Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Stap terug in de tijd en aan­schouw een divers scala oude ambachten

pers­bericht

Sinds 1968 wordt op de derde zater­dag van augus­tus de Folk­loredag op de Zaanse Schans gehouden. Dit jaar is extra spe­ci­aal, want op zater­dag 18 augus­tus wordt het 50-​jarig bestaan van het even­e­ment gevierd. Kom tussen 11:0017:00 uur geni­eten van folkloristi­sche muziek– en dansoptredens.

Ambachts­markt
Op geen één dag in het jaar zijn er zo veel oude ambachten tegelijk te zien, als tij­dens de Folk­loredag op de Zaanse Schans. Ver­schil­lende beroepen van vroeger komen deze dag tot leven, van spin­sters, pot­ten­bakkers, papierknip­pers tot klom­pen­mak­ers. Maar je kunt ook inter­es­sante demon­straties aan­schouwen, waar­bij ambacht­slieden je meen­e­men in het pro­ces van onder andere touwslaan, kuipen of kantklossen.

Maak een oud T-​shirt weer hip
Nieuw dit jaar is de mobiele zeef­drukkerij, deze wagen is een echte eye­catcher. Neem een thee­doek of een leeg T-​shirt mee en laat deze ter plekke bedrukken met een leuk ontwerp.

Koren op de Molen
Het Kapitein­skoor organ­iseert tij­dens de 50ste edi­tie van de Folk­loredag het koren­fes­ti­val ‘Koren op de Molen’. Drie koren zullen hun kun­sten laten horen in het decor van “De Gekroonde Poe­len­burg”. Diverse zee­mans– en vis­ser­sliederen zullen te horen zijn langs de oever van de Zaan.

Bijenkaars rollen
Een wel heel bij­zon­dere ambacht is de imk­erij Polder­bi­jen. Kom hon­ing proeven of laat de kinderen een bijenkaars rollen. Boven­dien nemen zij een vit­rinekastje mee, met een echt bijenvolkje.

Naast alle ambachten, staat het pro­gramma ook vol met vrolijke optre­dens van onder meer de Enkhuizer Sjap­petouwt­jes en de Zaanse trekza­kkers. De Folk­loredag is een gezel­lig even­e­ment vol belev­ing, ambachten, zang en dans. Mis dit niet!

Groot Kinder Zomer­feest in De Vuister

pers­bericht

Inmid­dels is het een tra­di­tie!! Opnieuw organ­iseert Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan op woens­dag 29 augus­tus, een “Groot Kinder Zomer­feest”. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn alle (klein)kinderen t/​m 12 jaar van harte welkom. Er zijn deze mid­dag veel leuke spel­let­jes te doen, waaron­der schminken, rin­gen­gooien, muis­mep­pen, kege­len, gatenkaasspel, bib­ber­spi­raal, en nog veel meer!
Dit jaar is het extra leuk want kinder­boerderij „Het Wei­dje” uit Wormer komt met kleine aaibare, knuffeldieren langs. Ook zijn er pri­jzen te win­nen in ver­schil­lende leefti­jds cat­e­gorieën. De kosten voor deze gezel­lige dag zijn € 2,50 per kind. Dit is incl. limon­ade en een ijsje. Opgeven hoeft niet, dus kom gewoon gezel­lig en doe mee.
Voor meer infor­matie Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. of 075 615 6814

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Senioren, chauf­feurs met rijbe­wijs C/​D/​E en overige auto­mo­bilis­ten die voor ver­leng­ing van hun rijbe­wijs moeten wor­den gekeurd, kun­nen hier­voor op d.d.15 augus­tus en 19 sep­tem­ber terecht op het spreekuur in Het Spuithuis, Krom­me­niedijk 125 te Krom­me­nie.
Voor senioren kost de keur­ing € 35,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 50,00.

En op d.d. 23 augus­tus en 25 okto­ber kunt u hier­voor terecht op het spreekuur in Buurt­cen­trum De Lorzie, Mark­t­plein 3 te Wormerveer.

Voor senioren kost de keur­ing € 40,00 en voor chauf­feurs tot 75 jaar met rijbe­wijs C/​D/​E is het € 60,00.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkhe­den in de regio.

De Poe­len­burcht 40 jaar

Pers­bericht van onze redac­tie, Ruud Meijns

Poelenburcht3Een jubileum van het buurthuis De Poe­len­burcht met een ten­toon­stelling waar veel te zien zal zijn. Vele foto’s wor­den getoond, een deel van de uit­gaven van de Poe­len­burgkrant, maar ook de film over de Spaghet­ti­flat.
Mocht u zelf nog inter­es­sant mate­ri­aal hebben neem dan con­tact op met: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Het jubileum in het weekeinde van 22 en 23 sep­tem­ber is een mooie gele­gen­heid om buren en ken­nis­sen van vroeger weer eens te ont­moeten en ervarin­gen te delen.
Op de 23e is er een reünie voor oud-​professionals en medew­erk­ers van de Poelenburcht.

https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​B​u​u​r​t​c​e​n​t​r​u​m​-​D​e​-​P​o​e​l​e​n​b​u​r​c​h​t
https://​klankbor​d​groep​poe​len​burg​.word​press​.com/

foto: Gemeen­tearchief Zaanstad.

Grote Blueshelden in de Flux

Pers­bericht

ChubbyBin­nenkort kan de blues liefheb­ber zijn hart ophalen in het Zaanse Podium De Flux. Nationale en inter­na­tionale arti­esten strijken neer in Zaan­dam, waaron­der Popa Chubby, aka New Yorker Ted Horowitz.

Popa Chubby is geen onbek­ende in de bluess­cene. Hij bestormd al 25 jaar podia over de hele wereld met zijn soul­volle, maar ons­tu­imige blues­rock gitaar. Zelf vergelijkt hij zijn per­for­mance met een mix tussen The Stooges, Buddy Guy, Motör­head, Muddy Waters, Jimmy Hen­drix en Robert John­son.
Chubby wordt omschreven als een aan­doen­lijk karak­ter dat bin­nen een mum van tijd de harten van zijn pub­liek weet te ste­len.
Zater­dag 25 augus­tus staat hij De Flux.

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla