Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Tussen Zuid­dijk en Zaan
Pers­bericht

Sep­tem­ber is de maand van de ker­mis en de maand van de Dam tot Damloop. Dam tot Dam is HET even­e­ment in de buurt waar­bij je je buren buiten tegenkomt. Omdat het dit jaar niet door­gaat hebben we iets anders bedacht en hopen dat je mee wilt doen om wat gezel­ligheid en leef­baarheid in de buurt te brengen 😉.

Zater­dag 19 sep­tem­ber 2020 is het World Cleanup Day. Kom een uurtje mee­helpen met zwer­fvuil oprapen? We starten om 13 uur bij de de jeu de boules­baan in het Burcht­plantsoen. Hand­schoe­nen, prikkers en vuil­nisza­kken zijn aan­wezig. Na afloop een klein hapje van Zuid­dijk Kaas&Lekkers.

Dins­dag 22 sep­tem­ber 2020 van 18:00 tot 22:00 uur

Bewon­ers en onderne­mers aan de Zuid­dijk kri­j­gen bin­nenkort een uitn­odig­ing om live mee te praten over de buurt. Met ver­trag­ing, door corona, komt er dan ein­delijk een bijeenkomst over de Zuid­dijk. Anderen, die geen uitn­odig­ing kri­j­gen, kun­nen via een livestream meek­ijken met de tafelgesprekken.

Alles over deze bijeenkomst vind je op www​.zaan​damzuid​.info


Zater­dag 26 sep­tem­ber 2020 Burendag 2020. Wil je mee­helpen met het ver­van­gen van de zes bloem­bakken langs het par­keert­er­rein of onkruid wieden in het Burcht­plantsoen? Je bent van harte uitgen­odigd vanaf 13 uur, het duurt tot 16 uur en na afloop is er een drankje bij Café De Schot.

Face­book­groep Tussen Zuid­dijk en Zaan heeft inmid­dels meer dan 650 leden. Door diverse mensen wor­den er berichten geplaatst op aller­lei gebied. Leuk!! Maar toch….. toch nog veel berichten door de beheerder, voor­namelijk deelac­ties van andere pagina’s. De beheerder ziet lang niet alles dat met de buurt en de Zuid­dijk te maken heeft, dus deel vooral zelf (zowel bewon­ers als onderne­mers) ook op deze pag­ina? Kost niets en de pag­ina heeft een steeds groter bereik.

Wijk­web­site www​.zaan​damzuid​.info een ander kanaal voor ver­sprei­den van berichten, infor­matie delen en om met andere buurt­be­won­ers of de wijk­man­ager in con­tact te komen. De wijk­web­site is voor heel de wijk en niet alleen een bepaalde buurt. Hier zijn geen com­mer­ciële activiteiten toegestaan.


Big Art
Pers­bericht

artzaanstadlogoArtZa­anstad doet mee aan de hip­ste kun­st­beurs van Ned­er­land: BIG ART. De beurs is van 30 sep­tem­ber tot en met 4 okto­ber in het Pro­ject­ge­bouw op het Hem­brugter­rein in Zaan­dam.
Artza­anstad kun­s­tu­itleen & galerie pre­sen­teert op BIG ART twee gigan­tis­che instal­laties van Sjaak Kooij en van Jimi Klein­bru­inink. Op 250 meter van de beurs toont Artza­anstad op haar eigen locatie een kleine exposi­tie met werk van beide kunstenaars.

Sjaak Kooij werkt als beeldend kun­ste­naar met een grote ver­schei­den­heid aan mate­ri­alen. Zijn oor­sprong ligt in het schilderen en zijn schilder­achtige tech­niek vindt tevens zijn weg in ruimtelijke werk. Hoewel de mate­ri­alen divers zijn, zijn er grote overeenkom­sten tussen de onder­w­er­pen en thema’s die Kooij aansni­jdt. Zo ook in de instal­latie ‘Horse­back Rid­ers’, een bew­erk­ing van een gelijk­namig schilderij uit 2018.

Jimi Klein­bru­inink ontv­ing dit jaar een stipendium van de Dooye­waard sticht­ing voor de toeken­ning van de Hart Nib­brig Stu­dio Award. O.a. in het van Abbe­mu­seum in Eind­hoven en in het Singer Laren waren instal­laties van Jimi te zien. Tij­dens BIG ART 2020 toont Jimi een nieuwe ver­sie van de meer dan 8 meter hoge instal­latie ‘MEANDER’.

De kun­st­beurs BIG ART wordt voor de vijfde keer geor­gan­iseerd door Anne van der Zwaag (o.a. directeur Object Rot­ter­dam). Op deze beurs zijn meer dan 80 XL kunstwerken/​installaties te zien van geves­tigde kun­ste­naars en aanstor­mende talenten.


