Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Doc­u­men­taire De Huisman

huismandvdhoesTrailer doc­u­men­taire

De molen De Huis­man staat op de Zaanse Schans en is beroemd van­wege de Zaanse Mos­terd die hier jaren­lang is gepro­duceerd. Cul­tureel en visueel antropoloog Wendy van Wilgen­burg vol­gde de ander­half jaar durende, ingri­jpende restau­ratie en recon­struc­tie van de Zaanse molen. Van de actieve verenig­ing van molen­liefheb­bers en de jonge gedreven ambacht­slieden tot de heropen­ing van de molen door Z.K.H. Prins Friso begin sep­tem­ber 2011.

huismanstillZij heeft hier­bij niet alleen oog voor de schavende en
tim­merende ambacht­slieden en de vorder­ing van de her­bouw door de seizoe­nen heen, maar ook voor de tech­nis­che moeil­ijkhe­den en ver­schillen van inzicht tussen de belanghebbende par­ti­jen.
huisman1De doc­u­men­taire is een uniek doc­u­ment van het ambacht van molen­maker, een eerbe­toon aan tra­di­tion­eel vak­man­schap en geeft een kri­tis­che blik op het pro­ces van restau­r­eren en reconstrueren.

De Zaanse alter­natieve pop­band De Kift maakte op ver­zoek van Van Wilgen­burg de muziek bij de documentaire.

Wendy van Wilgen­burg filmt op de molen
Wendy van Wilgen­burg filmt op de moen.
Foto: Alfons van Schijndel

Over Wendy van Wilgen­burg: cul­tureel en visueel antropoloog en werkzaam als doc­u­men­taire­maker, edi­tor en docent. Ze werkt in opdracht samen met musea, con­sul­tants en kun­ste­naars. Ze heeft diverse films over ambachten gemaakt, over viool­bouw en beeld­houwen en streeft er naar met Sticht­ing Windy Miller een plat­form voor de ambachts­film te creëren.
DVD over Molen De Huis­man
Over de doc­u­men­taire:
De prachtige doc­u­men­taire ‚De Huis­man – over ambacht, inzicht en authen­ticiteit’ is op DVD te koop via de web­site www​.wendy​van​wilgen​burg​.nl
Ook is de dvd van de doc­u­men­taire te koop bij het Zaans Museum.
De DVD is onder­titeld in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Chi­nees en Japans.
Lengte 88 minuten.
DVD extra: 3D ani­matie van het gehele bin­nen­werk van de molen.

Joomla tem­plates by a4joomla