Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen

Geschreven door: Pim Ligtvoet

ik heb al een tijdje1Het boek Joden in de ZaanstreekDe joden­ver­vol­ging lijkt gro­ten­deels aan de Zaanstreek voor­bij te zijn gegaan. Tij­dens de Tweede Werel­door­log werd de ‚joden­ster’ hier nauwelijks gedra­gen. De bezetter lichtte de bijna 320 Zaans-​Joodse inwon­ers niet bij nacht en ontij van hun bed. Toch wer­den 180 van hen ver­mo­ord.
Toen in de rest van Ned­er­land de ver­vol­ging medio 1942 haar hoogtepunt bereikte, was de Zaanstreek al „Juden­rein” – vrij van Joden. In opdracht van de nazi’s dwong Zaan­dam namelijk op sab­bat 17 jan­u­ari 1942 als eerste Ned­er­landse gemeente haar Joden om naar getto’s te ver­huizen, het voor­por­taal van de Holocaust.

In maart en april 1942 vol­gden de andere Zaan gemeen­ten. Een Zaan­damse poli­tie­man rap­por­teerde: „Een en ander heeft in vol­maakte orde plaats­gevon­den. Moeil­ijkhe­den hebben zich in het minst niet voorgedaan.”

Dat is niet het hele ver­haal.
In de Zaanstreek doken vanaf juli 1942 enkele hon­der­den Joden onder. In dit boek wor­den ruim 180 van hen genoemd.
Er zijn bek­ende namen bij, zoals Ajax-​fysiotherapeut Salo Muller en schri­jver Frans Pointl. Joodse baby’s wer­den in kof­fers vanuit de Hol­land­sche Schouw­burg naar gere­formeerde helpers in Zaan­dam gesmokkeld. De tjalk De Dankbaarheid voer bij Nauerna en Wormerveer rond met drie onder­duik­ers. Een weg met gastvrije Assendelftse boeren kreeg de informele naam Jodenbreestraat.

Via onder meer een dag­boek, brieven uit Ams­ter­dam en kamp West­er­bork en een bewaard gebleven kalen­derblaadje met de reken­ing voor onder­duikkosten wordt een indrin­gend beeld gegeven van het oor­logsleven van de onderduikers.

Op 15 april 2007, 65 jaar nadat de laat­ste Zaanse Joden de regio moesten ver­laten, pre­sen­teert het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland in samen­werk­ing met Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland de pub­li­catie Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen. Joden in de Zaanstreek (19401945).

Auteur Pim Ligtvoet beschri­jft daarin door mid­del van driehon­derd biografis­che schet­sen het ver­haal van ver­dri­jv­ing en onder­duik in de Zaanstreek. Hij heeft de afgelopen jaren via inter­views, archief– en mediaon­der­zoek een uit­put­tend beeld verkre­gen van de Zaans-​Joodse geschiede­nis ron­dom de Tweede Werel­door­log en over elke Joodse inwoner die als zodanig gereg­istreerd stond gegevens vast­gelegd.
De ver­halen van de Joodse bewon­ers, de onder­duik­ers en hun helpers zijn aange­vuld met tien­tallen unieke foto’s en doc­u­menten. Daarmee is een papieren mon­u­ment ontstaan, als herin­ner­ing aan de groot­ste ramp uit de Zaanse geschiede­nis van de twintig­ste eeuw en als waarschuwing voor de toekomst.

Joomla tem­plates by a4joomla