Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Zaanstad on wheels, rol­stoel­sporten voor iedereen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Tien weken lang, 10 ver­schil­lende rol­stoel­sporten uit­proberen
Datum: Maandag 8 mei t/​m 17 juli
Tijd: 20:00 tot 21:00 uur
Locatie: Sport­cen­trum Trias, Saen­delver­laan 2, 1561 KS Krommenie

rolstoelsport1

“Iedereen zou moeten kun­nen sporten, of je nou ver­sleten knieën hebt of een andere fysieke beperk­ing waar­door je niet mee kan doen met het reg­uliere sportaan­bod” aldus Frank Hooning ini­tia­tor en mede­or­gan­isator van Zaanstad On Wheels.

Om heel Zaanstad ken­nis te laten maken met rol­stoel­sport heeft Frank con­tact opgenomen met Gemeente Zaanstad en Sportbedrijf Zaanstad, met als resul­taat: ‘Zaanstad On Wheels’. Tien weken lang wor­den ver­schil­lende sport­lessen ver­zorgd om ken­nis te maken met rol­stoel­sport. Aan­bieders van rol­stoel­sport ver­zor­gen onder andere lessen in: hand­bal, bas­ket­bal, ten­nis, soft­bal, dans en badminton.

Simon den Heeten verenig­ing­son­der­s­te­uner van Sportbedrijf Zaanstad: “Wij organ­is­eren Zaanstad On Wheels omdat wij willen dat iedereen in Zaanstad kan sporten en bewe­gen. Op de korte ter­mijn is het ons doel om zoveel mogelijk mensen ken­nis te laten maken met rol­stoel­sport, op de lange ter­mijn willen we dat er in Zaanstad struc­tureel rol­stoel­sport aan­bod is.”

Frank, zelf ervaren rol­stoel­sporter en sport­do­cent, is van mening dat rol­stoel­sport bij een verenig­ing net zo ver­w­even moet zijn als jeugdsport. Hij zegt: “Bewe­gen is goed voor je, sporten zorgt voor een betere weer­stand en je hebt er sociale en fysieke voorde­len bij.”

Geïn­ter­esseerde sporters kun­nen GRATIS deel­ne­men aan deze lessen­reeks, graag wel vooraf aan­melden via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Gezien de ruimte en het beschik­bare mate­ri­aal is het aan­tal deel­ne­mers gelimiteerd.

rolstoelsport2

Aan­geleverde foto’s.

Eerste ste­nen

Pers­bericht

Eerste stenen

Vanaf 21 april tot en met 23 juni. Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam
Het Gemeen­tearchief plaatst op Insta­gram berichten onder het motto De geschiede­nis ligt op straat. Eerste ste­nen zijn hier een goed voor­beeld van, zoals: “De eerste steen werd gelegd op 18 juli 1939 door Willem Simonsz” langs de Provin­cialeweg.
Archiefmedew­erker Aimée Klerk heeft in Zaanstad al vele eerste ste­nen gespot en gefo­tografeerd. Voor deze ten­toon­stelling selecteerde zij 23 ste­nen met een bij­zon­der ver­haal.

De foto’s van het huidige straat­beeld vullen we aan met archief­s­tukken om iets over de geschiede­nis van die plek te vertellen. In het archief van houthandel Simonsz uit Zaan­dam vin­den we Willem Simonsz terug in de fam­i­li­es­tam­boom, in de bouw­dossiers vin­den we de teken­ing van Provin­cialeweg 230 en in de Beeld­bank een foto van het huis in volle glo­rie.
Foto’s, (bouw)tekeningen en kran­te­nar­tike­len uit het archief maken van elke eerste steen een ver­haal. Wie in het ver­volg langs deze adressen komt, denkt zeker aan de geschiede­nis die daar op straat ligt.

Wilt u de ten­toon­stelling op een ander moment bek­ijken? Dit is mogelijk tij­dens de open­ingsti­j­den van het Stad­huis tot en met 23 juni 2023:
Maandag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Dins­dag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Woens­dag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Don­derdag van 08.30 uur tot 20.00 uur
Vri­jdag van 08.30 uur tot 17.00 uur


artzaanstadlogo‘Beesten­boel’
Pers­bericht


Beestenboel2Het team van ArtZa­anstad nodigt je van harte uit voor de feestelijke open­ing op zater­dag 22 april van de exposi­tie ‘Beesten­boel’.

In deze ten­toon­stelling gaan liefst 15 kun­ste­naars ‘los’ op het thema dieren:

Sjaak Kooij – Netty van Osch – Wouter Stips – Ralph Lam­bertz – Peter de Boer – Edith Janzen – Dorien Plaat – Noortje Zijl­stra – Stella Burggraaf – Chrystl Rijke­boer – Mau­rice Braspen­ning – René Rikkel­man – Piet van de Kar – Anne van As – Erik Buijs.

De ont­vangst begint om 14.30 uur. De open­ing wordt om 15.00 uur ver­richt door Arjan Postma, de boswachter.

Naast free­lance boswachter is Arjan Postma een begees­terd ver­halen­verteller. Hij is bek­end van vele optre­dens op tele­visie en radio. Daar­naast is Arjan auteur. Zijn laat­ste boek ‘Hoe één gekke mier de wereld kan veran­deren’ kwam in 2020 uit.

