Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaans Groen­tje en andere verhalen

Van de redactie

zaans groentje1Woens­dag 7 novem­ber 2007 werd het boekje „Zaans Groen en andere ver­halen” geschreven door Jelte Rep gep­re­sen­teerd.
De uit­gever, Kees de Bakker van Uitg. Con­serve, heette de samengekomen mensen welkom in de zaal van het Zaans Museum. Hij kende Jelte Rep van NCRV-​opnamen en toen hij het man­u­script ontv­ing was hij meteen ent­hou­si­ast en bood aan het in boekvorm te gieten.

Jelte, op zijn beurt, sprak erover dat hij al lange tijd het boek in zijn hoofd had, maar toen hij op 60-​jarige leeftijd met pen­sioen moest van de NCRV hij er ein­delijk toe kwam om alles op te schri­jven. Over zijn jeugd, hij is geboren in 1940 in de Viool­straat in Koog en geto­gen in de Mei­doorn­straat, Zaan­dam, de eerste herin­ner­in­gen aan de oor­logstijd, de gaarkeuken, de honger en de sigaret­ten­winkel van zijn vader.
zaans groentje2Het kopen op de ‚pof’, zodat er ook een ‚pof­boek’ bijge­houden moest wor­den. En als er zater­dags niet was betaald, moest vader naar de wan­be­talers om het geld alsnog te innen. Moeil­ijke tij­den.
Na de oor­log wordt Jelte naar Fries­land ges­tu­urd om aan te sterken.
Het boek speelt zich gro­ten­deels in de Zaanstreek af in de jaren vijftig en zestig.

Rep dankte de direc­tie van het Zaans Museum voor het mogen gebruiken van het schilderij van de Bul („Stiers wreed­heid” van Jorge Welsh te bezichti­gen in het Zaans Museum) voor zijn boekom­slag. En voor de mooie ruimte voor deze pre­sen­tatie.
Nadat de schri­jver een eerste stukje uit zijn boek, opge­dra­gen aan zijn klein­zoon Gilles die met veel plezier rond­kroop in de zaal, had voorgelezen, heeft hij het eerste exem­plaar over­handigd aan Freek de Jonge.

Freek de Jonge neemt de micro­foon over van Jelte RepFreek, maar 4 jaar jonger in leeftijd, kende Jelte nog uit de tijd dat ze op het Zaan­lands Lyceum zaten. Freek liet in zijn speech horen hoe het vroeger ging tussen gelijk of niet gelijk gelovi­gen of zelfs ongelovi­gen. Jelte en Freek kon­den niet met elkaar spe­len want ze beho­or­den tot een ander geloof. De een was gere­formeerd de ander Ned­er­lands her­vormd. Maar: de gere­formeer­den had­den Jan Pasveer en die was heel belan­grijk met zijn muziek in de kerk. Dat wilden de Her­vor­m­den ook wel!

zaans groentje3Tot slot las Freek zijn gedicht voor „De Zaan”, dat in het Zaanthe­ater op een raam is inge­graveerd. En nodigde de schri­jver uit om naar zijn nieuwe the­ater­stuk in Ams­ter­dam te komen waarin de Bullek­erk, de Zaan en zijn jeugd in Zaan­dam ook een grote rol speelt.
Foto’s: Plekker
Jelte Rep signeert zijn boek voor Freek de Jonge­Het eerste exem­plaar werd gesigneerd en alle fam­i­lie en vrien­den van de schri­jver kon­den een boek kopen en laten signeren.

Jelte Rep werkte als jour­nal­ist bij het Dag­blad Trouw en later bij de NCRV. Hij maakte his­torische doc­u­men­taires als Enge­land­spiel, SOS Paulus Pot­ter en Atjeh,Atjeh en schreef daar gelijk­namige boeken over.
Hij geldt als expert van het Chi­nese gezelschapsspel mahjong. Van zijn Groot Mahjong­boek ver­scheen een suc­cesvolle Amerikaanse vertaling.

Lees meer op de web­site Jelte RepRep
ISBN 978 90 5429 249 4
Uit­gev­erij: Conserve

Joomla tem­plates by a4joomla