk en Zaandam-​Zuid. Dit even­e­ment vindt plaats in samen­werk­ing met FluXus en biedt kinderen tussen de 8 en 16 jaar leuke activiteiten in de zomer­vakantie. Daar­bij is er een spe­ci­aal aan­bod van Girlzz voor mei­den van 12 tot 18 jaar. Ook is er voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar de Zaanse Zomer Expe­ri­ence 2021, wat geor­gan­iseerd wordt door Sportbedrijf Zaanstad met medew­erk­ing van de Jon­geren­werk­ers op dins­dag 3, 10 en 17 augus­tus.
Naast activiteiten voor de jeugd, bieden de Sociale Wijk­teams ook mooie zomer­ac­tiviteiten voor volwassenen.

Op natu­urex­cur­sie in Noord Hol­land
Pers­bericht


LocalNatureGuide1Goed nieuws: het is ein­delijk weer mogelijk om natu­urex­cur­sies te organ­is­eren. Op het plat­form www​.Local​Na​tureGuide​.com bieden vanaf deze week natu­urgid­sen hun excur­sies weer aan, zoals vogels kijken, wild­plukex­cur­sies, wild­sa­fari en sur­vival­tochten in de natuur. Kies jouw favori­ete gids en trek eropuit!

Local Nature Guide lanceerde afgelopen jaar met groot suc­ces. In slechts enkele maan­den boek­ten hon­der­den natu­urliefheb­bers excur­sies via het plat­form. Toen kwam corona. “Helaas moesten we alles stil­leggen door de coro­na­maa­trege­len. Dat was een flinke klap”, vertelt mede-​oprichter Erik van Bem­mel. “Het heeft even gedu­urd, maar we zijn nu vooral heel erg blij dat we weer mogen starten. De zomer is inmid­dels aange­bro­ken en dit is een fan­tastis­che tijd om de natuur te ontdekken.”

Ook voor de gid­sen op het plat­form is dit goed nieuws. ”De gid­sen zijn vee­lal ZZP’ers die blij zijn dat ze weer excur­sies mogen geven”, aldus Erik. “Op veel van hen zullen de coro­na­maa­trege­len ook finan­cieel flinke invloed hebben gehad, dus hopelijk trekt dat nu weer snel aan.”

Noord Hol­landse natu­urgid­sen
In Ams­ter­dam is onder meer natu­urgids Arja Helmig te boeken. Arja Helmig heeft een fas­ci­natie voor voed­sel­bossen. ‘Een voed­sel­bos betekent voed­sel ver­bouwen, waar­bij je samen­werkt met de natuur. Je oogst van veel onbek­ende eet­bare bomen, stru­iken, klim­mers en kruiden. Want natuur is geweldig, maar nog leuker als je eruit kunt eten!’

LocalNatureGuide2Met Milou Peperkamp uit Diemen gaat het ‘off-​the-​beaten track en een tikkeltje anders. Als natu­urgids sla ik graag linksaf bij het over­woek­erde paadje als anderen rechts het pad vol­gen’. Ze geeft onder meer meer­daagse sur­vival­train­in­gen, maar is ook te boeken voor een excur­sie in de natuur ron­dom Amsterdam.

Ont­dek jij liever per kano het prachtige Water­land? Ga dan met ervaren en gedreven natu­urgids Majel Tromp op pad. Tij­dens een Wet­lands Safari ont­dek je prachtige sloot­jes en zie je heel veel water­vo­gels van dichtbij.

Jouw per­fecte gids of activiteit
Uniek aan Local Nature Guide is dat je boekt bij een gids, in plaats van bij een organisatie.

Daar­door weet je pre­cies met wie je op stap gaat.
Wil jij een gids die alles weet over vogels, iemand die goed is met kinderen of gewoon lekker stru­inen door de duinen?
Op basis van reviews, plaats, beschik­baarheid, exper­tise en prijs kies je de per­fecte gids voor jou.

www​.Local​Na​tureGuide​.com

artzaanstadlogoExposi­ties bij Art Zaanstad

Pers­bericht

kunstweekendOmdat er weer veel mag, doen we dat ook.
In het week­end van 3 & 4 juli kun je bij Artza­anstad volop geni­eten van kunst van drie exposi­ties! En wel: Ger Zaagsma, Buiten­ex­posi­tie Hans Blank en Exposi­tie Flower Tales.
We doen er weer een lekker corona-​proof hapje en drankje bij gewoon omdat het kan.

Over Artza­anstad
Artza­anstad: al decen­nia lang een begrip op het gebied van heden­daagse beeldende kunst in heel Ned­er­land.
Artza­anstad is niet alleen een kun­stver­huur, maar ook een actieve galerie voor heden­daagse kun­ste­naars.
Naast beeldende kunst vindt u een uit­ge­breide col­lec­tie des­ig­nar­tike­len in onze kun­st­cadeauwinkel en in de webshop.

