Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


KerstHeemtuin2

Kerst in de Heemtuin

Pers­bericht

Leuk om Ker­st­mis te vieren bij de ker­st­boom. Nóg leuker om het te vieren tussen tien­tallen bomen!
Kom daarom op zater­dag 14 decem­ber naar de Heem­tuin. En bewon­der onze lev­ende ker­st­stal en geniet van het mooie ker­stver­haal dat wordt voorgelezen. Je kunt prachtige ker­st­stuk­jes maken en de kle­in­ste bezoek­ers kun­nen bij ons ook een speur­tocht doen.
Verder kun je geni­eten van damp­ende glüh­wijn, dikke snert en warme choco­lademelk. Er is sfeer­volle live muziek — ver­zorgd door Vocal­group Saen­sa­tion en Hai­lan­der – en natu­urlijk vooral een heel fijne Kerstsfeer!

Kom naar onze natu­ur­tuin en ont­moet­ingsplek de Heem­tuin op:
Zater­dag 14 decem­ber van 16.00 tot 20.00 uur
Voor meer infor­matie :
Tel: 075 635 21 85
E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
De heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum. Hoofdin­gang aan parkz­i­jde, nabij een­den­vi­jver. Via open­baar ver­voer bereik­baar met bus. (Foto mag wor­den gebruikt.)

KerstHeemtuin1


Buurt­cen­trum De Vuis­ter zoekt vri­jwilligers
Pers­bericht


Door uit­brei­d­ing van de activiteiten is Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR Koog aan de Zaan op zoek naar nieuwe vri­jwilligers die min­i­maal een keer per twee weken een dagdeel willen best­e­den als gastvrouw/​gastheer om o.m.: huur­ders en cur­sis­ten te ont­van­gen, in pauzes koffie, thee en andere dranken te schenken, de tele­foon te bedi­enen en andere voorkomende werkza­amhe­den te ver­richten De dagde­len wor­den in onder­ling over­leg vast­gesteld.
Het is een leuke groep vri­jwilligers en er wordt ook voor de vri­jwilligers veel geor­gan­iseerd.
Belang­stelling? stuur een mail naar info@devuister@.nl of kom even langs.


Neem gratis een kijkje in de geschiede­nis van het Hembrugterrein

Pers­bericht

HemboomwortelsCom­pon­ist en muzikant Nicolás Jaar deed de afgelopen maan­den samen met zijn Shock For­est Group uit­ge­breid onder­zoek naar de mon­u­men­tale plek waarop cul­tu­ur­centrum Het HEM geves­tigd is. Het resul­taat is een ten­toon­stelling vol bij­zon­dere Zaanse ver­halen.
Opdat deze ver­halen niet ver­loren gaan, biedt Het HEM, dat sinds juni 2019 onder­dak heeft gevon­den in de oude .50 kogelfab­riek, alle bewon­ers van de gemeente Zaanstad gratis toe­gang tot de ten­toon­stelling* op 14 decem­ber 2019.

Gratis Cur­sus Assertiviteit te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het aan­leren van meer asser­tief gedrag.
Gren­zen aangeven, nee-​zeggen, steun dur­ven vra­gen, vraagt om asser­tief gedrag. Mensen bij wie asser­tief rea­geren niet vanzelf gaat, voe­len zich vaker schuldig, min­der­waardig of somber. Dat lev­ert ze onn­odig veel span­ning en stress op. Ter­wijl er heel goed te werken is aan de vaardighe­den waarmee iemand zich asser­tief opstelt.
De cur­sus start op dins­dag 14 jan­u­ari 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk 2 uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 14 en 28 jan­u­ari, 11 en 25 feb­ru­ari, 17 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 3571100.


Gratis cur­sus ‘meer zelfvertrouwen’ te Zaan­dam
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het ver­groten van het zelfvertrouwen.
Voel je je onzeker, neig je om jezelf kleiner te maken dan je bent en vind je het lastig om jezelf te zijn bij anderen? Dan is deze train­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in hoe een tekort aan zelfvertrouwen ontstaan, geven tips en doen oefenin­gen om je zelfvertrouwen te vergroten.
De cur­sus start op woens­dag 15 jan­u­ari 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk 2 uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 15 en 29 jan­u­ari, 12 en 26 feb­ru­ari en 18 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur.
De locatie is West­z­i­jde 120, Zaandam
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.
Joomla tem­plates by a4joomla