Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


De Water­lan­ders

Pers­bericht

Op zondag­mid­dag 26 jan­u­ari 2020 tre­den De Water­lan­ders op in Zorg­cen­trum Mennistenerf.
De muziek­mid­dag begint om 14.30 uur en de zaal is open om 14.00 uur.
De bewon­ers in het Zorg­cen­trum en die van de in– en aan­le­un­wonin­gen betalen € 2,50, en bezoek­ers van buiten € 5,00.
Het belooft weer een heel gezel­lige mid­dag te wor­den! Wij heten u van harte welkom!
Men­nis­ten­erf, H. Ger­hard­straat 77, 1502 CC Zaandam.
Tel: 075 612 32 62Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

LOGO 75kleinPro­gramma Holo­caust Memo­r­ial Day

Pers­bericht


Maandag 27 jan­u­ari20 Joodse begraaf­plaats, 11.00 uur op de West­zan­erdijk 308310 te Zaan­dam
Open­ing door Ruben Boas, voorzit­ter Joodse Gemeente Noord-​Holland Noord­west
Korte toe­spraak door Rab­bijn Shmuel Spiero.
Toe­spraak wethouder gemeente Zaanstad Ger­ard Slegers.
Ter nagedacht­e­nis aan de 171 Joodse Zaanse slachtof­fers wor­den alle namen en leefti­j­den opgelezen uit het Her­denk­ings­boek, waarna 2 minuten stilte
Jizkor, psalm 23 gebed door rab­bijn Shmuel Spiero
Bloem­leg­ging. Ruben Boas nodigt de organ­isaties in vol­go­rde uit de bloe­men te leggen.
Afs­luit­ing rond 11.45 uur door Ruben Boas, waar­bij ieder wordt uitgen­odigd langs de bloe­men te defileren op weg naar de uit­gang.

NB. Man­nelijke aan­wezi­gen wordt ver­zocht een hoofd­dek­sel te dragen.

Open­ing ten­toon­stelling Ambte­naar in oorlogstijd

Pers­bericht
Ambtenaaroorlogstijd
Op vri­jdag 14 feb­ru­ari 2020
Locatie: Pub­liek­shal in het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam

Dit jaar vieren we 75 jaar bevri­jd­ing. In Zaanstad organ­is­eren het Gemeen­tearchief, het 4 en 5 mei Comité Zaanstad en het Zaans Museum samen fes­tiviteiten om de lokale herin­ner­ing aan de Tweede Werel­door­log en de bevri­jd­ing lev­end te houden.
Op vri­jdag­mid­dag 14 feb­ru­ari wordt de ten­toon­stelling ‘Ambte­naar in oor­logstijd’ geopend in de vit­rine van het stad­huis. Er is o.a. aan­dacht voor de TD-​groep: het ambtenaren­verzet waarin de lat­ere Zaanse burge­meesters Gé Franken en Jan Kalff een belan­grijke rol in hebben gespeeld.

Twee muzikale duo’s bij Bind

Pers­bericht

Mind2Vri­jdag 24 jan­u­ari geven Bet­ting on One en Mind the Mill een intiem con­cert in Bind. Twee eigen­zin­nige duo’s die volledig vol­doen aan de sfeer van het huiselijke podium in de sto­ere omgev­ing van het Hem­brug ter­rein.
“Expect noth­ing and let our mys­tery guide you” is de slo­gan die Bet­ting on One gebruikt om hun muziek te karak­teris­eren. Zanger com­pon­ist Visser en gitarist Schip­per bren­gen dig­i­tale poprock: Emo­tion­eel geladen vocals en rock­ende gitaar-​riffs over dig­i­tale beats. Pakkende en ver­hal­ende pop­songs gebracht op een geheel eigen­zin­nige manier.
MindSep­tem­ber Flower is de titel van het onlangs uit­gekomen en zeer goed ont­van­gen debuut album van Mind the Mill. Filmis­che pop; triphop met echo’s uit de jaren ’60. De heldere jazzy stem van zan­geres Jer­ney Mole­naar en de tremolo gitaar lagen van haar neef Pieter vor­men een span­nend con­trast met akoestis­che en elek­tro­n­is­che sound­scapes. Het duo zal enkele stukken van Sep­tem­ber Flower aan­vullen met werk van o.a. Dusty Springfield.
De toe­gang is gratis en het con­cert begint om 20 uur.

Samen eten?

Als je vooraf wil mee eten kun je reserveren met een mailtje naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..
Het eten is rond 18 uur klaar en kost €5,-.
Aan­geleverde foto’s

DADASchop met DADA tegen heilige huis­jes aan!

Pers­bericht


Hoe ga je als kun­ste­naar te werk na een inter­na­tionale ramp, die de poli­tieke en maatschap­pelijke ver­houdin­gen op zijn kop heeft gezet en miljoe­nen lev­ens heeft gekost? Bij som­mi­gen lijkt de Eerste Werel­door­log niet meer dan een onhandige onder­brek­ing van de loop­baan. Anderen put­ten juist hun lev­en­skracht uit de waanzin waarin Europa zich met de wereld tussen 1914 en 1918 had­den gestort.
Dat is het geval bij Dada. Te mid­den van de storm van de Eerste Werel­door­log ontstond een beweg­ing die tegen alle heilige huis­jes aan­schopte. God? De titel van de assem­blage van Elsa von Freytag-​Loringhoven (zie foto). Leger? Een sol­daten­pop met een varken­skop. Poëzie? Onver­staan­baar. Niet voor niets was Zürich in het neu­trale Zwit­ser­land een van de eerste cen­tra van Dada, waarin opval­lend veel buiten­lan­ders actief waren. Andere cen­tra waren New York, Keulen, Berlijn en Par­ijs.
De dada-​bestorming van de ivoren toren van de kunst en de dada-​opstand tegen de geves­tigde orde zijn de onder­w­er­pen van de lez­ing. Voor zover je van orde kan spreken in het naoor­logse Duit­s­land. Ver­heug u alvast op de speelsheid en rel­a­tiver­ingsver­mo­gen van de dadafam­i­lie en de soms harde menin­gen in andere rev­o­lu­tion­aire stro­min­gen. Het wordt een roerige avond.
De lez­ing wordt ver­zorgd door drs. Krzysztof Dobrowolski-​Onclin.
Datum: 26 jan­u­ari om 12:0014:00 uur
Prijs:12
Locatie: De Bieb voor de Zaanstreek, 170 A West­z­i­jde, Zaan­dam
Organ­isator: Bureau Boeiend
Joomla tem­plates by a4joomla