Ons adres is:
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

Zomer­ex­posi­tie ‘Zon­der Haast’
Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphor­sius
Galerie Staphor­sius in West­zaan organ­iseert zomer 2021 de zevende edi­tie van de exposi­tie ‘Zon­der Haast’. Ook deze keer is galeriehouder Rob Staphor­sius op zoek gegaan naar nieuw werk van ver­maarde nationale en inter­na­tionale kun­ste­naars. Het resul­taat is een gevarieerde col­lec­tie van zeer fijn en real­is­tisch gemaakte schilder­i­jen en ook werk in een meer lossere impres­sion­is­tis­che stijl, waar­bij echter de zicht­bare werke­lijkheid niet uit het oog wordt ver­loren. Ook wor­den bronzen en houten beelden aange­bo­den. Werk van kwaliteit in elke pri­jsklasse, gemaakt door 18 kun­ste­naars.

Eén van de nieuwe gezichten is Lieve Dejonghe (1960) uit Oost-​Vlaanderen, die zichzelf ook wel als een onrealistisch-​realistische schilder type­ert. Haar ken­nis­mak­ing met het werk van de beroemde fijn­schilder Henk Hel­man­tel inspireerde haar om zich volledig te richten op het real­is­tisch schilderen. “Hoe meer je kijkt, hoe groter de wereld wordt”, zegt Lieve wan­neer het gaat over haar inspi­ratiebron.

Ook is er werk te zien van de Belg Mark Van Crom­brugge (1954), die zich in de loop der jaren ontwikkelde van reclame-​illustrator tot kun­stzin­nig schilder, en dat nog steeds met het­zelfde oog voor het kle­in­ste detail, maar nu met het toevoe­gen van een extra dimen­sie die de uiter­lijke schoonheid die hij in zijn schilder­i­jen vastlegt met verve overtreft.

Crombrugge Magnoli


Links: Van Crom­brugge — rechts: Ernich Magnoli

Ook neemt Paul van Ernich (1960) voor het eerst deel. Hij spe­cialiseert zich in stillevens en portret­ten, die hij op mod­erne wijze inter­pre­teert maar vol­gens de gelaagde oliev­erf tech­niek van de oude meesters met veel geduld opbouwt. Enige jaren gele­den nam Van Ernich deel aan het tele­visiepro­gramma ‘Ster­ren op het Doek’, en won hij met een portret van Ilse de Lange haar voorkeur.
De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk met ook ruime par­keergele­gen­heid.

Zon­der Haast: 19 juni – 18 sep­tem­ber
Geopend: dins­dag t/​m zater­dag, 917 uur
Kun­st­ga­lerie en Lijsten­mak­erij Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287B
1551 RG West­zaan
0756143000
www​.staphor​sius​.nl
100 jaar Het huisje aan de sloot
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

huisjesloot
Vanaf 17 juni 2021 Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam
In het voor­jaar van 1921 ver­scheen de allereer­ste edi­tie van Het huisje aan de sloot van Carry van Bruggen. Dat is hon­derd jaar later een vier­ing waard, want nooit eerder – of later – werd de Zaanstreek zo promi­nent geportret­teerd in de Ned­er­landse literatuur.


Carry van Bruggen kwam in 1885 op vier­jarige leeftijd in de Zaanstreek wonen als Car­olina Lea de Haan. Haar vader Izak de Haan kreeg werk als voorzanger en gods­di­en­ston­der­wi­jzer in de kleine, Joodse gemeen­schap van Zaan­dam. De indrukken die ze hier als jong meisje opdeed, waren een onu­it­put­telijke bron van inspi­ratie voor haar schri­jver­schap. Ook haar broertje, Jacob Israël de Haan, werd een bek­end schri­jver.

Het huisje aan de sloot bestaat uit impres­sion­is­tis­che schet­sen, geschreven vanuit het per­spec­tief van een leergierig, gevoelig meisje van ongeveer 9 jaar. Carry van Bruggen ver­plaat­ste zich terug naar het kind dat ze was. Daar­bij ging het haar niet om feit­elijke waarheid, maar om waarachtigheid, zoals ze het zelf uit­drukte. Door de jaren heen is het één van haar meest gelezen werken gebleven, met maar liefst 27 drukken.

Lit­er­atu­ur­weten­schap­per Renate Sun-​Louw (Over Lit­er­atuur) doet samen met het Gemeen­tearchief deze tijd her­leven voor het pub­liek. We nemen je mee door Carry van Bruggens Zaanstreek in woord en beeld, in de jaren negentig van de 19e eeuw.

Op de web­site van het Gemeen­tearchief wor­den film­p­jes geplaatst met korte toelicht­ing van Renate Sun-​Louw bij de vit­rines.
De ten­toon­stelling is te zien in de pub­liek­shal van het stad­huis in Zaan­dam tot en met vri­jdag 27 augus­tus 2021. Voor de ten­toon­stelling is een afspraak niet nodig. Als het druk is, kunt u het beste op een rustig moment terugkomen.
Rustige momenten zijn: maandag tot en met don­derdag na 16.00 uur, vri­jdag na 12.00 uur.


Joomla tem­plates by a4joomla