Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

The com­mu­nity table
Van onze redac­tie, Ans Pieper

communitytable2

Voor buurthuis de Poe­len­burcht aan het Weer­pad in Poe­len­burg staat kunst­werk “The com­mu­nity table” van de Amerikaanse kun­ste­naar Den­nis Adams.

Het werd in 1989 onthuld door toen­ma­lig wethouder Ton Brinkman. Toe­val­lig was ik daar zelf bij aan­wezig. Ik kan mij herin­neren dat de wethouder bovenop de tafel ging staan om de aan­wezi­gen toe te spreken. Maar meteen viel toen ook op dat de ontwerptekenin­gen niet het­zelfde waren als het uitein­delijke uit­gevo­erde kunstwerk.

The com­mu­nity table is uit­gevo­erd in staal, lexan en licht. Het ver­beeldt een tafel met veer­tien stoe­len, waar­van zeven stoe­len aan het einde een paneel (licht­bak) hebben, waarin afbeeldin­gen gepro­jecteerd zijn. De kun­ste­naar had bedacht dat er foto’s van mensen in de pan­e­len zouden wor­den geplaatst. Nu staan er echter foto’s van gebouwen uit de buurt in.
Adams beschreef zijn ontwerp zo : These images will be drawn from the archive of the com­mu­nity. “My plan is to invite com­mu­nity mem­bers to pro­vide fam­ily pho­tographs and/​or sou­venirs from their lives before they immi­grated to Hol­land. I will then pho­to­graph these objects and develop a graphic his­tory of the community.”

communitytable4 communitytable3

Het is een tafel met zit­jes. Natu­urlijk kun je gaan zit­ten om te praten en een kop koffie te drinken, daar­voor is de tafel ook bedoeld. De kun­ste­naar heeft geprobeerd niet alleen een mooi beeld te maken, maar ook iets wat de mensen die in deze buurt wonen bij elkaar zou moeten bren­gen. Vol­gens hem had­den alle allochtone bewon­ers van Poe­len­burg die huis en haard hebben ver­laten om in Ned­er­land te komen werken, heimwee naar hun vader­land. Het plan was familiefoto’s en foto’s van voor­w­er­pen uit hun vader­land in het kunst­werk op te nemen.

Nu in de win­ter ziet de tafel er armoedig uit. Glazen platen zijn beschadigd. In de zomer wordt de tafel zeker gebruikt als ont­moet­ingsplek. Toch jam­mer van de foto’s en voorwerpen.

Met dank aan het Gemeen­tearchief Zaanstad


Joomla tem­plates by a4joomla