Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Zil­versmid Dambar in de Wereldwinkel

Pers­bericht

DambarOp 15 decem­ber is Dambar en zijn medew­erker Narayan in Ned­er­land en zijn deze dag aan­wezig in de Wereld­winkel, Rozen­hof 113, 1506 SE in Zaan­dam .
Dambar is geboren in Nepal in een gezin van de laag­ste kaste. Zijn vader probeerde als ijz­ersmid zijn gezin zo goed mogelijk te onder­houden. Als klein kind ging Dambar met zijn vader op stap en leerde hij de eerste kneep­jes van het sme­den. Maar de veelvoorkomende ziekte ”TBC“ trof ook Dambar. Als kind van een kasteloze zou hij deze ziekte niet over­leefd hebben. Maar gelukkig ont­moette hij een Ned­er­lan­der die zich zijn lot aantrok. “Papa Jos” zorgde voor de goede medici­j­nen en later bekostigde hij ook een oplei­d­ing tot zil­versmid.
Nu vele jaren later trekt Dambar zich het lot van vele kastelozen aan. Hij heeft een kleine zil­versmed­erij en leert zijn fam­i­liele­den en de arme jon­gens uit zijn dorp het vak. Zijn eigen kinderen en de kinderen van zijn fam­i­lie kri­j­gen de kans om te stud­eren. Via de “fair-​trade” organ­isatie slaagde Dambar er in zijn zil­v­eren sier­aden te verkopen in de wereld­winkels. Maar door de afgelopen recessie en de aard­bev­ing is zijn han­del ingestort. Er was te weinig werk voor zijn werkne­mers.
Ver­schil­lende werkne­mers zijn afgereisd naar het Midden-​Oosten om daar te werken. Veel fam­i­liele­den zijn getrof­fen door de aard­bev­ing. Een broer is overleden tij­dens het ver­lenen van hulp. En zijn geboorte­dorp, hoog in de bergen, is zwaar getrof­fen. Dambar helpt zo goed hij kan bij de wederop­bouw: scholen, water­lei­d­ing en huizen.
Omdat er nu weinig toeris­ten Nepal bezoeken moet Dambar wel reizen naar Europa en Aus­tralië. In zijn eigen land kan hij te weinig verkopen. De Nepalese vrouw draagt bij voorkeur gouden sier­aden. Goud is kost­baarder en als een vrouw alleen achterbli­jft heeft zij altijd nog goud als bezit.

Wij nodi­gen u uit om op 15 decem­ber naar de Wereld­winkel in Zaan­dam te komen en de prachtige sier­aden van Dambar te bewon­deren; hang­ers, oor­bellen, rin­gen en arm­ban­den te bewonderen.

Aktie: Tij­dens het bezoek van Dambar geeft de wereld­winkel op alle non food artike­len 20% kort­ing.

Repair­café

Pers­bericht

ReparatieIn de Stad­boerderij Dar­win­park is deze keer op vri­jdag 14 decem­ber weer het een Repair­café.
Onze vri­jwillige repara­teurs repar­eren met veel plezier uw niet meer werk­ende of kapotte spullen, denk daar­bij aan broodroost­ers, vide­o­recorders, (wekker)radio’s, koffieze­tap­pa­raten, speel­goed en klokken. Maar ook kled­ing zoals lange broeken, over­hem­den, gordi​j​nen​.De afgelopen keer hebben we zelfs een roodgeruite kikker­pop een vol­gend leven gegeven door zijn voor­poten weer ‘kind­proef’ aan zijn lijf te vast te maken. Dit is een kleine greep uit de voor­w­er­pen waar mensen bij het Repair­café mee langs kun­nen komen.

Er is ook de mogelijkheid om kleine reparaties – lam­p­jes ver­van­gen, nieuw slot mon­teren of band plakken — aan uw fiets te laten doen.

Het team van vri­jwilligers staat op 14e weer tussen 14.00 en 16.00 uur voor iedereen klaar.
Voor de liefheb­bers is er natu­urlijk altijd koffie of thee.
De stad­boerderij Dar­win­park is geves­tigd aan De Weer 31, 1504 AH Zaandam.

Gooi uw spullen niet te snel weg, samen met u kun­nen we ze miss­chien een ‘tweede leven’ geven. Tot vri­jdag!
Rita Melk – Dijkhuizen

Aan­geleverde foto.

