Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eisendrath, een ver­zonken fam­i­lie (18451945)

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Eisendrath0

Dat is de titel van het boek dat Erik Schaap in 2017 het lev­enslicht deed zien. Maar daaraan is veel voorafge­gaan.
De schri­jver begon in 2008 na het lezen van twee afschei­ds­brieven van Eisendraths dochters met een zoek­tocht naar de fam­i­lie. Na oproepen werd hij geholpen met veel doc­u­men­tatie en gesprekken met mensen die de fam­i­lie Eisendrath had­den gek­end. Want Bernard Eisendrath was huis­arts in Zaan­dam en het gezin woonde in de Booten­mak­ersstraat op nr. 108.

Bij het lezen van dit prachtige boek over de fam­i­lie Eisendrath van 1845 tot 1945 gaat er een wereld open. De fam­i­lie woonde in Vlotho an der Weser, in Duit­s­land ten oosten van Enschede. Ook over het wel en wee van het fam­i­lieleven aldaar wordt een aan­tal hoofd­stukken geschreven.

Eisendrath2Als Zaan­dammer kom je tij­dens het lezen ook veel mensen tegen die ons zeer bek­end zijn geweest. Zij woon­den ook in de Booten­mak­ersstraat of zaten ook op het Gemeen­telijk Lyceum, West­z­i­jde 92 Zaan­dam (bij het Ruiter­veer) net als de kinderen Eisendrath.

Tot de Tweede Werel­door­log zijn de Eisendraths, vader huis­arts en arts voor de Artillerie Inricht­ing, moeder actief betrokken bij veel instanties, kinderen met veel vrien­den en vriendin­nen, een lev­endige fam­i­lie. De over­bu­ur­man, de burge­meester, drinkt met hen een kopje koffie, Dirk Witte maakt een praatje, Har­rie Field, Albert Heijn, Klaas Woud en Mar­cus Bakker zijn klasgenoten, Oma vlucht uit Duit­s­land en komt bij het gezin inwo­nen. Daarna komen er meer mensen uit Duit­s­land gevlucht voor het nazi-​bewind van Hitler.

Eisendrath1Als de oor­log ook in Ned­er­land uit­breekt op 10 mei 1945 gaat het nog even rustig aan tot er steeds meer aankondigin­gen komen om het leven van Joodse mensen moeil­ijk te maken. Om hen duidelijk te onder­schei­den. Tot de oproep komt dat op 17 jan­u­ari 1942 alle Joodse mensen in Zaan­dam zich moeten melden in Ams­ter­dam, met achter­lat­ing van hun huis en haard en de sleu­tel aan de poli­tieagent te over­handi­gen die hen komt ophalen.

Alle gezinsle­den wor­den in het boek op de voet gevolgd. Dok­ter Eisendrath pleegt in Ams­ter­dam zelf­mo­ord, zijn vrouw en kinderen hebben nog een lange weg te gaan. Een weg van onder­duik tot ver­raad, gevan­gen nem­ing en trans­port. Allen op ver­schil­lende tra­jecten, maar wel een zekere dood tegemoet.

Een prachtig geschreven boek over wereld geschiede­nis, met Zaan­dam als tre­f­punt.
ISBN 978 90 78381 97 6
176 pagina’s — harde kaft
Het boek is verkri­jg­baar via elke Ned­er­landse boekhan­del of door over­mak­ing van €17,95 op reken­ing NL61 INGB 0000357143 van het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken in Zaan­dam (o.v.v. ‘Eisendrath’).

Joomla tem­plates by a4joomla