Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Buitenge­wone exposi­tie bij Galerie Staphor­sius
Pers­bericht

Buitengewoon1 Buitengewoon2


Buitengewoon3Op 10 okto­ber opent bij Galerie Staphor­sius ‘Buiten-​gewoon’, een verkoop­ex­posi­tie met een zeer gevarieerd aan­bod van kunst­werken.

Galeriehouder Rob Staphor­sius vertelt hierover: “We leven alweer maan­den in een buitenge­wone peri­ode. Met de beperkin­gen hebben veel mensen toch de voorkeur om zoveel mogelijk in en rond de vertrouwde thui­somgev­ing te bli­jven, en wordt er ook veel thuis­gew­erkt. Meer thuis zijn betekent ook dat mensen weer eens kijken naar dat ene schilderij aan de wand of een beeld ergens in de hoek van de kamer. Of juist die ene saaie wand in de werkkamer waar iets mee moet gebeuren. En ver­vol­gens hier­voor onze galerie bezoeken om, ook met inruil van een kunst­werk, wat nieuws aan te schaf­fen. Of mensen die de zolder hebben opgeruimd en een lang ver­geten kunst­werk aantr­e­f­fen wat door ons kon wor­den aangekocht.

Zo hebben we veel nieuw werk in de col­lec­tie kun­nen opne­men. Waar nodig zijn deze door ons schoonge­maakt, ger­estau­reerd of van een nieuwe inli­jst­ing voorzien. En met deze werken pre­sen­teren we nu deze nieuwe exposi­tie.”

‘Buiten-​gewoon’ is een breed samengestelde exposi­tie van schilder­i­jen, aquarellen, grafiek en objecten met thema’s var­iërend van het landleven, wildlife, mar­i­tiem en stillevens. Van (Zaanse) ‘kleine meesters’ voor kleine pri­jzen tot muse­aal werk van gerenom­meerde kun­ste­naars.
Verkoop­ex­posi­tie ‘Buiten-​gewoon’
10 okto­ber – 26 decem­ber 2020
Galerie Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287b
1551 RG West­zaan
T: 0756143000
I: Staphor​sius​.nl

Kleur­rijk werk van Mar­ion Maas.
Pers­bericht

zeilbootVan 2 Okto­ber t/​m eind Decem­ber kunt U naar de Exposi­tie van maar liefst 65 schilder­i­jen komen kijken in Zorgcirkel Toren­erf , Prins van Oran­jes­traat 1, Wormer.

Hier­bij nodig ik U uit voor mijn exposi­tie. Dagelijks overdag te bezichti­gen. Let op: Mond­kapje ver­plicht en 1,5 meter in acht nemen.

U treft er zo’n 65 grote en kleinere werken o.a. van dieren, zeilschepen, land­schap­pen en bloe­men, vrij werk en vogels.

Dit alles in diverse tech­nieken, Aquarel, Olie en Acryl.

Mar­ion Maas
tel: 0756350893 — web­site: www​.mar​i​on​maas​.cmshost​.nl — email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Aan­geleverde foto

Rijbe­wi­jskeurin­gen CBR

Wormerveer– Een medis­che keur­ing voor het ver­len­gen van uw rijbe­wijs is nodig wan­neer u 75 jaar of ouder bent of wan­neer u een zgn. groot rijbe­wijs (C/​D/​E) gaat halen of vernieuwen, of wan­neer u om medis­che reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Kosten in Wormerveer
Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen 1 keer per maand bij Buurt­cen­trum „De Lorzie” medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbe­wijs.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.

Kosten in Krom­me­nie
Auto­mo­bilis­ten kun­nen zich via Regel­zorg Rijbe­wi­jskeurin­gen 1 keer per maand bij Het Spuithuis medisch laten keuren voor de ver­leng­ing van hun rijbe­wijs.
Auto­mo­bilis­ten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00.
Voor houd­ers van rijbe­wijs C/​D/​E tot 75 jaar is het tarief € 70,00

De Pro­ce­dure
De eerste stap is dat u een Gezond­hei­dsverk­lar­ing koopt.

Deze vra­gen­li­jst over uw eigen gezond­heid moet u eerst zelf invullen en ops­turen naar het CBR. Als antwo­ord kri­jgt u van het CBR het Ver­slag (soms meer dan één), die de keur­ingsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De art­sen waar Regel­zorg mee samen­werkt, zijn aanges­loten bij ZorgDomein. Zij vullen de for­mulieren dig­i­taal voor u in en ver­s­turen deze direct naar het CBR. Meer infor­matie over de pro­ce­dure leest u op de web­site van Regelzorg.

Afspraak maken
Dat kan gemakke­lijk zelf via onze web­site www​.regel​zorg​.nl of door tij­dens kan­tooruren te bellen naar het lan­delijke afsprak­en­bu­reau tel​.nr. 088 23 23 300.

Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde voor­waar­den met een ver­lopen rijbe­wijs een jaar bli­jven rij­den echter alleen in Ned­er­land. Ten­zij de eind­da­tum van het rijbe­wijs is voor 1 decem­ber, dan mag dat de eerste 9 maan­den ook in de EU.
De door­loop­ti­j­den van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.

De gezond­hei­dsverk­lar­ing koopt u 4 of 5 maan­den voor de eind­da­tum van uw rijbe­wijs. In de meeste gevallen zult u dan geen gebruik hoeven te maken van de coulanceregeling.

Werk Willem Uppink weer te zien
Pers­bericht Zaans Erf­goed

UppinkboekGeorge Slieker schreef een indruk­wekken boek over Willem Uppink.

In het Honig Breethuis in Zaandijk kunt u nog tot 31 jan­u­ari 2021 naast het bij­zon­dere huis ook de vernieuwde jubileum­ten­toon­stelling over de Ams­ter­damse behangselschilder Willem Uppink bek­ijken. Dankzij drie portret­ten die het museum in bruik­leen kreeg van het Rijksmu­seum in Ams­ter­dam, plus recent ont­dekt werk van de kun­ste­naar, heeft de exposi­tie een nieuwe opzet gekre­gen.
Het museum is vooral­snog alleen op zonda­gen van 1216 uur geopend, en is voor iedereen alleen toe­ganke­lijk na reserveren. Dit omdat u een aan­vangstijd meekrijgt.

Lang­durig uit­geleend
Aan­lei­d­ing voor het Rijksmu­seum om drie oliev­erf­portret­ten lang­durig in bruik­leen te geven, is omdat de werken in het Honig Breethuis pub­liek toe­ganke­lijk zijn. Daar­door zijn nu extra te zien: een ver­meend zelf­portret van Uppink uit 1788, plus een portret van zijn eve­neens schilderende broer Har­manus. Daar­bij nog een portret uit 1833, van een dame in een bie­der­meier interieur.
N.a.v. de open­ing van deze ten­toon­stelling doken er nog onbek­ende werken van Uppink op, die door de eigenaren in bruik­leen wer­den gegeven. Het zijn een teken­ing uit 1792 – land­schap met visser – en twee aquarellen die Upink maakte op de buiten­plaat­sen Brakels­bosch en Beekhuizen.

Boek over de kun­ste­naar
Het boek Willem Uppink (17671849), behangselschilder is te koop in het Honig Breethuis, te bestellen via de muse­umwinkel en ligt bij de boekhan­del.

Aan­geleverde foto.


Joomla tem­plates by a4joomla