Bridgedrive buurt­cen­trum De Vuister

Pers­bericht

Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan organ­iseert op zondag 16 decem­ber weer de maan­delijkse bridgedrive, aan­vang 13.30 uur.

Bij vol­doende belang­stelling wor­den de begin­ners en gevorder­den apart ingedeeld.
Kosten3,00 per per­soon en zijn leuke pri­jsje te win­nen.
Graag vooraf aan­melden bij Els Riezen­beek 075 617 6668 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
De bridge­club is aanges­loten bij de NBB en de pun­ten komen in aan­merk­ing voor de meesterpunten.

Lev­ende ker­st­stal in de heemtuin

Pers­bericht

kerstheemtuinOp zater­dag 15 decem­ber wordt in de heem­tuin te Zaan­dam het Ker­stver­haal verteld en nage­speeld, met een echte Jozef en Maria, met herders en een heuse engel. Alle­maal rond de kribbe met het kindeke Jezus. Er is sfeer­volle, muzikale omli­jst­ing door “Hai­lan­der”. Het betreft een door­lopende activiteit; het ker­stver­haal wordt tussen 16.00 uur en 19.00 uur driemaal opgevo­erd. De vocal groep “Saen­sa­tion” brengt vanaf 19.00 uur ker­stliederen ten gehore.
Voor kinderen is er een span­nend donkere speur­tocht uit­gezet. Ze kun­nen ook een ker­st­stukje maken en hun eigen broodje bakken. In de thee­tuin kun­nen de bezoek­ers zich opwar­men met warme dranken, soep en andere lekkerni­jen.
LET OP: con­tante betal­ing. Geen pin aan­wezig.
De belicht­ing wordt belan­geloos ver­zorgd door: ProfGear Licht en Geluid, Kees Mal­in­gré
Aan­vang 16.00 uur. Sluit­ing 20.00 uur. Vrij entree.
De Heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum. Park­eren nabij de heem­tuin kan oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld, en west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat of in de Ros­molen­wijk.
Meer info: heem­tuin 075 6352 185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ker­stopvo­er­ing heem­tuin Zaan­dam foto Wim Giebel

Rus­sis­che en Poolse kunst te zien in de regio.

Pers­bericht

kerstboomZoals elk jaar zweeft de geest van Tsa­rina Catha­rina de Grote van Rus­land over de ker­st­mark­ten in Zaan­dam, Koog en West­zaan. Zij was een ware liefheb­ster van Europese kun­stschat­ten. In haar regeer­pe­ri­ode probeerde zij het mid­deleeuwse Rus­land op te trekken naar de mod­erne tijd door con­tacten met de West-​Europese cul­tuur. Veel kun­ste­naars en archi­tecten nodigde zij uit naar Rus­land te komen.
Zo ook de fam­i­lie Fabergé, de maker van de beroemde eieren. Er zijn er maar 42 van gemaakt. Zij zijn ver­spreid over de wereld. Zij zijn miljoe­nen waard en zijn ware won­deren van dec­o­ratiekunst.
Wij als sticht­ing voor hulp in Polen en Oost-​Europa hebben door vriend­schap met één van de hoof­don­twerp­sters toe­gang tot het ate­lier in het Pools-​Russisch grens­ge­bied, waar de kopieën van deze kun­stvoor­w­er­pen tot stand komen. Zes vrouwen zijn bezig met de ver­sier­ing en dec­o­ratie van elk prod­uct. De orig­inele ver­sie van elk voor­w­erp is te zien in “de Her­mitage“, het beroemde museum in St. Peters­burg. Wij hebben de alleen-​verkoop in Ned­er­land. Het moge duidelijk zijn dat de pro­duc­tie vooral bestemd is voor De Verenigde Staten van Amerika.
De opbrengst van de verkoop komt al jaren ten goede aan een scootmobiel-​project, een klin­iek, een tehuis voor gehand­i­capten en een bejaar­den huis.
U kunt de fraaie kunst­werken bewon­deren op:
Zater­dag 8 decem­ber in de Grote Kerk in West­zaan van 10.00 tot 17.00 uur
Don­derdag 13 decem­ber in de Kogerk­erk van 17.30 tot 22.30 uur
Zater­dag 15 decem­ber van 10.0016.30 uur en
zondag16 decem­ber van 13.0016.30 uur in de Boni­fatiuskerk in Zaandam,

Ook is er fraai kristal uit Oost-​Europa te bewon­deren.
Komt en ver­won­dert u…!
Arie Booman.

Joomla tem­plates by a4joomla