Start THUIS­RONDE van de Grote Zaanse Geschiede­nis Quiz
Pers­bericht

Waterfiets

De Grote Zaanse Geschiede­nis Quiz wordt op maanda­gavond 5 okto­ber gespeeld in het Zaanthe­ater. Het con­cept: Merel Kan (De Orkaan) pre­sen­teert en stelt de vra­gen, Frans Hov­ing (gemeen­tearchivaris) jureert en twintig teams steken de kop­pen bij elkaar om het juiste antwo­ord te geven.

De kop­pen bij elkaar steken is nu natu­urlijk niet mogelijk. Daarom hebben het Gemeen­tearchief Zaanstad en de Verenig­ing Zaans Erf­goed een nieuw onderdeel toegevoegd om dit gemis aan over­leg een beetje goed te maken: de teams begin­nen op vri­jdag 11 sep­tem­ber aan een thuisronde!

De teams kri­j­gen 2 weken de tijd om 10 vra­gen te beant­wo­or­den. De team­le­den mogen in de thuis­ronde over­leggen, inter­net en boeken raad­ple­gen, maar wor­den ook naar buiten ges­tu­urd. Het thema van de Maand van de Geschiede­nis is Oost/​West, dus zij gaan alle wind­streken van de Zaanstreek ontdekken.

Er doen o.a. teams mee van his­torische verenigin­gen, poli­tieke par­ti­jen en mole­naars. In het Zaanthe­ater wor­den de laat­ste ron­des gespeeld en zal blijken welk team de win­naar van de 5e Grote Zaanse Geschiede­nis Quiz wordt.

Ook pub­liek is welkom bij de Quiz. Er zijn nog kaarten beschik­baar bij het Zaanthe­ater.
Aan­geleverde foto, Waterfiets.


Werk Willem Uppink weer te zien
Pers­bericht Zaans Erf­goed

UppinkboekGeorge Slieker schreef een indruk­wekken boek over Willem Uppink.

In het Honig Breethuis in Zaandijk kunt u nog tot 31 jan­u­ari 2021 naast het bij­zon­dere huis ook de vernieuwde jubileum­ten­toon­stelling over de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink bek­ijken. Dankzij drie portret­ten die het museum in bruik­leen kreeg van het Rijksmu­seum in Ams­ter­dam, plus recent ont­dekt werk van de kun­ste­naar, heeft de exposi­tie een nieuwe opzet gekre­gen.
Het museum is vooral­snog alleen op zonda­gen van 1216 uur geopend, en is voor iedereen alleen toe­ganke­lijk na reserveren. Dit omdat u een aan­vangstijd meekrijgt.

Lang­durig uit­geleend
Aan­lei­d­ing voor het Rijksmu­seum om drie oliev­erf­portret­ten lang­durig in bruik­leen te geven, is omdat de werken in het Honig Breethuis pub­liek toe­ganke­lijk zijn. Daar­door zijn nu extra te zien: een ver­meend zelf­portret van Uppink uit 1788, plus een portret van zijn eve­neens schilderende broer Har­manus. Daar­bij nog een portret uit 1833, van een dame in een bie­der­meier interieur.
N.a.v. de open­ing van deze ten­toon­stelling doken er nog onbek­ende werken van Uppink op, die door de eigenaren in bruik­leen wer­den gegeven. Het zijn een teken­ing uit 1792 – land­schap met visser – en twee aquarellen die Upink maakte op de buiten­plaat­sen Brakels­bosch en Beekhuizen.

Boek over de kun­ste­naar
Het boek Willem Uppink (17671849), behangselschilder is te koop in het Honig Breethuis, te bestellen via de muse­umwinkel en ligt bij de boekhan­del.

Aan­geleverde foto.


Gratis Cur­sus Assertiviteit
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het aan­leren van meer asser­tief gedrag.
Gren­zen aangeven, nee-​zeggen, steun dur­ven vra­gen, vraagt om asser­tief gedrag. Mensen bij wie asser­tief rea­geren niet vanzelf gaat, voe­len zich vaker schuldig, min­der­waardig of somber. Dat lev­ert ze onn­odig veel span­ning en stress op. Ter­wijl er heel goed te werken is aan de vaardighe­den waarmee iemand zich asser­tief opstelt.

De cur­sus start op dins­dag 29 sep­tem­ber 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk ruim een uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 29 sep­tem­ber 14.0015.15 uur, 27 okto­ber, 10 en 24 novem­ber van 13.00 uur — 14.15 uur en op don­derdag 10 decem­ber van 13.0014.15 uur.

Deze cur­sus zal in ver­band met corona online, inter­ac­tief wor­den gegeven.

Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 35 711 00.


Joomla tem­plates by a4joomla