Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Nacht van de nachtvlinders

Pers­bericht

nachtvlindersOp vri­jda­gavond 30 augus­tus met het IVN Twiske kunt u onder lei­d­ing van IVN gids Nico Dekker de nacht van de nachtvlin­ders bijwonen.
Met een spe­ciale lamp en laken gaan we nachtvlin­ders lokken na zon­son­der­gang. Als het meezit zullen we 35 tot 40 soorten kun­nen zien van klein (micro) tot groot (macro).
In totaal zijn er in Ned­er­land ongeveer 2200 soorten nachtvlin­ders welke zijn onderverdeeld in plm. 900 macro’s en 1300 micro’s.
We zullen die avond zeker enkele soorten zien die in of bij riet leven, zoals de rietvink. Houdt er reken­ing meer dat er ook andere insecten op de lamp af kun­nen komen (knutjes).
Nico zal tekst en uit­leg geven bij de gevan­gen vlin­ders in een potje zodat ze goed te zien zijn. (de vlin­ders wor­den na afloop weer vri­jge­laten !). Een zak­lamp is handig om mee te nemen. Loep­jes wor­den beschik­baar gesteld.
Datum: vri­jdag 30 augus­tus 2019
Tijd­stip: aan­vang 21.00 uur. Einde hangt af van het weer. U bent vrij om te gaan, duurt tot uiterliljk plm. 24.00 uur.
Locatie: Kanaaldijk 32, 1121 NX Landsmeer (erf Nico Dekker)
Kosten 2,50 euro per per­soon. (Leden van het IVN en KNVV en kinderen t/​m 12 jaar gratis).
Opgave: is ver­plicht, via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of (als u geen e-​mail heeft) via Karin Stroet, tele­foon 06 51649411 (spreek a.u.b. een bood­schap in).
Er is plaats voor max­i­maal 17 deelnemers.
Foto aan­geleverd.

Fiet­sex­cur­sie in het Twiske

Pers­bericht

fietstochtHeeft U zin om mee te gaan op zondag 1 sep­tem­ber 2019 met een fiet­sex­cur­sie geor­gan­iseerd door het IVN Twiske?
Gid­sen zijn Elly Gilt­jes en Louis van Staden.
We fiet­sen een rondje om de Stoot­er­splas, waar­bij we bij inter­es­sante gebieden afstap­pen o.a bij de Blokken waar ook de Schotse Hoog­lan­ders te zien zijn.
Een aan­tal zomer­vo­gels zijn al vertrokken. Anderen zoals de zwaluwen berei­den zich voor op de grote reis door zich vol te eten met vliegen en muggen. Enkele planten laten nog nabloei zien zoals het lev­erkruid en het boeren­wormkruid en als de zon schi­jnt kun­nen er vlin­ders wor­den gezien zoals de ata­lanta, dag­pau­woog en de kleine vos.
Er kun­nen max­i­maal 12 per­so­nen mee.
Datum: zondag 1 sep­tem­ber 2019
Tijd: 11.0013.00
Plaats: Boerderij de Marsen , Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer
Opgave is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Kosten: € 2,50 per per­soon (kinderen en leden van het IVN en KNVV gratis)

Rondje Wormer– en Jisperveld

Pers­bericht
Woens­dag 28 augus­tus 13.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Augus­tus is bij uit­stek geschikt om even de zomers­feer te pakken tij­dens een groot rondje Wormer– en Jis­per­veld. Het zal rustig zijn wat betreft vogels, maar de excur­sie geeft een goed beeld van de afwis­sel­ing in het veld. Het open land­schap aan de west­kant van het gebied, afgewis­seld met begroei­ing en boss­chages in de omgev­ing van Jisp. Een tocht langs de dijken en de dor­pen. Even geen aflei­d­ing, maar geni­eten van het land­schap dat zon­der haast voor­bij gli­jdt.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl
His­to­rie van het gebied met burge­meester Peter Tange
Pers­bericht

fazantZondag 25 augus­tus 13.30 uur: Afvaart Bezoek­er­scen­trum Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Een bij­zon­dere vaar­tocht door het Wormer– en Jis­per­veld met Peter Tange, de burge­meester van Wormer­land, die boeiend vertelt over het roem­rijke verleden van Wormer en Jisp. Van pre­his­to­rie tot heden! Over het Ver­bon­den Hoofd en de slag tegen de Span­jaar­den. Over de uitvin­d­ing van wind­molens en het ontstaan van de indus­trie in Wormer en Jisp in de Gouden Eeuw. Over vaar­boeren en natu­ur­boeren. En natu­urlijk is er onder­weg ook aan­dacht voor vogels en planten.
Reserveren bij bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij via 075 6219 100 of per e-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. onder ver­meld­ing van naam, aan­tal per­so­nen en tele­foon­num­mer.
Kosten mét con­sump­tie na afloop € 12, kinderen € 3. Leden Natu­ur­mon­u­menten, Vogelbescherming Ned­er­land, Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek en Vrien­den van bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij € 10.
Meer info: www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Fazant. Foto archief Poel­boerderij.
5e Avond­wan­del­ing in het Twiske
Pers­bericht
Twiske4Op woens­da­gavond 4 sep­tem­ber kunt u met gid­sen Henk Strijker en Karin Stroet op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske. De laat­ste avond­wan­del­ing van dit jaar. De gid­sen vertellen over de natuur en soms een anek­dote over de din­gen die we op ons pad tegenkomen.Tijdens de ont­dekkingstocht van circa 2 uur ont­dekken we vogels, planten en andere dieren. Een aan­tal zomer­gas­ten zullen al vertrokken zijn, waar­door hun stem­men in een vogelkoor ver­stomd zijn, de droge peri­ode heeft tot gevolg dat er weinig of geen pad­den­stoe­len zijn.
Als er vol­doende regen gevallen is, zijn de juda­soren wel weer te vin­den. En als het weer ons goed gezind is, zullen we de zon de avond zien kleuren en gouden strepen strekken over het opper­vlak van de Stoot­er­splas. Ook gaan we op bezoek bij de schotse hoog­lan­ders.
De ont­dekkingstocht is geschikt voor alle leefti­j­den.
Aan­meld­ing is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.; of 06 13319278
Datum: woens­dag 4 sep­tem­ber 2019
Tijd­stip: 19.3021.30 uur
Verza­melplaats: Par­keer­plaats P9, bij de Stuw.
Deel­name kost2,50 p/​p. gratis voor leden van het IVN en KNNV en kinderen tot 12 jaar.
U kunt ook het boek: “Het Twiske van maand tot maand” bij de gids kopen á € 5,00.
Wilt u nog wat meer infor­matie, stuur een berichtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken., u kri­jgt zo snel mogelijk antwoord.

Foto aan­geleverd.

Joomla tem­plates by a4joomla