Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


artzaanstadlogoKun­st­beurs BIG ART
Pers­bericht

Foto: Netty van Osch — „Wie zich niet ver­plaatst zal nooit verdwalen”

bigartKun­st­beurs BIG ART is terug op het Hem­brugter­rein en Artza­anstad is wederom deel­ne­mer. Deze edi­tie van BIG ART doen er opval­lend veel kun­ste­naars voor de eerste keer mee. Dat geldt ook voor Netty van Osch en Sam Drukker, de twee kun­ste­naars die Artza­anstad pre­sen­teert. Van Netty van Osch (foto) tonen we de tot de ver­beeld­ing sprek­ende instal­latie ‚Wie zich niet ver­plaatst zal nooit verd­walen’. Van Sam Drukker het prachtige doek ‚Vrouw met kof­fer’.

BIG ART startte 6 jaar gele­den als pop-​up ten­toon­stelling in de Ams­ter­damse Dia­mant­beurs en is intussen uit­ge­groeid tot een kun­st­plat­form van for­maat.
Maar met behoud van haar dynamis­che karak­ter.

Vri­jdag 24 tot en met zondag 26 juni 2022 | 10.0018.00 uur

Op ver­toon van je ticket kun je bij Artza­anstad een gratis kop koffie of thee drinken.

Bestel hier je ticket(s) https://​bigart​.nu/​p​a​g​e​s​/​t​i​c​k​e​t​s​/

logoBullekerkDe Zaan­meer­min
Pers­bericht

Duik mee in de wereld van De Zaan­meer­min! – een mini-​opera voor de hele fam­i­lie (8+). Een wereld­beroemd sprookje omge­toverd tot een eigen­ti­jdse mini-​opera voor de hele fam­i­lie.

ZaanmeerminOp vri­jdag 24 juni om 19.30 uur — deur open 19.00 uur
Op zater­dag 25 juni om 19.30 uur — deur open 19.00 uur
Op zondag 26 juni om 14.30 uur — deur open 14.00 uur.

Samen met vele getal­en­teerde jon­geren uit de Zaanstreek pre­sen­teert Sticht­ing Prima Donna’s een voorstelling vol oorstre­lende muziek, humor en herken­bare opera melodieën. Begeleid door een instru­men­taal ensem­ble onder lei­d­ing van Berend van Halsema zal de Bullek­erk veran­deren in een heuse onderwaterwereld.

Naast vier zeester­ren van acteurs wordt de oper­abelev­ing com­pleet gemaakt door de danser­essen van Dan­szaan­dam. In samen­werk­ing met Prima Donna’s Sanne Vleugels en Sam Eggen­huizen is door pianist Ben van Daal de eeuwe­noude muziek eens flink afge­spoeld en zetten wij deze in een ander daglicht. Zo wor­den de prachtige melodieën van de opera op toe­ganke­lijke wijze gespeeld en gezongen.

Zaan­meer­min Susanna ver­welkomt jul­lie in een wereld van magis­che klanken waar niet alles lijkt wat het is. En nu maar hopen dat ze opge­wassen is tegen de zee­heks Lucretia…

orchisZomer­wan­del­ing.
Pers­bericht

Op zondag 26 juni a.s. kunt U met gids Henk Strijker mee voor een wan­del­ing door het Recre­atiege­bied het Twiske. Het is nu zomer, zowel astrol­o­gisch als mete­o­rol­o­gisch.
We gaan o.a. op bezoek bij de Schotse Hoog­lan­ders.
Ook zal bij zon­nig weer een aan­tal vlin­ders te zien zijn.
De rietorchis, rolklaver en vele andere bloe­men zullen volop bloeien.
Aan­dacht zal er zijn voor de vele zaken die ons pad kruisen en ik zal zoveel als mogelijk Uw vra­gen beantwoorden.

De wan­del­ing is geschikt voor alle leefti­j­den en duurt ongeveer 2 uur, trek wel ste­vig schoeisel aan.
Deel­name kost3,00 p/​p. gratis voor leden van het IVN en KNNV en kinderen tot/​met 12 jaar.
We vertrekken om 13:30 uur vanaf Par­keer­plaats 19, Pold­er­weg Den Ilp.

Aan­meld­ing via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Opgave is ver­plicht tot 24 uur voor de wan­del­ing daar de deel­name beperkt is, om ver­rassin­gen voor u en voor de organ­isatoren te voorkomen.

Wilt u nog wat meer infor­matie, stuur een berichtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. u kri­jgt zo snel mogelijk antwoord.


MScollecte

Draag bij aan een toekomst zon­der MS
Pers­bericht

Col­lecte Nation­aal MS Fonds van 27 juni t/​m 2 juli
Van 27 juni t/​m 2 juli 2022 is de lan­delijke huis-​aan-​huis col­lecte van het Nation­aal MS Fonds. Duizen­den col­lectevri­jwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie voor de strijd tegen MS (mul­ti­ple scle­rose). Draag bij aan onder­zoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de col­lec­tant! MS is zenuwslopend.

indigologoCur­sus Men­tal Health First Aid Youth
Pers­bericht

Wan­neer spreken we van een psy­chisch prob­leem? Wat is een cri­sis? Hoe help je jon­geren die psy­chis­che prob­lematiek ontwikke­len of die in psy­chis­che nood verk­eren?
Je leert het tij­dens de cur­sus Men­tal Health First Aid Youth (MHFA Youth).
Infor­matie over de cur­sus tref je aan op www​.mhfa​.nl
In de gemeente Zaanstad biedt Indigo Noord Hol­land een gratis cur­sus MHFA Youth aan. Tij­dens deze cur­sus leer je over de meest voorkomende psy­chis­che prob­le­men bij jon­geren en leer je hoe je vol­gens heldere richtli­j­nen eerste hulp ver­leent aan jon­geren met (acute) psy­chis­che klachten. Thema’s zijn depressie, sui­cide, eet­prob­lematiek, angst/​paniek, psy­chose, prob­lema­tisch mid­de­lenge­bruik, gen­der­di­ver­siteit en wat te doen bij een crisis.

Voor wie?
De cur­sus is zeer geschikt voor vol­wasse­nen die van­wege hun (vrijwilligers)werk of fam­i­lieom­standighe­den te maken hebben met jon­geren met psy­chis­che prob­le­men, maar nog niet goed weten hoe jon­geren hierop kun­nen aanspreken (ook in crisissituaties).

Prak­tis­che infor­matie
• De cur­sus bestaat uit 4 dagde­len van 3 ½ uur.
De data van de cur­sus: Dins­dag 28 juni, 5, 12 en 19 juli van 13.00 tot 16.30 uur. Locatie: de Veld­schuit, Veld­bloe­men­weg 6c, Zaan­dam.
• Ben je geïn­ter­esseerd of wil je meer infor­matie? Aan­meld­ing via www​.mhfa​.nl (vind je cur­sus: Zaan­dam)
• Contactpersoon/​cursusleider: Angelique Huib­erts, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
• Contactpersoon/​cursusleider: Natalie Paradiek,. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Joomla tem­plates by a4joomla