Infor­matie over de 15 deel­ne­mende kun­ste­naars vind je op de expositiepagina..

De exposi­tie is te zien tot 11 juni 2023.

Artza­anstad is geopend van woens­dag t/​m zater­dag van 10.0017.00 uur.
Elke zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Ons adres is:
Adres: Grote Hulzen 11, 1505 RH Zaandam.

Start­sein Zaanse Kinder­jury en Hotze de Roosprijs
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

logoHotzedeRoos

De Zaanse Kinder­jury gaat weer van start! Leer­lin­gen van 16 Zaanse basiss­c­holen, lezen in 3 maan­den tijd, 15 kinder­boeken. Daarna mogen ze stem­men op hun favoriet. De auteur van het win­nende boek ont­vangt de Hotze de Roosprijs, een unieke en eervolle (geld)prijs voor star­tende kinder­boeken­schri­jvers. Dit jaar is de start extra bij­zon­der. Aan de vooravond van de start van de Zaanse Kinder­jury, wordt de in 1991 overleden kinder­boeken­schri­jver Hotze de Roos zélf geëerd. Met een gedenksteen op de plek van zijn voor­ma­lige won­ing in Krommenie.

Maandag 6 feb­ru­ari – onthulling gedenksteen Hotze de Roos
Locatie: Zon­nelaan 21, Krom­me­nie. Inloop vanaf 12.30, start om 13.00, einde om 13.30.
Op de plek van de won­ing waar Hotze de Roos zijn beroemde Kameleon-​reeks schreef, ontwikkelt won­ing­cor­po­ratie Par­teon nieuwe wonin­gen. Aan de gevel van de nieuwe won­ing komt een gedenksteen met ver­wi­jz­ing naar Hotze de Roos. De pla­que­tte wordt onthuld door wethouder Natasja Groothuis­mink, samen met leer­lin­gen van basiss­chool de Hoeksteen.

Dins­dag 7 feb­ru­ari – start­sein Zaanse Kinder­jury
Locatie: Zaans Museum, Schansend 7, Zaan­dam. Inloop 13.30, start om 13.45, einde om 14.30.
Op 7 feb­ru­ari wordt op aller­lei plekken in de Zaanstreek voorgelezen uit de 15 genom­i­neerde kinder­boeken, door col­lege– en raad­sle­den van de gemeente Zaanstad. Burge­meester Jan Ham­ming doet dit in het Zaans Museum aan leer­lin­gen van de Jena­plan­school De Bijenkorf. Dit is tevens het offi­ciële start­sein van de Zaanse Kinderjury.

Andere belan­grijke data:
De leer­lin­gen kri­j­gen tot 19 mei 2023 de tijd om de 15 genom­i­neerde boeken te lezen. De boeken zijn ook dig­i­taal beschik­baar via leesplat­form Boekies. Tussen 22 en 26 mei kun­nen zij stem­men op hun favoriet. Op 7 juni wor­den de drie final­is­ten bek­end gemaakt. Op zondag 25 juni wordt de win­naar bek­end gemaakt en de Hotze de Roospijs uit­gereikt, tij­dens de Zaanse Kinder­boeken­markt in het Dar­win­park te Zaandam.

Over Hotze de Roos:
Hotze de Roos woonde en werkte in Krom­me­nie. Hij is beroemd gewor­den met zijn boekenserie ‘De Kameleon’ (uit­gev­erij Kluit­man). De serie gaat over de avon­turen van Hielke en Sietse, de schip­pers van de Kameleon. Met 60 delen en 15 miljoen verkochte exem­plaren werd het een van de meest pop­u­laire jeugdseries van Ned­er­land. De serie is ver­filmd en er is zelfs een heel Kameleon­dorp, waar kinderen de ver­halen na kun­nen spe­len. Hotze de Roos stierf in 1991 op 81-​jarige leeftijd.

Over de Zaanse kinder­jury:
De Zaanse Kinder­jury bestaat uit leer­lin­gen van groepen 6 en 7 van 16 basiss­c­holen in de Zaanstreek. Deze leer­lin­gen bepalen samen wat het beste kinder­boek is van een debuterende schri­jver. Die win­nende kinder­boeken­schri­jver ont­vangt de Hotze de Roosprijs, een geld­prijs van 4.500 euro.

Voor meer infor­matie en de genom­i­neerde boeken, kijk op https://​www​.hotzederoosprijs​.nl/


hopjes18Portret van Vissershop

Bericht van Jaap de Jong.

Samen met Henk Cobe­lens maak ik de rubriek Buurt in Beeld voor RTV Zaanstreek.
We maken portret­ten van Zaanse buurten aan de hand van gesprekken met buurt­be­won­ers. Na het Blok in Krom­me­nie, de Bomen­bu­urt in Wormerveer (drie aflev­erin­gen) en de Zaanse Schans willen we nu een portret maken van het Vis­ser­shop. Daar­voor zijn we op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben over de buurt.
Bijvoor­beeld omdat ze er lang wonen, actief zijn in het buurtleven, iets bij­zon­ders hebben gedaan.

Wilt u hierop rea­geren, geef dan een bericht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en wij geven het door aan Jaap de Jong.

Alvast bedankt.


Joomla tem­plates by a4joomla