Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Buurt­maaltijd Rosar­ium Vriendentuin

Pers­bericht

buurtmaaltijdVri­jdag 27 okto­ber 2017 Aan­vang: 18:00 De Pelikaan. Kervel­straat 185-​a, Krom­me­nie. Kosten: € 5,- p.p.

De Rosar­ium Vrien­den­tuin organ­iseert op 27 okto­ber weer de (inmid­dels) tra­di­tionele buurt­maaltijd in de Pelikaan. Hier­bij wordt zoveel mogelijk gekookt met spullen uit de buurt­moes­tuin zelf en lokale pro­ducten. Spe­ciale van­wege het herfst­weer gaan we een heer­lijke stam­pot maken.

“Wat heb ik gevonden?”

Pers­bericht

ammonietTij­dens de herf­st­vakantie, op woens­dag 25 okto­ber, kan u met uw geol­o­gis­che (vakantie)vondsten terecht bij de deskundi­gen van het Natu­ur­mu­seum te Zaan­dam. Leden van de geol­o­gis­che verenig­ing Amath­ysta kun­nen uw prangende vraag “wat heb ik gevon­den?” naar alle waarschi­jn­lijkheid beant­wo­or­den. Er is deze mid­dag tevens een kleine exposi­tie aan­wezig, die een beeld geeft van wat je zoal tij­dens een vakantie kan vin­den aan ste­nen, min­eralen en fos­sie­len. Er
wor­den tips gegeven over goede vin­d­plaat­sen in bin­nen– en buitenland.

In diezelfde herf­st­vakantie, op zondag 29 okto­ber, kun­nen jonge en oud­ere bezoek­ers onder begelei­d­ing van deskundige geolo­gen fos­sie­len pre­par­eren. Voor € 2.50 kan men een doosje fos­sie­len kopen en ter plaatse schoon­maken, waarna de prachtig gepre­pa­reerde en gede­ter­m­i­neerde fos­sie­len mee naar huis kun­nen wor­den genomen. Elk doosje bevat vele fos­sie­len uit ver­schil­lende tijd­vakken. Een leuke en leerzame mid­dag voor jong en oud!

De reg­uliere entree voor het museum bedraagt € 4 voor kinderen vanaf 3 jaar. Vol­wasse­nen en dona­teurs gratis. Er is sprake van een door­lopend pro­gramma, dat start om ongeveer 13.00 uur en eindigt om ongeveer 16.30 uur.

Het museum is tot 17.00 uur open en is gele­gen aan de Thi­jsses­traat te Zaan­dam, naast stads­boerderij Dar­win­park.
Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl

Foto Xan­der Kaspers: Ammoniet uit Madagascar

Hal­loween­feest op Stads­boerderij Dar­win­park Zaandam

Pers­bericht

HalloweenBoerOp zaterdagmiddag/​avond 28 okto­ber wordt op stads­boerderij Dar­win­park te Zaan­dam Hal­loween gevierd. Hal­loween heeft van doen met het Keltische oud­jaar, met het vieren van de oogst en met het eren van de overlede­nen.
Na het suc­ces van vorig jaar is ook dit keer ons Hal­loween­feest meer toege­spitst op jon­gere kinderen. De aan­vangstijd is daar op aangepast.
Het pro­gramma start om 16.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Er is een spo­ken­tocht, een springkussen, je kan wor­den geschminkt, er kan wor­den geknut­seld en tij­dens eten­stijd hoef je niet naar huis: er is een pan­nenkoekenkraam en een suik­er­spin­wa­gen. En nog veel meer … We vin­den het erg leuk als je in je eigen Hal­loween kos­tuum komt!

Entree4 voor kinderen vanaf 4 jaar. Oud­ers en vol­wassen begelei­ders (legit­i­matie kan wor­den gevraagd) gratis toe­gang. Er zit een pla­fond aan het aan­tal deel­ne­mers!
Voorverkoop! Wie zeker wil zijn van toe­gang kan vanaf nu kaarten in de voorverkoop afhalen op de stads­boerderij, tussen 10.00 en 16.00 uur.
Meer info op de face­book­pag­ina van de stads­boerderij en www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Het adres van de boerderij is De Weer 31, 1504AH te Zaan­dam
Foto aan­geleverd van Bart Homburg

Kinder­hal­loween

Pers­bericht

In de herf­st­vakantie organ­iseert Fun-​kids events op woens­dag 25 okto­ber een Hal­loween knut­sel even­e­ment. Op deze knut­selmid­dag wor­den er o.a Hal­loween­maskers gemaakt en daar wordt een wed­stri­jdje aan ver­bon­den.
Op zater­dag 28 okto­ber organ­iseert Fun-​kids een Hal­loween disco in samen­werk­ing met FM Music Events. Tij­dens de disco wor­den de Hal­loween maskers van de woens­dag daar­voor beo­ordeeld en het mooiste masker kri­jgt een pri­jsje.
De kinderen mogen bij beide even­e­menten in Hal­loween stijl verkleed komen. Leeftijd tot 12 jaar. Voor kinderen tot 5 jaar wordt de aan­wezigheid van een ouder/​verzorger ver­langd.
De even­e­menten op 25 en 28 okto­ber wor­den gehouden van 14.0017.00 uur.
De kosten bedra­gen Euro 2,00 per kind per keer en Euro 1,00 per ouder/​verzorger per keer.
Aan­meld­ing via de face­book­pag­ina van Fun-​kids events of door op vri­jdag­mid­dag tussen 15.00 en 16.00 uur even bin­nen te lopen bij het Wijk­cen­trum en vra­gen naar Chan­tal, Jolanda of Wendy. Bellen of een mail sturen kan ook. Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Tele­foon: 075 6310 707.

Pro­gramma Podium DE FLUX – okto­ber 2017 — novem­ber 2017

Pers­bericht

logoflux

Joomla tem­plates by a4joomla