Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Geschiede­nis van Wijk­cen­trum Dirk Prins

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

DirkPrins1 0

Begin jaren ’60 kaart de directeur van de sociale dienst dhr. W. Geerts, de noodzaak aan van een eigen gebouw voor de ouden van dagen, zoals deze groep oud­eren dan nog wordt aange­duid. Ook de Algemene Bond van Ouden van Dagen luidt in juni 1960 de nood­klok door te stellen dat de tot dan toe gebruikte gele­gen­heden, zelfs de raadzaal werd hier­voor gebruikt, onvol­doende gele­gen­heid bieden voor de ontspan­ning van de bejaarden.

In een brief van de directeur Algemene Zaken van de gemeente Zaan­dam, stelt deze voor om een eigen gebouw voor de activiteiten van de afdel­ing Ontwik­kel­ing en Ontspan­ning van de Sociale Dienst in het pro­gramma van werken van de gemeente op te nemen. Er is een begin gemaakt met het dienstencentrum.

Als zo’n voors­tel een­maal in de ambtelijke molen van de gemeente is opgenomen wordt er ver­gaderd. Tal­loze mensen en organ­isaties gaan zich ermee bemoeien en proberen mede te bepalen hoe de toekomst van dit project zich zal ontwikke­len. De locatie is al snel bepaald. Naast het Men­nis­ten­erf zullen wonin­gen gebouwd wor­den, flat­jes met een lift, en de ruimte onder deze aan­bouw zal als dien­s­ten­cen­trum beschik­baar komen.

In juni 1968 wordt de Zaanse archi­tect Jaap Schip­per aange­zocht voor het ontwerp en valt het besluit dat de Ned­er­landse Cen­trale voor Huisvest­ing van Bejaar­den (NCHB) als bouwheer zal optre­den. Er wordt een sticht­ing opgericht die het bestuur zal vor­men voor het dien­s­ten­cen­trum. Voorzit­ter is mevr. Annie van Weele-​Plooijer en sec­re­taris is dhr. A.W. Rosen­bohm (sociale dienst). In het bestuur is ook dhr. D.N. Prins opgenomen. Dhr. Prins houdt zich al jaren, namens de Sociale Dienst, bezig met het bejaar­den­beleid. Op 24 augus­tus 1970 wordt de sticht­ing offi­cieel ingeschreven. Er gaan sub­si­dieaan­vra­gen de deur uit o.a. naar het min­is­terie van C.R.M. (Cul­tuur, Recre­atie en Maatschap­pelijk Werk).

In de vele ver­gaderin­gen zien we span­nin­gen ontstaan tussen enerz­i­jds de sociale dienst die met de afdelin­gen Ontwik­kel­ing en Ontspan­ning en de Maalti­jd­ver­zorg­ing de kar tot nu toe heeft getrokken en het net opgerichte Stedelijke Welz­i­jn­sor­gaan Zaan­dam dat van de gemeente de taak heeft gekre­gen op het gebied van het alge­meen welz­i­jns­beleid. Dat komt vooral tot uit­ing bij het benoe­men van de bestu­ursle­den. Dhr. Geerts, directeur Sociale Dienst, komt voor zijn dienst op en meent dat zij zich in het verleden bewezen hebben als belan­gen­be­har­tiger van de oud­eren en dat het Welz­i­jn­sor­gaan dat nog maar moet laten zien.

DirkPrins1 1

DirkPrins1 2Er wordt nog heel wat ver­gaderd over de inricht­ing, over wel of niet een bad in het gebouw, waar de deuren moeten komen en tal van kleine zaken wor­den opgelost en beslist. Er wordt ook bepaald dat er beroep­skrachten moeten komen en wat de func­tie zal zijn waarin deze wor­den aangesteld. Maar dan is alles achter de rug en kan het dien­s­ten­cen­trum op 16 en 17 novem­ber 1973 offi­cieel wor­den geopend. Het kri­jgt de naam van Dirk Prins die in feb­ru­ari van dat jaar plot­sel­ing kwam te over­li­j­den en een groot ani­ma­tor was geweest van de activiteiten voor de oud­eren van Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla