Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

RENATI KOMT!

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Renati0

Renati1Zo werd de luit­speler ‘Renati’ in een adver­ten­tie in 1923 aangekondigd. Blijk­baar zaten ze daar in de bioscoop in Assen al lang op Renati te wachten en ein­delijk kon men zijn komst dan aankondi­gen. In die tijd probeerde men het bioscoop­pub­liek extra te ver­maken met het optre­den van arti­esten. In een adver­ten­tie van een bioscoop in Veen­dam vin­den we weer de aankondig­ing dat Renati komt. De grote vraag is nu wie deze Renati dan wel was. Renati was nie­mand min­der dan Klaas Vink uit Zaandam.

Renati2Vol­gens de burgelijke stand werd hij 13 novem­ber 1886 in Zaan­dam aan het Prin­sen­pad geboren. In de offi­ciële stukken staat weinig, maar als hij zich in 1937 weer in de gemeente laat inschri­jven woont hij op het Papen­pad nr. 15. Hij heeft waarschi­jn­lijk tot dat moment ergens anders gewoond.
Pas heel veel later zien we hem op een foto uit 1974 (1.) met een gitaar, hij is dan 87 jaar en woont op Haalder­s­broek. Klaas Vink, alias Renati, heeft in de jaren ’20 en ’30 glo­rieda­gen als zanger, luit­speler, con­fer­encier en com­pon­ist gekend.

Renati3

De titel zoals het ver­scheen in het boekje ‘Snikken en Smartlapjes’

In 1974 ver­scheen het boeken­weekgeschenk “Snikken en Smart­lap­jes” waarin opgenomen het liedje ‘De Arm­sten’, tekst en muziek Renati.
Jan Hot­ten­tot van de Typhoon zocht hem, samen met fotograaf Derk Peeters, op. Klaas Vink wist niet dat zijn com­posi­tie in dat boekje was opgenomen, hij hield dat ook niet meer bij.

Geboren op het Prin­senspad, zijn vader was schilder en al snel moet jonge Klaas meever­di­enen. Hij begon als zager in houtza­ag­molen De Engel, daarna in De Mor­gen­ster. Nog wat later werkt hij als zager in een kisten­fab­riek in Ams­ter­dam. Hij woonde in Ams­ter­dam, was getrouwd en toen hij de toen bek­ende Jean Louis Pisu­isse hoorde zin­gen, werd hij zo ent­hou­si­ast dat hij zelf ook lied­jes ging schrijven.

Via een ken­nis ver­scheen z’n eerste liedje, in tekst, in het zeer bek­ende week­blad ‘Het Leven’. Via dat liedje kreeg hij een uitn­odig­ing om mee te doen in een cabaret in de War­moesstraat. Klaas, inmid­dels Renati gewor­den, wordt opge­merkt door Willy Derby die voor plaatop­names lied­jes van Klaas koopt. En zo komt ook hijzelf tot plaatop­na­men in Berlijn.

Renati4

Voor een andere maatschap­pij maakt hij opnames in Lon­den. In totaal heeft hij meer dan 50 plaatop­na­men gemaakt, vooral als duo met een alt die hij daarna nooit meer heeft gezien. Hij treedt op in Lon­den, z’n broer IJs­brand die in Enge­land twee kap­per­sza­ken had, ver­taalde de lied­jes in het Engels. In Lon­den treedt hij op met de Franse zan­geres Lys Gauty die hem uitn­odigt om mee naar Frankrijk te komen waar hij met haar duet­ten zingt.

Met enige regel­maat is Renati te horen op de Ned­er­landse radio. Met het VARA-​orkest onder lei­d­ing van Hugo de Groot speelt hij dan van 10.00 tot 12.00 uur voor arbei­ders in de con­tin­ubedri­jven, zo staat er te lezen in de aankondig­ing van de arbeidersomroep.

Het is cri­sis en dat is ook te merken in de feestin­dus­trie; grote dagen wer­den min­der. Hij trekt nog met gezelschap­pen langs the­aters, treedt op in bio­scopen. Werd nog artistiek lei­der van een zaak in Utrecht waar veel stu­den­ten kwa­men, zat dan weer een tijdje in Haar­lem, in Den Haag.

In 1938 komt hij een keer naar Zaan­dam waar hij in feestge­bouw Thalia een pro­gramma pre­sen­teert namens De Bond van Werk­lozen Zaan­dam. De zaal was geheel uitverkocht, schri­jft de krant. Er waren optre­dens van The Bobs Boys, een acro­baten­groep, van een accordeon­groep o.l.v. Kees Mul­der en zang van dhr. Brouwer en van Renati zelf. Hij was tevens de con­fer­encier van dienst. Bij­zon­dere ver­meld­ing was de decla­matie van dhr. C. Breed en het dansen van Miss Beppie.

Renati6

Klaas Vink, alias Renati, op 87-​jarige leeftijd voor z’n huisje op Haaldersbroek.

Klaas Vink trouwt voor de tweede keer met de Utrechtse mej. Visser en besluit dan dat het genoeg is geweest. Hij hangt z’n gitaar aan de wilgen en wordt van Renati weer gewoon Klaas Vink. Hij komt dan in 1939 weer terug naar Zaan­dam. Vink gaat aan de slag bij de kisten­fab­riek Kools & Voorthuis in de Oost­z­i­jde, natu­urlijk weer als zager. Nader­hand werkt hij nog bij Hille, de beschuit­fab­riek. Van al z’n roem heeft hij nog slechts herin­ner­in­gen. Z’n laat­ste jaren, gelukkig nog in gezelschap van zijn vrouw slijt hij op Haalder­s­broek 7.

(1.) Zie het boek ‘Ron­dom de Dam geboren’ van Dick Kerssens, blz. 64 en De Typhoon 13-​04-​1974

Bron: http://​www​.45worlds​.com/​78​r​p​m, De Typhoon, Gemeen­tearchief Zaanstad, Delpher.

Met dank aan Simon Theeuwis en Dick Kerssens.

Joomla tem­plates by a4joomla