Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Van boon tot boter
Activiteit Oliemolen De Bonte Hen

Pers­bericht

cacaomolenOp zondag 28 okto­ber zal oliemolen De Bonte Hen een ‘cacao­molen’ zijn.
Mole­naar Fulco en het Cacao­Lab nemen u mee terug in de tijd van de cacao­molen, zo rond 1900. Hoe gebruik­ten mole­naars een oliemolen als cacao­molen en waarom deden ze dat? Wat was pre­cies de tech­niek? Omdat de ken­nis en ervar­ing ver­loren is gegaan, is voor de mod­erne mole­naar het slaan van boter uit afval een groot exper­i­ment…
Uit­er­aard wor­den bezoek­ers niet alleen gevoed met infor­matie, u gaat ook voe­len en proeven!
Deze activiteit is een samen­werk­ing tussen Zaans Gedaan | Cacao­Lab en de mole­naars van De Bonte Hen/​verenig­ing De Zaan­sche Molen.
Locatie: molen De Bonte Hen, Kalver­ringdijk 39, Zaan­dam
Tijd: Elk uur vanaf 10:0016:00 uur een ronde voor max. 30 per­so­nen.
Entree molen: Vol­wasse­nen € 4,50 — t/​m 12 jaar € 2,00 (leden van De Zaan­sche Molen gratis)
De activiteit wordt ver­zorgd door Zaans Gedaan | Cacao­Lab en de mole­naar van De Bonte Hen.

Aan­geleverde foto.

De Choco­lade­molen — spe­ci­aal voor de jonge kunstenaar

Pers­bericht

cacoschilderijIn de cacao­maand okto­ber biedt De Zaan­sche Molen een herfstvakantie-​activiteit aan voor kinderen van 6 t/​m 11 jaar: De Choco­lade­molen.
Deze activiteit vindt plaats in molen De Bonte Hen. De kinderen kri­j­gen uit­leg in de molen, bek­ijken de molen­schilder­i­jen en gaan actief aan de slag met schilderen op de zolder van de molen­schuur. Uitein­delijk gaan ze naar huis met een schilderij in choco­ladek­leuren.
Natu­urlijk ont­breekt de choco­lademelk en peper­noten niet!
Adres: Kalver­ringdijk 39, 1509 BT Zaan­dam, Zaanse Schans
Data: woens­dag 24 okto­ber en vri­jdag 26 okto­ber
Tijd: 14.0016.00 uur
Kosten: € 7,50 per deel­ne­mer
Graag van te voren aan­melden via tel. 075 6288 968 of mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Aan­geleverde foto

Ont­moet Fred Boom in het Molenmuseum

Pers­bericht

De Zaanse zeeschilder Fred Boom pub­liceerde dit jaar het boek ‘Rijst– en Hout­vaart’ dat ver­scheen bij de gelijk­namige ten­toon­stelling in het Molen­mu­seum. De kun­ste­naar vertelt graag en fraai over zijn werk en over de exposi­tie. U kunt daar in de komende week­enden bij zijn.

Tot en met zondag 4 novem­ber is Fred Boom iedere zater­dag en iedere zondag aan­wezig tussen 13 en 17 uur. Reserveren is niet nodig.
Het Molen­mu­seum is geves­tigd aan de Muse­um­laan 18, Koog aan de Zaan.

ZaanBoom

Hal­loween voor jonge kinderen stads­boerderij Darwinpark

Pers­bericht

HalloweenIn tegen­stelling tot vorige jaren viert stads­boerderij Dar­win­park het Hal­loween­feest dit keer
ver­spreid over 3 mid­da­gen in de herf­st­vakantie: woens­dag 24 t/​m vri­jdag 26 okto­ber. En het feest is nog nadrukke­lijk gericht op jonge kinderen.
Entree € 5,- voor kinderen van 4 tot 17 jaar, vol­wasse­nen en begelei­ders vanaf 18 jaar gratis (bij twi­jfel kan naar ID wor­den gevraagd).
Kaartverkoop aan de kassa. Voor deel­name aan spec­i­fieke activiteiten kan een extra bij­drage
wor­den gevraagd. Zo is er een grandioze speur­tocht, een span­nende “Scare Zone”, een
spookhuis en tevens zijn er Hal­loween lekkerni­jen, spel­let­jes en knut­selac­tiviteiten.
Van 12.00 uur tot 16.00 uur. En we vin­den het nog steeds erg leuk als je in je eigen Hal­loween kos­tuum komt!
LET OP: Geen pin, maar con­tante betal­ing!
De boerderij is op genoemde dagen tot 12.00 uur ges­loten. Meer nieuws via de Face­book­pag­ina van Stads­boerderij Darwinpark/​of onze web­site: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Meer nieuws via de Face­book­pag­ina van Stads­boerderij Dar­win­park of onze web­site: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Foto Bart Hom­burgHal­loween lekkernijen

Herf­st­vakantie? Sprook­jes in de heemtuin!

Pers­bericht

SprookjesbosTij­dens de herf­st­vakantie, van zondag 21 t/​m vri­jdag 26 okto­ber, is de heem­tuin te Zaan­dam weer omge­toverd tot een soort “Sprook­jes­tuin”. Na eerdere suc­cesvolle, druk bezochte edi­ties uit­ge­groeid tot een begrip.
Zoek de kip met de gouden eieren. En wie weet kom je onder­weg Rood­kapje tegen. Wie wil mag mee­varen met het bootje van de Heen– en Weer­wolf uit Pluk van de Pet­te­flet. Elke dag is er een vrien­delijke voor­leesheks. In het indi­a­nen­dorp kan je je eigen broodje bakken. De thee­tuin en het kabouter­café zijn open. We vin­den het leuk als je zelf gek­leed komt als je favori­ete sprook­jes­figuur!
De tuin is op deze “sprook­jes­da­gen” (alleen bij de hoofdin­gang nabij de vijver) geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Een uur voor sluit­ing –of eerder als het max­i­maal aan­tal dagkaarten is verkocht– stopt bij de ingang de uit­gifte van toe­gangskaarten, ook van­wege de tijd die nodig is om de speur­tocht te lopen!
Entreep­rijs voor kinderen vanaf 2 jaar is € 4,- Dat is inclusief speur­tocht, limon­ade en iets lekkers. Vol­wasse­nen hebben gratis toe­gang.
Park­eren kan oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld, en west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat of in de Ros­molen­wijk. De heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum.
Meer info: heem­tuin 075 6352 185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Heemtuin-​Sprookjestuin Zaan­dam foto Bart Homburg

Joomla tem­plates by a4joomla