Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Wijk­a­gen­ten Zaandam-​Zuid

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Wijkagenten0

Als je met poli­tieagen­ten spreekt is er altijd de neig­ing om te willen horen van grote zaken, maar bij een wijk­a­gent gaat het toch voor­namelijk om de vele kleine din­gen die in een wijk spe­len. Daarom een gesprek met agen­ten Anita Lenzen (1986) en Joeri van Duijn (1982) even voor hun spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins begint. Hun poli­tieloop­baan begonnen ze respec­tievelijk in Ams­ter­dam en Den Haag.

Wijkagenten1Wijkagenten2Bei­den hebben twee jaar gele­den gesol­lici­teerd voor de func­tie van wijk­a­gent in het basis­team Zaanstad. Al geruime tijd werken ze nu samen in Zaandam-​Zuid. In een wijk werken, dicht bij de inwon­ers had hun voorkeur. Zaandam-​Zuid is een gebied dat ruwweg ligt tussen de Peper­straat en de Achter­sluis­polder. Pelder­sveld en Poe­len­burg hebben eigen wijk­teams. Hun dag begint altijd in Zaandijk waar ze eerst wor­den bijgepraat over de actuele zaken en dan vertrekken de agen­ten naar hun spec­i­fieke wijk. In Zaanstad zijn ongeveer 27 agen­ten die in wijken werken.

De rol van de poli­tie in een wijk is de laat­ste jaren veran­derd; er wordt nu veel samengew­erkt met andere instanties die in de wijk werkzaam zijn zoals het Soci­aal Wijkteam.

Toen een aan­tal bussen van Con­nexxion zijn beko­geld met straat­ste­nen, alweer twee jaar gele­den, werd zo ongeveer iedereen erbij geroepen om het prob­leem aan te pakken. Samen met de ver­schil­lende part­ners zoals de gemeente, jeugdboa’s en jon­geren­werk­ers wor­den groepen in de gaten gehouden, gesprekken gevo­erd op straat en wor­den er huis­be­zoeken afgelegd.

De wijk­a­gen­ten vin­den het belan­grijk om aan­wezig te zijn in de wijk. Ze zouden het liefst wat min­der in de auto zit­ten en af en toe op de fiets of door de wijk lopen zodat mensen je zien en leren ken­nen. Als de bewon­ers je ken­nen, zullen ze je ook sneller aanspreken. Het spreekuur vin­den ze erg belan­grijk, omdat het laag­drem­pelig en toe­ganke­lijk is voor heel veel buurtbewoners.

Er komen dan ook zaken naar voren, net als bij huis­be­zoeken, die je als poli­tie sig­naleert en kunt delen met bijv. de GGD, de Wijkver­pleg­ing of het Soci­aal wijk­team. En in Dirk Prins is het altijd gezel­lig toeven. Buurthuizen zijn sowieso belan­grijk omdat zij bewon­ers naar zich toe trekken. Zo kri­j­gen Joeri en Anita nog steeds mooie ver­halen te horen over de Exter; de mensen mis­sen het.

Wijkagenten3Soms is er in een wijk ook spe­ciale ken­nis nodig, zoals bijvoor­beeld in het geval van de Achter­sluis­polder, waar een col­lega zich, als spe­cial­isatie, meer met de bedri­jven bezig kan houden. Dat gebied heeft nu een vei­lighei­dskeurmerk, Keurmerk Veilig Onderne­men voor Bedri­jven­ter­reinen, en dat heeft voor iedereen voorde­len; het is er veiliger en er is een goede samen­werk­ing tussen poli­tie, brandweer en de bedri­jven. Voor bedri­jven kan het in de verzek­er­ingskosten sche­len. Maar ook als er klachten zijn over bijvoor­beeld snel­hei­dsovertredin­gen kun­nen er vanuit Zaandijk mensen komen die een handje bijsteken.

Poli­tie aan­wezig bij een pre­sen­tatie energiebesparing

Wilt u con­tact met de wijk­a­gent? U kunt ze om de twee weken tre­f­fen tij­dens het inloop spreekuur van 10:0012:00 uur in Wijk­cen­trum Dirk Prins. Ook zijn ze tele­fonisch bereik­baar via het tele­foon num­mer 0900 8844 of via het con­tact­for­mulier op www​.poli​tie​.nl

Bron: Poli­tie Zaanstad, Belan­gen­v­erenig­ing Achtersluispolder

Joomla tem­plates by a4joomla